Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65345
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні
Other Titles Actual Issues of Legal Regulation of Avoidance of Double Taxation in Ukraine
Authors Shvaher, Olha Andriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7928-6328
Keywords подвійне оподаткування
платник податку
ставка податку
законодавство Європейського Союзу
уніфікація
гармонізація
двойное налогообложение
налогоплательщик
ставка налога
законодательство Европейского Союза
унификация
гармонизация
double taxation
taxpayer
tax rate
European Union legislation
unification
harmonization
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65345
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Швагер, О.А. Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні [Текст] / О.А. Швагер // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 6(19). - С. 11-16.
Abstract Стаття присвячена дослідженню питань правового регулювання уникнення подвійного оподаткування,а саме надано характеристику поняттю «подвійне оподаткування», визначено причини подвійного оподаткування та шляхи вирішення зазначених проблем. На фоні економічної глобалізації національне законодавство не завжди встигає адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у міжнародному середовищі, внаслідок ускладнення процесів діяльності компаній, транснаціональних корпорацій, пришвидшення потоків капіталу та активного розвитку цифрової економіки. Всі перелічені фактори сприяють створенню умов для уникнення оподаткування, передусім компаній, що функціонують не лише на внутрішньому ринку, але і на міжнародному, що підриває авторитет існуючих податкових систем. Авторами проаналізовано підходи до визначення причин подвійного оподаткування, серед яких: 1) визнання одного і того ж суб’єкта (юридичної або фізичної особи) резидентом у двох або більше країнах; 2) кваліфікація одного і тог ж доходу/ майна таким, що має джерело походження у двох або більше країнах; 3) різниця у дефініціях, класифікаціях доходів між державами; 4) різниця у порядку та розмірах заліку понесених витрат; 5)обкладення одного і того ж доходу/майна у одній державі на підставі критерію президенства, а в іншій - у відповідності до законодавства про джерело доходів; 6) відсутність у внутрішньому законодавстві однієї із зацікавлених держав положень про залік окремих видів податків, сплачених у іншій зацікавленій державі. Одним із аспектів, що розглядаються, є розроблений Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку план BEPS, що має на меті впровадження/розробку стратегії податкового планування, тобто якщо раніше фірми або компанії мали змогу уникнути оподаткування, то в даному випадку цього зробити вони вже не зможуть і державний бюджет не втратить надходження. Він спрямований на викорінення агресивних схем податкового планування, застосовуючи які міжнародні групи компаній штучно виводять свої доходи з високо податкових країн (де вони генеруються) в країни з низьким або нульовим оподаткуванням.
The article is devoted to the study of issues of legal regulation of avoidance of double taxation, namely, the description of the concept of "double taxation" is given, the reasons of double taxation and ways of solving these problems are determined. Against the backdrop of economic globalization, national legislation is not always able to adequately respond to changes taking place in the international environment as a result of the complication of companies' processes, transnational corporations, acceleration of capital flows and the active development of the digital economy. All of these factors contribute to the creation of conditions for tax avoidance, primarily companies operating not only in the domestic market but also internationally, which undermines the credibility of existing tax systems. The authors analyze approaches to determining the causes of double taxation, among which: 1) the recognition of one and the same entity (legal or natural person) by a resident in two or more countries; 2) the qualification of the same income / property as having a source of origin in two or more countries; 3) the difference in definitions, classifications of incomes between states; 4) the difference in the order and amount of the incurred expenses; 5) imposition of the same income / property in one state on the basis of the presidential criterion, and in the other - in accordance with the legislation on the source of income; 6) the absence of provisions in the domestic law of one of the interested States regarding the recording of certain types of taxes paid in another interested state. One of the aspects considered is BEPS, which aims to implement / develop a tax planning strategy, that is, if firms or companies had previously been able to avoid taxation, and then they would not be able to do so in the given case. The state budget will not lose revenue. It is aimed at eliminating aggressive tax planning schemes, using which international group companies artificially deduct their incomes from high taxation countries (where they are generated) into low or zero taxation countries.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

Austria Austria
1344361574
France France
3
Germany Germany
-695029785
Ireland Ireland
1900974
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Russia Russia
60375010
Singapore Singapore
1111896166
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1313517072
United Kingdom United Kingdom
672298770
United States United States
-1403114873
Unknown Country Unknown Country
94

Downloads

China China
60375004
France France
6
Germany Germany
-695029783
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1709566703
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
-220829135
Unknown Country Unknown Country
66

Files

File Size Format Downloads
Shvaher.pdf 937,69 kB Adobe PDF 854082864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.