Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66322
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу
Other Titles Выявление зависимостей между уровнем экономического развития и инновационной активностью стран мира
Authors Кухарук, А.Д.
Скоробогатова, Н.Є.
Пишнограєв, І.О.
Keywords інноваційна активність
макроекономічна інфраструктура
економічна свобода
поліноміальна залежність
сталий розвиток
инновационная активность
макроэкономическая инфраструктура
экономическая свобода
полиномиальная зависимость
устойчивое развитие
innovative activity
macroeconomic infrastructure
economic freedom
polynomial dependence
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66322
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кухарук, А.Д. Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу [Текст] / А.Д. Кухарук, Н.Є. Скоробогатова, І.О. Пишнограєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 301-314. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-27
Abstract Статтю присвячено дослідженню взаємозв'язків між рівнем економічного розвитку країни та рівнем її інноваційної активності. Для досягнення мети проаналізовано ключові чинники, котрі впливають на здатність впроваджувати інновації в умовах конкретної країни. Представлено результати статистичного аналізу функціонування скандинавських, західноєвропейських, азіатських та постсоціалістичних країн. Досліджено кореляційні зв’язки між розвитком макроекономічної інфраструктури, ступенем економічної свободи і рівнем інноваційної активності по групах країн. Виконано кількісний опис впливу ключових факторів на рівень інноваційної активності. Встановлено, що для більшості країн характерними є прямі залежності поліноміального типу. Автори аргументують, що умови формування інноваційної діяльності постсоціалістичних країн є специфічними, а погіршення економічних умов розвитку цих країн є базисом для інтенсифікації інноваційної діяльності. Отримані результати може бути використано у якості елемента методичного забезпечення прогнозування інноваційного потенціалу країн, що функціонують в умовах економічної турбулентності.
Статья посвящена исследованию взаимосвязей между уровнем экономического развития страны и уровнем ее инновационной активности. Для достижения цели проанализированы ключевые факторы, которые влияют на способность внедрять инновации в условиях конкретной страны. Представлены результаты статистического анализа функционирования скандинавских, западноевропейских, азиатских и постсоциалистических стран. Проанализирована корреляция значений показателей макроэкономической инфраструктуры, степени экономической свободы и уровня инновационной активности по группам стран. Выполнено количественное описание влияния ключевых факторов на уровень инновационной активности. Установлено, что для большинства стран характерны прямые зависимости полиномиального типа. Авторы агрументируют, что условия формирования инновационной деятельности постсоциалистических стран специфичны, а ухудшение экономических условий развития этих стран является базисом для интенсификации инновационной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы в качестве элемента методического обеспечения прогнозирования инновационного потенциала стран, функционирующих в условиях экономической турбулентности.
The article is aimed at identification of the relationships between the level of country’s economic development and the level of its innovation activity. To achieve the aim, the authors have analyzed the key factors that influence the ability to put in place the innovations in a particular economy.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Chile Chile
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
174
United States United States
13
Unknown Country Unknown Country
26

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
175
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Kukharuk.pdf 314,9 kB Adobe PDF 183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.