Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49579
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки
Other Titles Энергоэффективность национальной экономики в контексте ее эколого-экономической безопасности
Authors Iskakov, Andrii Andriiovych
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
Keywords енергоефективність
энергоэффективность
energy efficiency
національна економіка
национальная экономика
national economy
альтернативне джерело енергії
альтернативный источник энергии
alternative energy sources
технологія
технология
technology
програма розвитку
программа развития
program of developmen
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49579
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Іскаков, А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки [Текст] / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки. - 2016. - № 3. - С. 88-96.
Abstract У статті досліджено основні проблеми, що стримують розвиток енергозбереження в Україні. Виділено чинники, що перешкоджають впровадженню програм підвищення енергоефективності та енергозбереження, зокрема: низька мотивація, нестача інформації, недостатній досвід фінансування проектів, низький рівень організації та координації проектів підвищення енергозбереження. У роботі проаналізовано світовий досвід розвинених країн в управлінні енергозбереженням (на прикладі Німеччини та Японії). Здійснено аналіз заходів, що сприяли успішній реалізації програм з енергоефективності у цих країнах. У статті обґрунтовано необхідність запозичення досвіду інших країн та одночасного вирішення проблем довкілля з раціональним використання ресурсів. Серед основних заходів, що мають значний вплив на енергоефективність української економіки, автором виділено: масштабне впровадження та обслуговування приладів обліку витрат енергоресурсів; модернізацію систем теплопостачання будинків; використання твердого палива, зрідженого газу та альтернативних джерел енергії; заохочення енерговитратних підприємств до енергозбереження шляхом надання податкових пільг.
В статье исследованы основные проблемы, сдерживающие развитие энергосбережения в Украине. Выделены следующие факторы, препятствующие осуществлению программ по повышению энергоэффективности и энергосбережению: низкая мотивация, недостаток информации, недостаточный опыт финансирования проектов, низкий уровень организации и координации проектов по повышению энергосбережения. В работе анализируется мировой опыт развитых стран в управлении энергосбережением (на примере Германии и Японии). Осуществлен анализ мероприятий, которые способствовали успешной реализации программ по повышению энергоэффективности в данных странах. В статье обоснована необходимость заимствования опыта других стран и одновременного решения проблем окружающей среды с рациональным использованием ресурсов. Среди основных мероприятий, имеющих значительное влияние на энергоэффективность украинской экономики, автором выделено: масштабное внедрение и обслуживание приборов учета расходов энергоресурсов; модернизацию систем теплоснабжения зданий; использование твердого топлива, сжиженного газа и альтернативных источников энергии; поощрение энергозатратных предприятий к энергосбережению путем предоставления налоговых льгот.
The main problems that constrain the development of energy saving in Ukraine are explored in the article. The factors which impede the proceeding of programs in energy saving efficiency and conservation were identified, such as: low motivation, lack of information, lack of experience in project financing, low level of organization and coordination of the energy efficiency improving projects. The paper analyzes the international experience of developed countries in the management of energy saving (for example, Germany and Japan). The events that contributed to the successful implementation of energy efficiency programs in these countries were analyzed. The conclusions on the necessity of borrowing of foreign experience and the impossibility of simultaneous solution of environmental problems with rational use of resources are justified in the article. Among the measures that have a significant impact on the energy efficiency of the Ukrainian economy author selected: a large-scale implementation and maintenance of accounting devices of energy resources; modernization heat supply systems of buildings; using of solid fuel, liquefied gas and alternative energy sources; promotion of energy intensive businesses to conserve energy by providing tax incentives.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
210
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

EU EU
1
France France
7
Germany Germany
3
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
179
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
19

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.