Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57897
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін
Other Titles Use E-learning for Teaching Legal Disciplines
Authors Plotnikova, Mariia Volodymyrivna  
Keywords фахова підготовка юристів
електронні засоби навчання
відкриті освітні ресурси
відкриті інформаційні ресурси
дистанційне навчання
профессиональная подготовка юристов
электронные средства обучения
открытые образовательные ресурсы
открытые информационные ресурсы
дистанционное обучение
professional training of lawyers
e-learning
open educational resources
open information resources
Distance Learning
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57897
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Плотнікова, М.В. Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін [Текст] / М.В. Плотнікова // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 54-59.
Abstract В статті досліджуються можливості та напрями використання електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін. Наголошується на великому значенні, які мають сучасні технології як в сучасному житті в цілому, та роботі юриста зокрема. Це є однією з причин необхідності застосування сучасних інформаційних технологій і в процесі підготовки майбутнього юриста. На основі вивчення висловлених в юридичній літературі підходів щодо доцільності використання електронних засобів навчання для викладання окремих навчальних дисциплін, розглядається доцільність застосування окремих електронних засобів навчання, зокрема, мультимедійних технологій навчання, електронних підручників, відкритих інформаційних ресурсів. Характеризуються основні напрямки застосування таких відкритих освітніх ресурсів як он-лайн курси та веб-інструменти для організації навчання або контролю знань. Аналізується функціонування платформи для розробки та підтримки дистанційних курсів в Сумському державному університеті, доцільність її застосування для викладання юридичних дисциплін. Обґрунтовується важливість використання як засобів навчання правових інформаційних ресурсів. Адже вміння юриста працювати з реєстром нормативних актів, реєстром судових рішень тощо підвищує навички самостійного пошуку та аналізу правової інформації. В результаті проведеного дослідження наголошується на тому, що застосування електронних засобів навчання при викладанні юридичних дисциплін не тільки індивідуалізує навчання, полегшує викладення навчального матеріалу, але й збільшує навички самостійного пошуку та аналізу інформації майбутніми юристами. В результаті формує умови для особи “навчання протягом всього життя”, яке є запорукою підтримання належного професійного рівня юриста.
The author examines the capabilities and uses of e-learning for teaching legal disciplines. The author emphasizes the importance that have advanced technology in modern life as a whole, and in particular lawyer. This is one reason for the need to use modern information technologies in preparation for future lawyers. Based on the study made in the legal literature approaches to the feasibility of using e-learning to teach certain subjects, examined the feasibility of individual e-learning, including multimedia learning technologies, electronic books, public information resources. The main areas of application such as open educational resources online courses and web tools for organizing training or knowledge control characterized. The ability to use existing available web tools for learning or knowledge check exempt institution from having to immediately develop their own software to implement training and control of knowledge. The functioning of a platform for the development and support of distance learning courses at SSU, the appropriateness of its use for teaching legal disciplines is analyzed by the author. The importance of using legal information resources as learning tools grounded. Finally, the ability to work with legal databases, database of court decisions, etc. increases the ability to selfwork and analysis skills of legal information. The study author emphasizes that the use of e-learning in teaching legal disciplines not only individualizes learning and facilitates the presentation of educational material and increases the skills of independent search and analysis of future lawyers. As a result, it creates conditions for "lifelong learning", which is the key to maintaining a proper level of professional lawyers.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
822
United Kingdom United Kingdom
4239
United States United States
4238
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
786
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Plotnikova.pdf 937,53 kB Adobe PDF 801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.