Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66322
Title: Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу
Other Titles: Выявление зависимостей между уровнем экономического развития и инновационной активностью стран мира
Іdentifying the relationships between the level of countries’ economic development and innovation activity
Authors: Кухарук, А.Д.
Скоробогатова, Н.Є.
Пишнограєв, І.О.
Keywords: інноваційна активність
макроекономічна інфраструктура
економічна свобода
поліноміальна залежність
сталий розвиток
инновационная активность
макроэкономическая инфраструктура
экономическая свобода
полиномиальная зависимость
устойчивое развитие
innovative activity
macroeconomic infrastructure
economic freedom
polynomial dependence
sustainable development
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кухарук, А.Д. Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу [Текст] / А.Д. Кухарук, Н.Є. Скоробогатова, І.О. Пишнограєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 301-314. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-27
Abstract: Статтю присвячено дослідженню взаємозв'язків між рівнем економічного розвитку країни та рівнем її інноваційної активності. Для досягнення мети проаналізовано ключові чинники, котрі впливають на здатність впроваджувати інновації в умовах конкретної країни. Представлено результати статистичного аналізу функціонування скандинавських, західноєвропейських, азіатських та постсоціалістичних країн. Досліджено кореляційні зв’язки між розвитком макроекономічної інфраструктури, ступенем економічної свободи і рівнем інноваційної активності по групах країн. Виконано кількісний опис впливу ключових факторів на рівень інноваційної активності. Встановлено, що для більшості країн характерними є прямі залежності поліноміального типу. Автори аргументують, що умови формування інноваційної діяльності постсоціалістичних країн є специфічними, а погіршення економічних умов розвитку цих країн є базисом для інтенсифікації інноваційної діяльності. Отримані результати може бути використано у якості елемента методичного забезпечення прогнозування інноваційного потенціалу країн, що функціонують в умовах економічної турбулентності.
Статья посвящена исследованию взаимосвязей между уровнем экономического развития страны и уровнем ее инновационной активности. Для достижения цели проанализированы ключевые факторы, которые влияют на способность внедрять инновации в условиях конкретной страны. Представлены результаты статистического анализа функционирования скандинавских, западноевропейских, азиатских и постсоциалистических стран. Проанализирована корреляция значений показателей макроэкономической инфраструктуры, степени экономической свободы и уровня инновационной активности по группам стран. Выполнено количественное описание влияния ключевых факторов на уровень инновационной активности. Установлено, что для большинства стран характерны прямые зависимости полиномиального типа. Авторы агрументируют, что условия формирования инновационной деятельности постсоциалистических стран специфичны, а ухудшение экономических условий развития этих стран является базисом для интенсификации инновационной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы в качестве элемента методического обеспечения прогнозирования инновационного потенциала стран, функционирующих в условиях экономической турбулентности.
The article is aimed at identification of the relationships between the level of country’s economic development and the level of its innovation activity. To achieve the aim, the authors have analyzed the key factors that influence the ability to put in place the innovations in a particular economy.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66322
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other18
Chile1
Germany1
Ukraine1
United States13
Downloads
Other5
China1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kukharuk.pdf314.9 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.