Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64217
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародно-правовий досвід регулювання прав інвалідів у сфері праці
Other Titles International Legal Experience of Adjusting Rights for Invalids in the Field of Labor
Authors Толбатова, А.Д.
Keywords інвалід
инвалид
invalid
інвалідність
инвалидность
disability
трудові права інвалідів
трудовые права инвалидов
labour rights for invalids
міжнародні стандарти у сфері праці
международные стандарты в сфере труда
international standards in the field of labor
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64217
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Толбатова, А.Д. Міжнародно-правовий досвід регулювання прав інвалідів у сфері праці [Текст] / А.Д. Толбатова ; наук. кер. Т.В. Шлапко // Правові горизонти. – 2016. – № 2(15). – С. 59-65.
Abstract У статті досліджено стан міжнародного нормативно-правового регулювання трудових відносин за участю інвалідів. Проаналізовано міжнародні норми, які захищають трудові права інвалідів. Наголошено, що перші документи, прийняті на міжнародному рівні для захисту прав інвалідів, носили політичний характер. Вказано, що важливим актом є Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р., які свідчать про значні зміни, що відбулися в ставленні до інвалідів та інвалідності. Наголошено, що особливе місце в системі міжнародно-правових актів, що регулюють права інвалідів, займає Конвенція про права інвалідів 2006 р., яку ратифікувала Україна у 2010 році, яка носить не рекомендаційний, а обов'язковий характер. Узагальнено, що поступово характер документів змінюється – в них перераховуються не тільки основні права, що належать інвалідам нарівні з іншими людьми, а й містяться положення, які сприяють реалізації політики держав в сфері захисту прав інвалідів. Визначено, що дані документи поступово перемістили акцент з медичної моделі ставлення до прав інвалідів до соціальної, мета якої полягає в забезпеченні повноцінної участі інвалідів на рівних умовах в соціальному житті та розвитку в усіх країнах. У статті досліджено еволюцію поняття «інвалідність» у міжнародному праві. На основі аналізу термінів «інвалідність», «інвалід», що містяться в міжнародних документах щодо прав інвалідів, зроблено висновок, що сучасний міжнародно-правовий підхід до інвалідності будується на соціальній моделі та вимагає активної участі держави в забезпеченні реалізації їх прав. Визначається, що законодавство України щодо праці інвалідів в цілому відповідає вимогам та стандартам міжнародних документів.
In the article the state of the international normatively-legal adjusting of labour relations is investigational with participation of invalids. International norms that protect labour rights for invalids are analysed. It is marked that the first documents accepted at an international level for the protection of rights for invalids carried political character. It is indicated that an important act are the Standard rules of providing of equal possibilities for invalids 1993, that testify to the considerable changes that took place in attitude toward invalids and disability. It is marked that the special place is in the system of міжнародно-правових acts that regulate rights for invalids, Convention occupies about rights for invalids in 2006, that was ratified by Ukraine in 2010, that carries not recommendation, but obligatory character. Generalized, that character of documents changes gradually - not only basic rights that belong to the invalids equally with other people are enumerated in them but also there are positions that assist realization of politics of the states in the sphere of protection of rights for invalids. Certainly, that these documents gradually moved an accent from the medical model of relation to the rights for invalids to social the aim of that consisted in realization of complete participation of invalids undiscriminated in social life and development in entire countries. In the article the evolution of concept «disability» is investigational in an international law. On the basis of analysis of terms «disability», «invalid» that contained in international documents in relation to rights for invalids drawn conclusion, that the modern міжнародно-правовий going near disability is built on a social model and requires active voice of the state in providing of realization of their rights. It is determined that the legislation of Ukraine in relation to labour of invalids on the whole answers requirements and standards of international documents.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Germany Germany
20
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
378
Ukraine Ukraine
341
United Kingdom United Kingdom
1511
United States United States
3022
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3021
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3023
Unknown Country Unknown Country
35

Files

File Size Format Downloads
Tolbatova_prava_invalidiv.pdf 2,56 MB Adobe PDF 6086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.