Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66012
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетингова політика розподілу та збуту: дослідження сутності, ролі та значення
Other Titles Marketing distributive and sales policy: research of essence, role and importance
Маркетинговая политика распределения и сбыта: исследование сущности, роли и значения
Authors Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Keywords маркетингова політика розподілу
збутова політика
збут
дистрибуція
логістика
промислове підприємство
маркетинговая политика распределения
сбытовая политика
дистрибуция
логистика
промышленное предприятие
сбыт
marketing distribution policy
marketing policy
sale
distribution
logistics
industrial enterprise
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66012
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Біловодська, О.А. Маркетингова політика розподілу та збуту: дослідження сутності, ролі та значення [Текст] / О.А. Біловодська // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 2. - С. 85-97.
Abstract У статті систематизовано визначення маркетингової політики розподілу та виконано об'єднання їх у групи за такими підходами: збутовий, дистрибуційний і логістичний, у зв'язку з чим запропоновано авторське трактування і відповідні завдання. Установлено, що поняття маркетингової політики розподілу дуже тісно пов'язане зі збутовою політикою підприємства і виділені три позиції, які їх характеризують: 1) ототожнення понять; 2) пріоритезація цілей підприємства щодо збуту продукції; 3) орієнтація на споживача. За результатами виконаного дослідження виділено функціональний зміст понять «маркетингова політика розподілу» і «збутова політика» та виявлено, що маркетингова політика розподілу є більш широким поняттям. Сформульовано власне визначення збутової політики підприємства-виробника. Обґрунтовано, що маркетингова політика розподілу – основа бізнесу і серцевина будь-яких бізнес-проектів, планів і перспективних схем розвитку маркетингової діяльності. У зв'язку з цим розроблено схему, що представляє маркетингову політику розподілу як інтегратора виробництва й ринку, визначено її роль і значення для різних функціональних рівнів управління: підприємницького, регіонального та національного.
В статье систематизированы определения маркетинговой политики распределения и выполнено объединение их в группы по таким подходам: сбытовой, дистрибуционный и логистический, в связи с чем предложены авторская трактовка и соответствующие задачи. Установлено, что понятие маркетинговой политики распределения очень тесно связано со сбытовой политикой предприятия и выделены три позиции, которые их характеризуют: 1) отождествление понятий; 2) приоритезация целей предприятия в сбыте продукции; 3) ориентация на потребителя. По результатам выполненного исследования выделено функциональное содержание понятий «маркетинговая политика распределения» и «сбытовая политика» и выявлено, что маркетинговая политика распределения является более широким понятием. Сформулировано собственное определение сбытовой политики предприятия-производителя. Обосновано, что маркетинговая политика распределения – основа бизнеса и сердцевина любых бизнес-проектов, планов и перспективных схем развития маркетинговой деятельности. В связи с этим разработана схема, представляющая маркетинговую политику распределения как интегратора производства и рынка, определены ее роль и значение для различных функциональных уровней управления: предпринимательского, регионального и национального.
The aim of this article is to deepen the theoretical foundations of marketing industrial policy based on the approach to systematize and clarify the economic essence of marketing distribution and sales policies, to research the functional content and to prove the role and importance of marketing distribution policies for different functional levels of management.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

EU EU
6
France France
128325
Germany Germany
8023778
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
3303856
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
8023794
United Kingdom United Kingdom
643421
United States United States
8023792
Unknown Country Unknown Country
87

Downloads

China China
1
EU EU
1
France France
5
Germany Germany
8023779
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
8023791
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8023793
Unknown Country Unknown Country
53

Files

File Size Format Downloads
Bilovodska.pdf 458,6 kB Adobe PDF 24071428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.