Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67856
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем
Authors Бахарєв, В.С
ORCID
Keywords екологічна безпека
моніторинг
система
управління
атмосферне повітря
якість
спостереження
інформаційно-аналітична система
інформаційна технологія моніторингу
экологическая безопасность
мониторинг
управление
атмосферный воздух
качество
наблюдение
информационно-аналитическая система
информационная технология мониторинга
ecological safety
monitoring
system
management
atmospheric air
quality
observation
information-analytical system
information monitoring technology
Type PhD Thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67856
Publisher Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
License
Citation Бахарєв, В.С. Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем [Текст]: дисертація ... д-ра техн. наук, спец.: 21.06.01 - екологічна безпека / В.С. