Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64001
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кластеризація хворих на бронхіальну астму із урахуванням генотипів за ВсІ1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора
Authors Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna  
Bondarkova, Anna Mykolaivna
Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Поліщук, Н.Ю.
Попович, Ю.А.
Лісних, Р.С.
Keywords бронхіальна астма
бронхиальная астма
bronchial asthma
кластерний аналіз
кластерный анализ
cluster analysis
фенотип
phenotypes
ожиріння
ожирение
obesity
BcI1 поліморфізм
BcІ1 полиморфизм
BcI1 polymorphism
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64001
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кластеризація хворих на бронхіальну астму із урахуванням генотипів за ВсІ1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора [Текст] / В.В. Кмита, А.М. Бондаркова, Н.Ю. Поліщук [та ін.] // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 3. - С. 964–973.
Abstract Актуальність: Визначення фенотипів бронхіальної астми (БА) має важливе значення для вчасної діагностики та підбору базисної терапії серед даної когорти пацієнтів. Диференційований індивідуальний підхід до кожного пацієнта із БА дозволить покращити її контроль та є фінансово обґрунтованим. Мета: проведення кластерного аналізу хворих на БА із її початком у дорослому віці, враховуючи ВсІ1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора (ГР). Матеріали та методи. Обстежено 187 хворих на персистуючу БА. Пацієнтам проводились всі необхідні клінічні, лабораторні та інструментальні методи обстеженні згідно критеріїв дослідження. Статистична обробка результатів проводилась за допомогою програми SPSS 21. Результати. Перший кластер (n = 69) склали переважно жінки (71 %), із початком захворювання у ранньому дорослому віці, переважно із нормальною масою тіла, обтяженим алергічним анамнезом, підвищеним рівнем еозинофілів крові та IgE, зниженням ОФВ1 та тривалим використанням системних глюкокортикоїдів (сГК), із C/G генотипом за ВсІ1 поліморфізмом у 68,1 % пацієнтів. Другий кластер (n = 31), з яких 67,7 % – жінки, з підвищеним індексом маси тіла (ІМТ) та коефіцієнтом централізації жиру (КЦЖ), нормальним рівнем еозинофілів, зниженням ОФВ1 та неконтрольованим перебігом на фоні лікування інгаляційними глюкокортикоїдами (іГК) та сГК, G/G генотипом за ВсІ1 поліморфізмом гена ГР у 74,2 % пацієнтів. Третій кластер (n = 87), склали переважно чоловіки із початком БА у ранньому молодому віці, переважно контрольованим перебігом БА, нормальною масою тіла (НМТ), у 36,8 % пацієнтів – C/G, а у 40,3 % – С/С генотипи за ВсІ1 поліморфізмом. Висновки. Кластерний аналіз дорослих пацієнтів із початком БА у дорослому віці продемонстрував наявність трьох субфенотипів БА, що відзначались статевими відмінностями, перебігом та рівнем контролю БА, показниками ФЗД, ІМТ та запальними маркерами. Розмежування даних субфенотипів дозволить індивідуалізувати підхід до діагностики та лікування БА у майбутньому.
