Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67711
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Валютний контроль як засіб забезпечення законності при здійсненні валютних операцій
Other Titles Currency Control as the Law Enforcement while Making the Currency Transactions
Authors Писана, К.А.
Keywords валютна політика
currency control
валютні правовідносини
currency transaction
валютна операція
legitimacy
законність
law enforcement
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67711
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Писана, К.А. Валютний контроль як засіб забезпечення законності при здійсненні валютних операцій [Текст] / К.А. Писана; наук. кер. М.В. Плотнікова // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 7(20). – С. 104-108.
Abstract Стаття присвячена проблемним питанням забезпечення законності при здійсненні валютних операцій в Україні. У статті розглянуто проблему механізму здійснення валютних операцій. Виходячи зі встановлення етимології слова «засіб», було досліджено сутність поняття валютного контролю, його значення саме як засобу забезпечення законності за валютним законодавством та його відмінність від інших форм контролю. Також встановлено сутність поняття «правовий засіб» та розкрито різні підходи до визначення терміну «законність» та «засоби забезпечення законності». З’ясовано роль валютного контролю у системі засобів забезпечення законності та у здійсненні державного механізму. Розглянуто валютний контроль як ефективний інструмент стабілізації руху капіталів. Висвітлено різні підходи до визначення поняття валютного контролю у широкому та вузькому значеннях. Визначено мету здійснення валютного контролю як складової частини державної валютної політики та перелік необхідних завдань для її досягнення. За допомогою ґрунтовного аналізу юридичної літератури та висвітлення цієї проблематики з точки зору як фінансового права, виокремлено критерії, які необхідно використовувати як засіб забезпечення законостті при здійсненні валютних операцій у рамках валютного контролю. У статті висвітлено думку, що об’єктом валютного контролю являється вся сукупність валютних правовідносин. Наведено перелік органів, які на сьогодні наділені повноваженнями на здійснення валютного контролю. Доведено, що система валютного контролю, окрім своїх основних напрямків впливу, факультативно забезпечує реалізацію і інших завдань. У статті підсумовано, що за допомогою валютного контролю держава призводить діяльність учасників валютних операцій у відповідність до законодавчо встановлених вимог. У науковій роботі висловлено пропозицію щодо необхідності внесення змін до валютного законодавства з огляду на те, що валютний контроль є дієвим засобом забезпечення законності при здійсненні валютних операцій, який, зважаючи на сучасну нестабільність валютної політики, потребує вдосконалення.
The article deals with the problems of the law enforcement while making currency transactions in Ukraine. The article deals with the problem of the mechanism of making currency transactions. According to the etymology of the word “means”, has been carried out the essense of the term – currency control, its meaning as a source of law enforcement and currency control law implementation, as well as its difference from other means of currency control. In addition to this, the term “legal instrument”has been observed, have been revealed different approaches to the definition of terms “legitimacy” and “means of law enforcement”. Has been determined the role of currency control in the system of law enforcement and implementation of the state mechanism. Currency control has been observed as an effective tool of capital flow stabilization. Have been mentioned different approaches to determining the term “currency control” in the broad and narrow sense. Has been determined the purpose of currency control implementation as a significant part of state currency policy and the list of tasks for its achievement. Thoroughly analising the number of law literature, and its problemacy from the point of view of financial law, have been picked out the criteria, that should be used as a mean of law enforcement while making financial transactions at currency control. The article highlights the opinion that the object of currency control is the whole set of currency legal relations. Given the list of authorities, which have the right to carry out currency control. It has been proved that the system of currency control, in addition to its main areas of influence, provides the implementation of other tasks. The article summarizes that while using currency control, the state bodies reduce the activity of participants in foreign exchange operations in accordance with legally established requirements. In the scientific work, the proposal is made on the necessity of amending the currency legislation, given that currency control is an effective means of ensuring the legality in the implementation of foreign exchange operations, which, given the current instability of currency policy, needs some improvements.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Canada Canada
1
Ukraine Ukraine
113
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

Ukraine Ukraine
118
Unknown Country Unknown Country
41

Files

File Size Format Downloads
Pysana_Valiutnyi_kontrol_Lg_7(20)_2017.pdf 2,15 MB Adobe PDF 159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.