Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64109
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зарубіжний досвід та напрями удосконалення фінансової системи України в контексті євроінтеграції
Other Titles International Experience and Areas of Improvement of Financial System of Ukraine in the Context of European Integration
Authors Burbyka, Mykhailo Mykhailovych
Заїка, Н.Ю.
Keywords фінансова система
финансовая система
financial system
Євроінтеграція
Евроинтеграция
Eurointegretion
фінанси
финансы
finances
банківський сектор
банковский сектор
bank sector
фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
інтеграційний процес
интеграционный процесс
іntegration process
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64109
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бурбика, М.М. Зарубіжний досвід та напрями удосконалення фінансової системи України в контексті євроінтеграції [Текст] / М.М. Бурбика, Н.Ю. Заїка // Правові горизонти. – 2016. – № 2(15). – С. 66-72.
Abstract У статті розглянуто особливості розвитку складових фінансової системи України через призму економічної інтеграції до Європейського Союзу. Початок існування фінансової системи датується початком утворення держави та з того часу є невід’ємною її складовою. Фінансова система дозволяє державі накопичувати, акумулювати та використовувати фінансові ресурси задля забезпечення всіх сфер суспільного життя народу. Головним суб’єктом фінансових відносин в ЄС є не держава, а багатонаціональне інтеграційне об’єднання, що відповідає якісно іншому рівню організації фінансової системи. Ця система є багаторівневою, проте ще не до кінця системно-впорядкованою, яка водночас характеризується певною органічною цілісністю, взаємопов’язаністю її складових та структурною єдністю її функціональних елементів. Функціонування фінансової системи ЄС як сукупності національних фінансових систем і центральних фінансових інститутів ЄС забезпечується в результаті взаємодії важелів та інструментів цілісної системи фінансових механізмів, які функціонально гармонізовані відносно національних фінансових систем держав – членів ЄС і країн євроінтеграційного вектора розвитку. Реалізація напрямів та завдань закріплених в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та проведення заходів визначених в цій статті дасть змогу реформувати фінансову систему нашої держави для забезпечення збалансованості її структури та підвищення стійкості до зовнішніх та внутрішніх негативних проявів у економіці та забезпеченню фінансової стабільності у довгостроковому періоді.
In the article the features of development of constituents of the financial system of Ukraine are considered through the prism of economic integration to European Union. Beginning of existence of the financial system is dated beginning of formation of the state and since then is her inalienable constituent. The financial system allows to the state to accumulate, to accumulate and use financial resources for the sake of providing of all spheres of public life of people. The main subject of financial relations in EU is the not state, but multinational integration association that answers other level of organization of the financial system qualitatively. This system is multilevel, however yet not to the end system-well-organized, that at the same time is characterized certain organic integrity, mutually connected of her constituents and structural unity her functional elements. Functioning of the financial system EU as is provided totality of the national financial systems and central financial institutes of EU as a result of cooperation of levers and instruments of the integral system of financial mechanisms that is functionally harmonized in relation to the national financial systems of the states - members of EU and countries.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Germany Germany
2
Netherlands Netherlands
1883
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
905
United Kingdom United Kingdom
3766
United States United States
7531
Unknown Country Unknown Country
32

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
869
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Burbyka_Zaika_ievrointehratsiia.pdf 2,28 MB Adobe PDF 896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.