Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64127
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Судова реформа в Україні : кваліфікаційне оцінювання суддів - до і після реформи
Other Titles The Judicial Reform in Ukraine : the Qualification Assesment of Judges Before and After the Reform
Authors Чегренець, Н.В.
Keywords суддя
судья
judge
судова реформа
судебная реформа
judicial reform
Конституція України
Конституция Украины
Constitution of Ukraine
незалежність суддів
независимость судей
independence of judges
кваліфікаційний екзамен
квалификационный экзамен
qualification exam
професійний добір
профессиональный отбор
professional selection
підготовка суддів
подготовка судей
training of judges
кваліфікаційне оцінювання
квалификационное оценивание
qualification assessment
Громадська рада доброчесності
Общественный совет добродетели
Public Council of Integrity
дисциплінарна відповідальність
дисциплинарная ответственность
discipline
компетентність
компетентность
competence
Національна школа суддів
Национальная школа судей
National School of Judges
Вища рада правосуддя
Высший совет правосудия
High Council of Justice
професійна етика
профессиональная этика
professional ethics
критерій доброчесності
критерий добродетели
criterion of integrity
декларація про доходи
декларация о доходах
declaration of income
суддівське досьє
судейское досье
judicial dossier
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64127
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чегренець, Н.В. Судова реформа в Україні : кваліфікаційне оцінювання суддів - до і після реформи [Текст] / Н.В. Чегренець ; наук. кер. С.В. Щербак // Правові горизонти. – 2016. – № 2(15). – С. 177-182.
Abstract Дана стаття присвячена дослідженню кваліфікаційного оцінювання суддів та доведення її актуальності на сьогоднішній час. У статті проводиться порівняння та аналіз Закону України «Про судоустрій і статус суддів» старої та нової редакції, приділяється окрема увага окремим дуже важливим аспектам судової реформи. Розкриваються особливості, позитивні та негативні сторони судової реформи, її відповідність сьогоднішнім реаліям. Викладений власний погляд щодо реформи загалом та кваліфікаційного оцінювання суддів зокрема. Зазначено та проаналізовано враження та прогнози різних осіб на майбутнє щодо проведення даної реформи. Проводиться ознайомлення з новим та одним з ключових органів для суддів – Вищою радою правосуддя та з таким нововведенням, як суддівське досьє і іншими новаціями. Також у статті викладено й проаналізовано основні перешкоди на шляху кваліфікаційного оцінювання та вміння суддів ці перешкоди долати. Розкриваються основні аспекти проведення відбору суддів, кваліфікаційного екзамену, співбесіди тощо. Проаналізовані основні етапи проходження кваліфікаційного оцінювання суддями. Зосереджена увага на конкретних критеріях оцінювання суддів. Підтверджується думка щодо «відкриття дверей» молодим спеціалістам на посаду судді. Обгрунтовані основні повноваження Громадської ради доброчесності,як відносно нового явища в судовій реформі, в сфері оцінювання суддів та її значення для Вищої кваліфікаційної комісії зокрема. Наголошується на необхідності створення нової системи професійного оцінювання суддів, їх підготовки та перекваліфікації. Закликається до регулярного проведення оцінювання суддів. Пропонуються внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів». Викладений рівень перспективи розвитку реформування суддів, у тому числі й оцінювання їх професійного, етичного, морального та інших рівнів. Наголошується на подальшому аналізі даної проблеми та впровадженні чітких принципів здійснення судової влади.
This article is devoted to research the qualifying evaluation of judges and prove its relevance in today's time. This article compares and analyzes the Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" of the old and the new version, paid special attention certain very important aspects of judicial reform. Disclosed features, positive and negative aspects of judicial reform its compliance with today's realities. The stated his own opinion on the reform in general and qualifying evaluation of judges in particular. These and analyzes and forecasts the impression of different people about the future of this reform. A familiarization with the new key and one of the judges - the High Council of Justice and with such innovations as the judicial dossier and other innovations. Also, the article presents and analyzes the main obstacles to qualification assessment and the ability of judges to overcome these obstacles. The basic aspects of the selection of judges qualification exam, interview and more. The basic stages of the qualification evaluation of judges. Focuses on specific evaluation criteria judges. Confirm opinion on the "open door" young professionals as judges. Reasonable major powers of the Public Council of virtue, as a relatively new phenomenon in the judicial reform in the area of evaluation of judges and its importance for the High Qualification Commission in particular. The necessity of creating a new system of professional evaluation of judges, their training and retraining. Calls for regular evaluation of judges. Proposed amendments to the law "On the Judicial System and Status of Judges". The stated level prospects of reform of judges, including the assessment of their professional, ethical, moral and other levels. Emphasized on further analysis of the problem and implement clear principles of judicial power.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

France France
1
Germany Germany
3802
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
950
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
302
United Kingdom United Kingdom
1900
United States United States
3801
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
624
France France
303
Germany Germany
2
Norway Norway
625
Ukraine Ukraine
306
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
627
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Chehrenets_sudova_reforma .pdf 2,12 MB Adobe PDF 2514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.