Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64112
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності : досвід України та Європейських країн
Other Titles Enforcement of International Arbitration in Intellectual Property : the Experience of Ukraine and European Countries
Authors Kolesnikova, Mariia Viktorivna
Піддубна, М.М.
Keywords міжнародний арбітраж
международный арбитраж
international arbitration
виконання рішень
исполнение решений
enforcement
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64112
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Колеснікова, М.В. Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності : досвід України та Європейських країн [Текст] / М.В. Колеснікова, М.М. Піддубна // Правові горизонти. – 2016. – № 2(15). – С. 158-163.
Abstract У статті висвітлено питання стрімкого розвитку ринкових відносин і встановлення тісних міжнародних зв’язків між різними державами, їх фізичними та юридичними особами все більшого значення набувають установи, наділені повноваженнями вирішувати спори, що можуть виникнути в процесі здійснення таких відносин. Проблема міжнародного комерційного арбітражу нині є надзвичайно актуальною та по- лягає в тому, що хоча міжнародний комерційний арбітраж є недержавним органом з вирішення міжнародних спорів, однак не менш дієвим, а в багатьох випадках – навіть більш компетентним, зручним та прийнятним для сторін. Вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності міжнародним арбітражем є важливим кроком до приведення у відповідність судової системи України до європейських стандартів. Міжнародний комерційний арбітраж був і залишається ефективним альтернативним способом вирішення міжнародних комерційних спорів, який має значно більше переваг порівняно з державними судовими органами. Говорячи про переваги арбітражу, в першу чергу, можна виділити одну з основних, це доступність і простота, порівнюючи із судовою процедурою вирішення спорів. Не менш важливим є той факт, що можуть формувати склад арбітражу, який буде приймати рішення у справі, що збільшує довіру сторін до компетентності арбітрів. Провадження в арбітражі передбачає також можливість узгодити взаємоприйнятну мову провадження, провадження в арбітражі має конфіденційний характер на відміну від гласності судового процесу, що також є його перевагою. До ще однієї переваги науковці відносять конфіденційність та швидка процедура розгляду справи, формування складу суду, а також обрання експертів на посаду арбітра, який в свою чергу буде розглядати справу.
The article highlights the issue of rapid development of market relations and the establishment of close international links between the various states, their legal entities and individuals are becoming increasingly important institutions empowered to settle disputes that may arise in the implementation of such a relationship. The problem of international arbitration is now extremely urgent and consists in the fact that although international commercial arbitration is a non-governmental body to resolve international disputes, but no less effective, and in many cases - even more competent, comfortable and acceptable to the parties. Disputes of intellectual property international arbitration is an important step to aligning Ukraine's judicial system to European standards. International commercial arbitration was and is an effective alternative method of settling international commercial disputes, which has much more advantages compared to the state courts. The advantage of arbitration is primarily that it provides an affordable, accessible and easier, as opposed to judicial procedure to resolve disputes. Quite significant is the fact that the parties may form a coalition tribunal that reviews and decides the case, contributing to trust the parties and arbitrators of their competence. The proceedings before the arbitration also provides an opportunity to agree on mutually acceptable language of the proceedings, proceedings in arbitration is confidential in contrast to the publicity of the trial, which is also its advantage. The advantages of the case with the use of most domestic arbitration lawyers include confidentiality, rapid procedure of the case, the possibility of election experts to the position of arbiter, the possibility of the formation of the court which will hear the case, the ability to continue the proceedings in such need.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Germany Germany
21
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
41
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
954
United Kingdom United Kingdom
2068
United States United States
1034
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
796
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2066
Unknown Country Unknown Country
18

Files

File Size Format Downloads
Kolesnikova_Piddubna_arbitrazh.pdf 1,9 MB Adobe PDF 2885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.