Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66150
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Methods of the startup-project developing based on 'the four-dimensional thinking' in information society
Other Titles Методика разработки стартап-проекта в информационном обществе на основе «четырехмерного мышления»
Методика розроблення стартап-проекту в інформаційному суспільстві на засадах «чотирьохвимірного мислення»
Authors Yudina, N.
Keywords informational chaos
інформаційний хаос
информационный хаос
chaos control
чотирьохвимірне мислення
четырехмерное мышление
four-dimensional thinking
інформаційне суспільство
информационное общество
information management
управління інформацією
управление информацией
startup
стартап
startup-project
стартап-проект
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66150
Publisher Sumy State University
License
Citation Yudina, N. Methods of the startup-project developing based on 'the four-dimensional thinking' in information society [Текст] = Методика розроблення стартап-проекту в інформаційному суспільстві на засадах «чотирьохвимірного мислення» / N. Yudina // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 3. – C. 245-256. – DOI: 10.21272/mmi.2017.3-23.
Abstract The problem of the human disorientation under the conditions of the information society was analyzed in the article. It was investigated that this problem grows worse on the enterprises’ level in order of the consumers’ indifferentism to the marketing tools and also in order of the creation of the startup-projects that are used by the business to survive in the economic crisis. The methods of the startup-project developing were proposed that makes enterprises to economize their intellectual assets. It improves upon and adopts the traditional strategic planning and decisions making process to the specific features of the startup-project developing under the conditions of the information society, particularly the information overload. The detalization of each stage of startup-project developing and practical guidelines were developed. The author’s model of the "four-dimensional thinking" was proposed that was developed for the first stage of the startup-project developing process as the effective way to adapt the startup-project developers to the information society. That makes it possible to formalize the process of searching and creating of the innovative ideas to the methodological guideline of the practical recommendations. The author’s model of the "four-dimensional thinking" allows the information management efficiency to rise up by orienting it in order of the four vectors of dimensions and directions, namely; the thinking in the plane of the interdisciplinary information; the thinking in the time dimension (the “historical filter” and the “futurological filter”); the thinking in the “discipline vertical” dimension of the traditional knowledge and the innovations.
Проаналізована проблема дезорієнтації людини в умовах інформаційного суспільства. Зазначено, що проблема особливо загострюється на рівні підприємств як у напрямку зростання байдужості споживачів до маркетингових інструментів, так і в напрямку розроблення стартап-проектів, метою яких є подолання економічної кризи. З метою економного використання інтелектуального ресурсу підприємств запропонована методика розроблення та управління стартап-проектом, яка являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття рішення до особливостей стартап-проектів, а також специфічних умов інформаційного суспільства, а саме, стрімкого зростання швидкості змін і нарощення обсягу інформації у глобальному світі. Запропоновані деталізація та практичні рекомендації до кожного етапу управління процесом розроблення стартап-проекту. Методика ґрунтується на запропонованій авторській моделі «чотирьохвимірного мислення», що дозволило формалізувати процес пошуку та створення інноваційних ідей до методичного переліку практичних рекомендацій в умовах інформаційного суспільства. Авторська модель «чотирьохвимірного мислення» дозволяє підвищити ефективність управління інформацією шляхом спрямування процесу оброблення значного обсягу інформації за чотирма напрямами (вимірами), а саме: площині міждисциплінарних зв’язків; у вимірі часу, що передбачає накладання на інформацію двох часових «фільтрів» (історичного і футурологічного); а також у вимірі «дисциплінарної вертикалі», що передбачає поєднання традиційних знань і інновацій.
Проанализированы проблемы дезориентации человека в условиях информационного общества. Отмечено, что проблема особенно обостряется на уровне предприятий как в направлении возрастания равнодушия потребителей к маркетинговых инструментам, так и в направлении разработки стартап-проектов, целью которых является преодоление экономического кризиса. С целью экономного использования интеллектуального ресурса предприятий предложена методика разработки и управления стартап-проектом, которая представляет собой усовершенствование и адаптацию процесса принятия решений к особенностям стартап-проектов, а также специфическим условиям информационного общества, а именно, стремительного роста скорости изменений и наращивания объема информации в глобальном мире. Предложены детализация и практические рекомендации к каждому этапу управления процессом разработки стартап-проекта. Методика основывается на предложенной авторской модели «четырехмерного мышления», что позволило формализовать процесс поиска и создания инновационных идей до методического перечня практических рекомендаций в условиях информационного общества. Авторская модель «четырехмерного мышления» позволяет повысить эффективность управления информацией путем обработки значительного объема информации по четырем направлениям (измерениям), а именно: в плоскости междисциплинарных связей; в измерении времени, что предполагает наложение на информацию двух временным «фильтров» (исторического и футурологического); а также в измерении «дисциплинарной вертикали», что предполагает объединение традиционных знаний и инноваций.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
138
United Kingdom United Kingdom
922
United States United States
300
Unknown Country Unknown Country
19
Vietnam Vietnam
1385

Downloads

China China
1
Germany Germany
1382
Ukraine Ukraine
113
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
301
Unknown Country Unknown Country
4
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Yudina_mmi_2017_3_245_256.pdf 558,07 kB Adobe PDF 1803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.