Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63936
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі аспекти профілактики злочинності неповнолітніх
Other Titles Some Aspects of Juvenile Crime Prevention
Authors Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Савченко, А.В.
Keywords злочинність неповнолітніх
преступность несовершеннолетних
juvenile delinquency
профілактика правопорушень серед дітей
профилактика правонарушений среди детей
crime prevention among children
профілактичні заходи
профилактические меры
prevention measures
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63936
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Янішевська, К.Д. Деякі аспекти профілактики злочинності неповнолітніх [Текст] / К.Д. Янішевська, А.В. Савченко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 4(17). - С. 81-87.
Abstract Стаття присвячена висвітленню питань профілактики злочинів, які вчиняються неповнолітніми особами, зокрема, дослідженню сучасних заходів запобігання таких правопорушень та знаходженню шляхів запровадження ефективного міжнародного досвіду в практику протидії цьому типу злочинності в Україні. У роботі з’ясовано, що саме у підлітковому віці юнаки та дівчата стають організаторами чи членами різних неформальних підліткових організацій чи груп, в яких формується особлива мова спілкування «сленг» та застосовується невербальне спілкування. Зазначено, що злочинність неповнолітніх являє собою своєрідний індикатор соціальної ситуації в державі, що якісно і кількісно відрізняється від злочинності дорослих осіб, та який характеризується не тільки соціально-психологічними особливостями, а й правовим статусом в суспільстві. Також у роботі проаналізовано характерні риси підліткового віку, які впливають на формування їх злочинної поведінки, які полягають у мінливості настрою, наслідування чиєїсь поведінки, жорстоке відношення до своїх жертв, тощо. Зроблено акцент на статистичні дані, які засвідчили зростання злочинності серед неповнолітніх в третині областей України. У роботі визначено перелік основних державних органів, які здійснюють певні повноваження щодо соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень. З метою підвищення рівня ефективності боротьби зі злочинністю неповнолітніх було звернуто увагу на міжнародний досвід в аспекті профілактики таких правопорушень. Також у статті було названі основні напрямки вирішення проблем у профілактиці злочинності неповнолітніх, таких як: викорінення причин і умов, що породжують підліткові злочинні групи, налагодження чіткої взаємодії всіх державних органів, що працюють в напрямі профілактики злочинності неповнолітніх, виявлення дорослих осіб, що втягують підлітків у злочинну діяльність, вчасно правова поінформованість про караність за правопорушення скоєні, навіть, у підлітковому віці, а також правильне застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
The article is devoted to the prevention of juvenile delinquency, in particular, the study of modern measures for preventing such violations and finding ways to introduce effective international experience into the practice of counteracting this type of crimes in Ukraine. It was found that adolescent boys and girls could become organizers or members of various informal adolescent organizations or groups where a special language, slang, is formed and nonverbal communication is used. It is noted that juvenile delinquency is a kind of indicator of the social situation in the state that qualitatively and quantitatively differs from the crimes committed by adults, and is characterized both by social and psychological characteristics and the legal status in society. The paper analyzes the characteristic features of adolescents, which affect the formation of their criminal behavior, which consist in the mood change, imitation of someone’s behavior, cruel attitude to their victims, etc. The emphasis is put on statistical data, which showed the growth of crime among minors in a third of the regions of Ukraine. The article defines the list of the main state bodies exercising certain powers for the social protection of children and prevention of juvenile delinquency. To improve the effectiveness of the fight against juvenile delinquency, attention was drawn to international experience in the aspect of prevention of such offenses. There are the following main areas of solving problems in the prevention of juvenile delinquency: eradication of causes and conditions that give rise to adolescent criminal groups, establishment of clear interaction of all state bodies working in the area of the prevention of juvenile delinquency, identification of adults involving teenagers in criminal activities, timely legal awareness of the penalties for offenses committed by adolescents, and the correct application of measures for the punishment of minors.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

France France
1
Germany Germany
30
Ukraine Ukraine
456
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
399
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Yanishevska_Savchenko_zlochynnist.pdf 748,11 kB Adobe PDF 411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.