Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66227
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Managing the development of innovation business processes with automated information systems
Other Titles Управління розвитком інноваційних бізнес-процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем
Управление развитием инновационных бизнес-процессов с использованием автоматизированных информационных систем
Authors Voynarenko, M.P.
Dzhuliy, L.V.
Kuzmina, O.M.
Yanchuk, T.V.
Keywords information systems
automation
enterprise management
efficiency
business processes
innovation
інформаційні системи
автоматизація
управління підприємством
ефективність
бізнес-процеси
інновація
информационные системы
автоматизация
управление предприятием
эффективность
бизнес-процессы
инновация
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66227
Publisher Sumy State University
License
Citation Managing the development of innovation business processes with automated information systems [Текст] = Управління розвитком інноваційних бізнес-процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем / M. Voynarenko, L. Dzhuliy, O. Kuzmina, T. Yanchuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - C. 133-148. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-12
Abstract The article analyzes management science development, examines the management process essence through the business processes allocation as a sequence of actions aimed at achieving the ultimate, measurable and concrete result. The definition of innovative business processes was provided. Their target direction and informational interconnection were distinguished. The scientific-methodical approach to assessing the effectiveness of the information technology implementation in the innovative business process, which involves the all costs and risks gradual account, is proposed. Constructed the enterprise innovative business processes management algorithm and it is substantiated that the use of IT provides shaping of an information management system for innovative business processes, construction of an effective mechanism for their implementation.
У статті проведено аналіз розвитку науки про управління. Систематизовано етапи формування наукових шкіл та інтегрованих методів у практиці управління. Доведено актуальність процесного підходу в управлінні підприємством, який в поєднанні з функціональним забезпечує оптимальний варіант функціонування системи управління із урахуванням ступеня складності виробничо-економічних об’єктів. Розглянуто сутність процесного управління через виділення бізнес-процесів як послідовності дій, що спрямовані на досягнення кінцевого, вимірюваного і конкретного результату. Авторами дана характеристика бізнес-процесів, та охарактеризована процесна модель підприємства як бізнес-системи, у якій усі процеси спрямовуються на реалізацію стратегії розвитку та впровадження інновацій. Установлено безпосередній взаємозв’язок бізнес-системи з відповідною інноваційною бізнес-моделлю, яку обиратиме підприємство до видів бізнес-діяльності для забезпечення їх конкурентоспроможності та прибутковості на основі інновацій. Дано визначення інноваційного бізнес-процесу та виділено основні види бізнес-процесів, інноваційних бізнес-процесів, їх цільове спрямування та інформаційний зв’язок. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності впровадження інформаційних технологій в інноваційний бізнес-процес.
В статье проведен анализ развития науки об управлении. Систематизированы этапы формирования научных школ и интегрированных методов в практике управления. Доказана актуальность процессного подхода в управлении предприятием, который в сочетании с функциональным, обеспечивает оптимальный вариант функционирования системы управления с учетом степени сложности производственно-экономических объектов. Рассмотрена сущность процессного управления через выделение бизнес-процессов как последовательности действий, направленных на достижение конечного, измеряемого и конкретного результата. Авторами дана характеристика бизнес-процессов, и представлена процессная модель предприятия как бизнес-системы, в которой все бизнес-процессы направляются на реализацию стратегии развития и внедрения инноваций. Установлено непосредственную взаимосвязь бизнес-системы с соответствующей инновационной бизнес-моделью предприятия. Дано определение инновационного бизнес-процесса, выделены основные виды бизнес-процессов, инновационных бизнес-процессов, их целевое назначение и информационная связь. Предложен научно-методический подход оценки эффективности внедрения информационных технологий в инновационный бизнес-процесс, который предусматривает поэтапный учет всех расходов и рисков.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Germany Germany
47
Russia Russia
24
Ukraine Ukraine
965
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
966
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Voynarenko.pdf 283,65 kB Adobe PDF 1007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.