Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64149
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки"
Authors Semenov, Volodymyr Mykolaiovych
Заїка, Н.Ю.
Keywords Вишеградська четвірка
Вышеградская четверка
Visegrad Four
гміна
гмина
gmina
децентралізація
децентрализация
decentralization
місцеве самоврядування
местное самоуправление
local government
муніципалітет
муниципалитет
municipality
повіт
уезд
powiat
субсидіарність
субсидиарности
subsidiarity
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64149
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Семенов, В.М. Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки" [Текст] / В.М. Семенов, Н.Ю. Заїка // Правові горизонти. – 2016. – № 2(15). – С. 20-26.
Abstract У статті проаналізовано сучасні підходи науковців до визначення поняття децентралізація. Визначено спільні риси систем місцевого самоврядування в Угорщині, Польщі, Чехії та Словаччині. Проаналізовано причини завдяки яким досвід проведення децентралізації, та реформування місцевих органів влади у країнах Вишеградської четвірки становить інтерес для врахування його в процесі проведення децентралізації в сучасній Україні. Визначено, що в Угорщині органи місцевої влади для реалізації свої повноважень можуть приймати місцеві закони та відповідні рішення, здійснювати окремі адміністративні повноваження, визначати свої власні організаційні рамки та правила процедури, здійснювати майнові права щодо місцевої державної власності, формувати та затверджувати бюджет і використовувати його самостійно. З’ясовано, що в Польщі одним з головних є принцип субсидіарності за яким «повноваження передаються гмінам, а делегування завдань на вищий рівень здійснюється тоді, коли його продуктивність перевищує можливості нижчого рівня. Місцеве самоврядування в містах республіки Польща здійснюється через триступеневу управлінську систему – воєводство, повіт, гміна. Децентралізація в Чехії здійснювалася шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи в результаті якої вона відмовилась від трирівневої структури адміністративно- територіального устрою і повернулась до дворівневої структури. Громади отримали право обирати муніципальні уряди й проводити місцеві референдуми; формувати й розпоряджатися бюджетом; забезпечувати соціально-економічні, культурні та комунальні потреби громадян. У результаті децентралізації змінився розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади. У Словацькій Республіці реформа децентралізації була закріплена конституційно та схвалена деякими законами. У цій країні діє система територіального державного устрою, яка передбачає існування низової ланки самоврядування – муніципалітетів і другої ланки – адміністративних областей. Обидва рівні є самостійними само управлінськими і адміністративними одиницями, юридичними особами з власним майном і фінансовими коштами.
The article analyzes modern scientific approaches to the definition of decentralization. It determines common features of local governments in Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia. The authors analyze the reasons why the experience of decentralization and local government reform in the “Visegrad Four” countries is interesting for its consideration within the decentralization in modern Ukraine. In Hungary, the local government can adopt local laws and appropriate decisions, can exercise administrative powers to determine its own organizational framework and rules of procedure, can have property rights on the local state property, as well as form and approve the budget and use it independently. In Poland, one of the main principles is subsidiarity, in which “the powers are transferred to the gmina, and delegation of tasks at a higher level is carried out when its performance capabilities exceeds the lower level. Local government in the cities of Poland has a three-stage management system – voivodeship, powiat, gmina. Decentralization in the Czech Republic was carried out by means of administrative-territorial reform that refused the three-tier structure of the administrative-territorial system and returned to the two-tier structure. Communities obtained the right to elect municipal governments and to hold local referendums; to form and manage the budget; to ensure socio-economic, cultural and communal needs of citizens. Thus, the decentralization changed the distribution of powers between central and local authorities. In the Slovak Republic, the decentralization reform was enshrined constitutionally and approved by some laws. This country has the territorial state system, which provides for two levels of governments – municipalities and administrative regions. Both levels are independent local governments and administrative units, legal entities with their own property and financial resources.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
296
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
295
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Semenov_Zaika_detsentralizatsiia.pdf 2,56 MB Adobe PDF 319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.