Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63710
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Значення способу життя у зміцненні здоров'я та розширенні функціональних резервів студентської молоді
Authors Самокиш, І.
Keywords здоров'я
здоровье
health
zdrowie
життєвий шлях
образ жизни
way of life
sposób życia
здоровый образ жизни
здоровий спосіб життя
healthy way of life
zdrowy styl życia
функціональні резерви
функциональные резервы
functional reserves
rezerwy funkcjonalne
студенти
студенты
studenci
students
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63710
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Самокиш, І. Значення способу життя у зміцненні здоров'я та розширенні функціональних резервів студентської молоді [Текст] / І. Самокиш // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 135-142.
Abstract The importance of the way of life in strengthening health and expanding the functional reserves of student youth. Analysis of scientific and methodological literature has shown that the way of life is a key factor in the direction of strengthening health and expanding the functional capabilities of students in particular and the person as a whole. The positive impact of the way of life on human health is assessed in different ways. The specific weight of the corresponding factor in the total sum of factors that have a positive effect ranges from 50 to 80%. At the same time, in our opinion, this distribution in terms of the level of influence of health factors in our country and other countries of the world is rather conditional. The key criteria can be: the standard of living, the level of citizens' safety, the state of health, natural and climatic conditions, etc. There is also no common opinion in understanding the term "healthy lifestyle" and its key components. Understanding by students of our country the importance of a way of life as the main component of health is at a low level, as evidenced by a large number of studies.
Znaczenie sposobu życia w celu wzmocnienia zdrowia i rozszerzenia rezerw funkcjonalnych młodzieży studenckiej. Analiza literatury naukowej i metodycznej wykazała, że sposób życia jest kluczowym czynnikiem w kierunku wzmocnienia zdrowia i rozszerzania funkcjonalnych możliwości studentów, a zwłaszcza osoby jako całości. Pozytywny wpływ stylu życia na zdrowie człowieka ocenia się na różne sposoby. Specyficzna masa odpowiedniego czynnika w całkowitej sumie czynników, które mają pozytywny wpływ waha się od 50 do 80%. Jednocześnie, naszym zdaniem, ta dystrybucja pod względem poziomu wpływu czynników zdrowotnych w naszym kraju i innych krajach na świecie jest raczej warunkowa. Podstawowymi kryteriami mogą być: poziom życia, poziom bezpieczeństwa obywateli, stan zdrowia, warunki naturalne i klimatyczne, itd. Nie ma też wspólnej opinii w rozumieniu terminu "zdrowy styl życia" i jego kluczowych elementów. Zrozumienie przez uczniów naszego kraju znaczenia sposobu życia jako głównego składnika zdrowotnego jest na niskim poziomie, czego dowodem jest duża liczba badań.
Найголовніша роль в збереженні і формуванні здоров’я та розширенні резервних можливостей належить самій людині, а не рівню розвитку медицини або умовам життя [9; 10]. Саме спосіб життя людини, його ціннісні орієнтири і установки, ступінь гармонізації його поведінки в соціумі – і є основними складовими, які визначають здоров’я. Ключовим напрямком в зміцненні здоров’я повинна бути свідома, цілеспрямована робота самої людини по розширенню функціональних можливостей, прийняття на себе відповідальності за власне здоров’я, коли здоровий спосіб життя стає звичкою.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
23042
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
655
Ukraine Ukraine
3272
United Kingdom United Kingdom
1636
United States United States
46083
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
46087
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
46082
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Samokysh_zdorovia.pdf 2,24 MB Adobe PDF 92192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.