Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64225
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі аспекти реформування системи державних органів у сфері міграції
Other Titles Some Aspects of Reforming the System of Government in Migration
Authors Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Фавстіна, М.В.
Keywords міграція
миграция
migration
система
system
державні органи
государственные органы
public authorities
компетенція
компетенция
competence
міграційна політика
миграционная политика
migration policy
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64225
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Янішевська, К.Д. Деякі аспекти реформування системи державних органів у сфері міграції [Текст] / К.Д. Янішевська, М.В. Фавстіна // Правові горизонти. - 2016. - № 2(15). - С. 103-108.
Abstract Стаття присвячена висвітленню питань щодо проблем сучасного реформування системи суб’єктів державного адміністрування у сфері міграції населення, так як міграція населення являє собою складний феномен, який потребує дослідження фахівцями багатьох спеціальностей. У роботі проаналізовано різні підходи вітчизняних науковців щодо теоретичного визначення поняття «міграція», з’ясовано, що міграція являє собою перетин адміністративного кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб, а також в’їзду за наявності або без неї законних підстав на певний період часу або назавжди. З’ясовано, що державне адміністрування відносин у сфері міграції населення, безумовно, повинно мати юридичну основу у вигляді відповідних нормативно-правових приписів і норм. І саме тому важливим орієнтиром в розвитку міграційного законодавства України стало затвердження Концепції державної міграційної політики. Визначено перелік основних державних органів, які здійснюють певні повноваження в міграційному процесі, особливо присвячена увага Державній міграційній службі України, до основних завдань якої належить реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Звертається увага на місце вказаних органів серед інших суб’єктів державного управління та особливості їх взаємодії між собою. Також у статті було обумовлено можливість ствоpення єдинoго деpжавногo iнфоpмацiйнo-аналітичного центру зі збиpання та обpобки даних щодо міграційного процесу населення. Зазначено, що, на часі, створення такого державного органу, як Національна служба міграції, яка б спільно з Державною службою зайнятості могла б реалізувати всі ті положення та завдання, які стоять перед суспільством і потребують нагального вирішення в сфері міграції.
The article is related to the issues of the modern reformation of the system of public administration subjects in the sphere of population as migration poses difficult phenomenon which needs research of experts in different fields. It was analyzed different approaches of native scientist as to theoretical definition of the term “migration”. It was defined that migration is the overlap of administrative boundary, ultroneous or involuntary spatial move of persons or group of persons and also entrance upon on availability without legitimate grounds for a pecified period pr forever. It was found that public administration of relations in the sphere of people migration, absolutely, should be eligible by way of prorated legal norms. That’s why ratification of the Concept of State Migration Policy became an importamnt landmark in the development of migration legislation. It was defined a bead-roll of main public authorities which exercise the located powers in the migration process, especially it was given much attention to the Government Migration Service of Ukraine, the main tasks of which is the state policy implementation in the spheres of migration (immigration and emigration), in particular, crossing to irregular migration, citizenry, registration of physical persons, displaced persons and other defined by legislation categories of migrants. Attention was directed on the position of the named authorities on the position of the named authorities among other subjects of public administration and special aspects of its ineraction between them. Also in the article it was agreed to the possibility of creation of unified state information analytic center on data-gathering and processing as to migration process. It was noticed that creation of such public authority as National Migration Service which joint with State Employment Service of Ukraine could implement all that provisions and tasks which are stayed before society and need urgent solution in the sphere of migration.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Germany Germany
19
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
214
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
245
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Yanishevska_Favstina_mihratsiia.pdf 2,13 MB Adobe PDF 269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.