Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67704
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі питання вдосконалення законодавства про публічні закупівлі
Other Titles Some Questions for Improving Legislation on Public Procurement
Authors Сторчак, А.С.
Keywords публічні закупівлі
public procurement
закупівлі
procurement
процедура
procedure
державні кошти
public funds
«зелені» закупівлі
green procurements
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67704
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сторчак, А.С. Деякі питання вдосконалення законодавства про публічні закупівлі [Текст] / А.С. Сторчак; наук. кер. М.В. Плотнікова // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 7/(20). – С. 130-134.
Abstract Україна як соціальна, правова та демократична держава обрала європейський курс свого подальшого розвитку, що вимагає від неї відповідності міжнародним стандартам у різних сферах життя. Це призвело до великої кількості реформ, у тому числі вони не оминули і сферу публічних закупівель. На сьогодні законодавство в сфері державних закупівель активно змінюється. Стаття присвячена питанню здійснення ефективних публічних закупівель. У результаті дослідження було виокремлено низку проблем, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. В статті розглянуто актуальні проблеми системи публічних закупівель України та запропоновано напрями вдосконалення законодавства про проведення процедур публічних закупівель в Україні. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму публічних закупівель, які полягають в наступному: внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” задля чіткого визначення поняття “публічні закупівлі”; перегляд вартості подання скарги; затвердження форми для інформації про відхилення тендерної пропозиції; необхідність організування безкоштовних навчань спеціалістів у сфері закупівель; визначено економічні, соціальні, екологічні, політичні переваги використання практики «зелених» закупівель та зосереджено увагу на необхідності запровадження «зелених» закупівель в Україні як одного з інструментів для максимально ефективного використання бюджетних коштів і інші. Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та наказу Мінекономрозвитку № 490. Загалом від впровадження Закону України “Про публічні закупівлі” спостерігається позитивний ефект в частині прозорості та відкритості на кожній стадії закупівель, зменшення корупційних ризиків за рахунок легкої контрольованості з боку громадськості та значний економічний ефект від проведення закупівель. Дослідження проведені в статті, дають можливість дійти висновку, що прийняття виважених законодавчих змін щодо здійснення публічних закупівель дозволить створити додаткові правові механізми запобігання корупційним правопорушенням, нецільовому та неефективному використанню державних коштів під час здійснення публічних закупівель.
Ukraine as a social, legal and democratic state has chosen the European course of its further development, which requires it to comply with international standards in different spheres of life. It led to a large number of reforms, including those that did not go away in the field of public procurement. For today legislations in the sphere of the public purchasing changes actively. The article studies the implementation of effective public procurement. The study highlights a number of problems that should be solved at the legislative level. In this article were investigated actual problems of public procurement system of Ukraine and according to this we prepared several proposals how to improve improve a legislation about realization of public purchases in Ukraine. The direction of improvement of the mechanism of public procurement, which is as follows: introduction of amendments to the Law of Ukraine “On Public Procurement”, is grounded in order to clearly define the concept of "public procurement"; reviewing the cost of filing a complaint; approval of the form for information on the rejection of the tender offer; the need to organize free training of specialists in the field of procurement; focused on the economic, social, environmental, political advantages of the practice of «green» procurement and also focusing on the need to introduce “green” procurement in Ukraine as a tool to maximize the use of public funds. The necessity of amending the Law of Ukraine “On Public Procurement” and the order Ministry of economic development and trade of Ukraine № 490. In general it is seen a positive effect in part of transparency and openness on every stage of purchases due to implementation of Law № 922, diminishing of corruption risks, due to an easy testability from the side of public and considerable economic effect from a lead through of both. Studies are undertaken an in the article, give an opportunity to come to the conclusion, that the acceptance of he self weighted legislative changes in relation to realization of the public procurement will allow to create additional legal mechanisms of prevention corruption offence, to the no purpose and un effective use of state facilities during realization of the public procurement.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Canada Canada
1
Finland Finland
1
Ukraine Ukraine
236
Unknown Country Unknown Country
31

Downloads

Ukraine Ukraine
235
Unknown Country Unknown Country
55

Files

File Size Format Downloads
Storchak_Publichni_zakupivli_Lg_7(20)_2017.pdf 2,28 MB Adobe PDF 290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.