Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57962
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Обов’язок боржника щодо виконання рішення
Other Titles The Debtor's Obligation for the Execution of the Decision
Authors Shcherbak, Svitlana Volodymyrivna  
Keywords виконавчий процес
боржник
принцип обов’язковості виконання рішень
обов’язок боржника щодо виконання рішення
executive process
the debtor
the debtor's obligation for the execution of the decision
the principle of compulsory execution of decisions
исполнительный процесс
должник
принцип обязательности выполнения решений
обязанность должника по исполнению решения
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57962
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щербак, С.В. Обов’язок боржника щодо виконання рішення [Текст] / С.В. Щербак // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 138-142.
Abstract У статті проведено аналіз трансгресії поняття «боржника» у законодавстві, що регулює процес виконання рішень, за період часу з 21.04.1999 року і по даний час. Визначено, що зміни у законодавчому терміні «боржник» слід безпосередньо пов’язувати з формуванням та удосконаленням виконавчого процесу в цілому, причому вагомим критерієм виступає цивілістична складова процесу виконання., значення якої для процесу виконання зі спливом часу звужується. Простежено нові тенденції у визначенні законодавчого поняття «боржника» на сучасному етапі, в якому враховано коло виконавчих документів, виданих не судом, а іншими державними органами, що підлягають виконанню державними (приватними) виконавцями та їх співвідношення порівняно з виконавчими документами судів, чим забезпечено процесуальні гарантії суб’єктів виконавчого процесу, перш за все його сторін (стягувача та боржника). Також у визначенні боржника втілено ключовий обов’язок боржника – обов’язок щодо виконання рішення, що полягає у обов’язку щодо виконання боржником вимог виконавчого документа, імманентного спрямованості виконання всупереч волі самого боржника та зроблено висновок про те, що забезпечення здійснення обов’язку боржника щодо виконання рішення у виконавчому процесі слід пов’язувати із застосуванням процесуальних заходів, спрямованих на виконання боржником свого обов’язку, що надасть можливість відійти від характеристики обов’язку боржника щодо виконання рішення як відносного.
The article analizes of transgression the term «debtor» in the legislation that regulates the process of enforcement, over the period from 21.04.1999 and till now. It was determined that changes in the legislative term «debtor» should be directly linked with the formation and improvement of the executive process in general and significant criterion is the civil law component the executive process whose value executive process the expiry decreases. Tracked new trends in the definition of the legal term «debtor» at the today, where considered executive documents issued by the court and other state bodies shall be public (private) performers and their ratio compared to the Executive documents of the courts, than to provide procedural guarantees of the subjects of the Executive process, first of all its parties (creditor and debtor). Also, the debtor is implemented the key obligations of the debtor – the obligation executing of the decision, namely the responsibilities for execution by the debtor of requirements of the executive document, immanent orientation of the execution against the will of the debtor and concluded that ensuring the implementation of the obligations of the debtor on execution of the decision in the enforcement process should be linked with the application of the procedural measures, which are aimed at the execution by the debtor of its debt, which will give an opportunity to move away from the characteristics of the obligations of the debtor on execution of the decision as a relative.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
3
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3331
United Kingdom United Kingdom
2218
United States United States
8911
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
384
United Kingdom United Kingdom
2217
United States United States
3327
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Shcherbak.pdf 918,76 kB Adobe PDF 5940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.