Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60054
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України
Other Titles Анализ и факторы активизации инновационной деятельности промышленных предприятий регионов Украины
Authors Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Keywords аналіз
анализ
analysis
інновація
инновация
innovation
інноваційна діяльність
инновационная деятельность
innovative activity
інноваційно-активне підприємство
инновационно-активное предприятие
innovation-active enterprise
промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial enterprise
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60054
Publisher Видавничий дім "Гельветика"
License
Citation Біловодська О.А. Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України / О.А. Біловодська // Молодий вчений. – 2017. – № 2. – С. 85-97.
Abstract В умовах високої світової конкуренції інноваційна діяльність промислових підприємств є потужним інструментом для посилення ринкових позицій. Однак як свідчать сучасні реалії інноваційний розвиток не став потужним підґрунтям для зростання вітчизняної економіки. У статті проаналізовано стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у 2010-2015 рр. в Україні у розрізі регіонів з точки зору кількості інноваційно-активних підприємств; підприємств, які впроваджують інноваційні види продукції у промисловості; кількості найменувань впроваджених інноваційних продуктів і процесів; обсягів реалізації інноваційної продукції та інноваційних витрат; розподілу джерел фінансування інновацій та витрат за напрямками інноваційної діяльності. Виявлено динаміку аналізованих показників у Сумській області. За результатами виконаного дослідження зроблено відповідні висновки та запропоновано заходи щодо поліпшення розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
В статье проанализировано состояние инновационной деятельности оте-чественных промышленных предприятий в 2010-2015 гг. в Украине в разрезе регионов с точки зрения количества инновационно активных предприятий; предприятий, внедряющих инновационные виды продукции в промышленности; количества наименований внедренных инновационных продуктов и процессов; объемов реализации инновационной продукции и инновационных затрат; распределения источников финансирования инноваций и расходов по направлениям инновационной деятельности. Выявлена динамика анализируемых показателей в Сумской области. По результатам выполненного исследования сделаны соответствующие выводы и предложены меры по улучшению развития инновационного предпринимательства в Украине.
In a highly competitive global industry innovative activity is a powerful tool to strengthen market position. However, as shown by current realities innovative development was no strong basis for growth in the domestic economy. The article analyzes the innovative activity of domestic industrial enterprises in 2010-2015 in Ukraine in the context of regions in terms of the number of innovative enterprises; companies introducing innovative products; the number of items the introduction of innovative products and processes; the volume of sales of innovative products and innovation costs; distribution of sources in funding innovation and spending on areas of innovation. The dynamics of the analyzed indicators in the Sumy region is revealed. Based on the results of the study, relevant conclusions were drawn and measures were pro-posed to improve the development of innovative entrepreneurship in Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
392
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
53

Downloads

China China
1
EU EU
2
France France
3
Germany Germany
1
Russia Russia
13
Ukraine Ukraine
394
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Bilovodska_molodyi vchenyi.PDF 1,37 MB Adobe PDF 452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.