Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65131
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання визначення поняття викладацької діяльності в антикорупційному законодавстві України
Other Titles On the Definition of the Concept of Teaching Activity in the Anticorruption Legis;ation of Ukraine
Authors Chernadchuk, Viktor Dmytrovych
Яковлєва, Я.С.
Keywords антикорупційне законодавство
антикоррупционное законодательство
anti-corruption legislation
викладацька діяльність
преподавательская деятельность
teaching activity
державна екзаменаційна комісія
государственная экзаменационная комиссия
state examination commission
навчальна робота
учебная работа
educational work
навчальний процес
учебный процесс
educational process
освіта
образование
education
освітній процес
образовательный процесс
educational process
педагогічна діяльність
педагогическая деятельность
pedagogical activity
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65131
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чернадчук, В.Д. До питання визначення поняття викладацької діяльності в антикорупційному законодавстві України [Текст] / В.Д. Чернадчук, Я.С. Яковлєва // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 5(18). - С. 60-65.
Abstract У статті розглянуто питання обсягу та змісту поняття викладацької діяльності для застосування в антикорупційному законодавстві, що пов’язано із законодавчим введенням певних обмежень та дозволів для окремих категорій суб’єктів. Зроблена спроба розмежування поняття викладацької діяльності з іншими суміжними поняттями. Викладацька діяльність розглядається як вид освітньої та педагогічної діяльності, їх складова частина. Особливу увагу у статті приділено питанням участі у роботі державної екзаменаційної комісії інших осіб, які є суб’єктами антикорупційного законодавства, стосовно яких законодавчо встановленні обмеження щодо видів діяльності, окрім наукової, викладацької та творчої. Обґрунтовано доведено, що така участь підпадає під поняття викладацької діяльності і є її видом. Проведений аналіз законодавства про освіту дозволив виявити ознаки викладацької діяльності, до яких віднесено: професійність, здійснення на постійній основі або за сумісництвом, у встановлених законодавством формах (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи) та в межах навчальної роботи. Запропоновано авторське визначення поняття викладацької діяльності як професійної діяльності на постійній або тимчасовій основі в межах навчального процесу щодо надання знань та умінь, формування практичних навичок, контролю та оцінювання отриманих знань та навичок, що здійснюється у визначених законодавством формах організації освітнього процесу із застосуванням відповідних видів навчальної роботи. Викладацька діяльність представляє собою завершений цикл надання, формування та контролю знань, вмінь та навичок з метою досягнення певного результати навчання, яким є сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. Саме тому, контрольні заходи (контроль знань у різних формах) є невід’ємною та завершальною складовою викладацької діяльності.
The article deals with the issue of the scope and content of the concept of teaching activity for application in anti-corruption legislation, which is connected with the legislative introduction of certain restrictions and permits for certain categories of subjects. An attempt is made to delineate the concept of teaching activity with other related concepts. Teaching activity is considered as a kind of educational and pedagogical activity, their component part. Particular attention is paid to the issues of participation in the work of the State Examination Commission of other persons who are subjects of the anticorruption legislation, in respect of which legislation establishes restrictions on types of activities, except for scientific, teaching and creative. It is substantiated that such participation falls under the notion of teaching activity and is its kind. The analysis of the legislation on education made it possible to identify the characteristics of teaching activities, which include: professionalism, implementation on a permanent basis or part-time, in prescribed forms of legislation (training, independent work, practical training and control activities) and within the framework of educational work. The author's definition of the concept of teaching activity as a professional activity on a permanent or temporary basis within the educational process in terms of providing knowledge and skills, formation of practical skills, control and evaluation of the acquired knowledge and skills, which is carried out in the forms determined by the legislation of educational process organization with the application of the appropriate types of educational work. Teaching activity is the complete cycle of providing, shaping and controlling knowledge, skills and abilities in order to achieve certain learning outcomes, which is a set of knowledge, skills, skills and other competences acquired by a person in the process of studying in a certain educational-professional, educational and scientific program , which can be identified, quantified and measured. That is why control measures (control of knowledge in various forms) are an integral and final component of teaching activity.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

China China
3473
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
542
United Kingdom United Kingdom
1737
United States United States
1157
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
435
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Chernadchuk_Yakovlieva_Legal_horizons_5(18)_2017.pdf 1,68 MB Adobe PDF 459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.