Актуальность: Определение фенотипов бронхиальной астмы (БА) имеет важное значение для своевременной диагностики и подбора базисной терапии среди данной когорты пациентов. Дифференцированный индивидуальный подход к каждому пациенту с БА позволит улучшить ее контроль и является финансово обоснованным. Цель: проведение кластерного анализа больных БА с ее началом во взрослом возрасте, учитывая ВсI1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора (ГР). Материалы и методы. Обследовано 187 больных персистирующей БА. Пациентам проводились все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследовании согласно критериям исследования. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS 21. Результаты. Первый кластер (n = 69) составили преимущественно женщины (71 %), с началом заболевания в раннем взрослом возрасте, преимущественно с нормальной массой тела, отягощенным аллергическим анамнезом, повышенным уровнем эозинофилов крови и IgE, снижением ОФВ1 и длительным использованием системных глюкокортикоидов (сГК) , с C/G генотипом по ВсІ1 полиморфизмом у 68,1 % пациентов. Второй кластер (n = 31), из которых 67,7 % – женщины, с повышенным индексом массы тела (ИМТ) и коэффициентом централизации жира (КЦЖ), нормальным уровнем эозинофилов, снижением ОФВ1 и неконтролируемым течением на фоне лечения ингаляционными ГКС (иГК) и сГК, G/G генотипом по ВсІ1 полиморфизму гена ГР в 74,2 % пациентов. Третий кластер (n = 87), составили преимущественно мужчины с началом БА в раннем молодом возрасте, преимущественно контролируемым течением БА, нормальной массой тела (НМТ), в 36,8 % пациентов – C/G, а в 40,3 % – С/C генотипы по ВсІ1 полиморфизму. Выводы. Кластерный анализ взрослых пациентов с началом БА во взрослом возрасте продемонстрировал наличие трех субфенотипив БА, которые отмечались половыми различиями,уровнем контроля БА, показателями ФВД, ИМТ и воспалительными маркерами. Разграничение данных субфенотипив позволит индивидуализировать подход к диагностике и лечению БА в будущем.
Phenotyping of patients with bronchial asthma (BA) allows providing individual approach to diagnosis and treatment of such patients. Phenotype-specific approach to BA patients is extremely important, because it insures not only timely and correct diagnosis, but also correct background therapy. It is well-known that BA is a heterogenetic and multifactorial disease, which results from many external and internal factors, and it is the combination of the mentioned factors that determine a particular BA phenotype. Thus, the aim of our study was to perform a cluster analysis in patients with adult-onset bronchial asthma with regard to ВсІ1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene. Materials and methods. We examined 187 patients with persistent BA, who were undergoing hospital treatment in pulmonary departments at Sumy Regional Clinical Hospital; the patients had all appropriate clinical, laboratory and instrumental examinations according to the GINA recommendations. ВсІ1 polymorphism was identified using polymerase chain reaction with subsequent analysis of restriction fragment length polymorphism by method of Fleury I. et al. with modifications. Statistical analysis was performed using SPSS–21 Statistical program; clustering of patients was conducted by means of hierarchical cluster analysis in the same program. Results. The first cluster (n = 69) predominantly consisted of women (71 %) having partial or poor BA control, aged 40 to 59, with adult-onset type of asthma; mainly with normal body mass; burdened allergological history; high blood levels of eosinophiles and IgE; decreased FEV1 (within 60 to 80 %); long-term use of systemic glucocorticosteroids in the setting of background therapy with medium and high doses of inhaled corticosteroids and long-acting beta 2-agonists; and with C/G genotype of ВсІ1 GR gene polymorphism in 68.1 % of patients. The second cluster (n = 31) included 67.7 % of women aged 39 to 62, with increased body mass index (BMI): 74.2 % of subjects had obesity, 25.8 % – had overweight, of which 100 % had increased waist-to-hip ratio (WHR); with increased levels of cholesterol and low density lipoproteins; normal level of eosinophiles; decreased FEV1 (within up to 60 %); severe uncontrolled course of disease in the setting of background therapy with inhaled corticosteroids, long-acting beta 2-agonists and systemic glucocorticosteroids; with frequent exacerbations; and with G/G genotype of ВсІ1 GR gene polymorphism in 74.2 % of patients. The third cluster (n = 87) predominantly contained men with an early BA onset, having well-controlled or partially controlled BA course; with no genetic factor in past medical history; with healthy weight and WHR; normal FEV1 (over 80 %) and normal laboratory parameters; 36.8 % of subjects having C/G genotype and 40.3 % – С/С genotype of ВсІ1 polymorphism. Conclusions. Cluster analysis of adult patients with adult-onset of BA with regard to the genotypes of ВсІ1 polymorphism demonstrated 3 different BA subphenotypes that differed from each other in sex, BA course and control, values of respiratory function, BMI and inflammatory markers.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

France France
1011
Germany Germany
2
Ireland Ireland
329
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
327
United Kingdom United Kingdom
2706
United States United States
9805
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
301
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9806
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Bondarkova_bronchial_asthma.pdf 606,79 kB Adobe PDF 10119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.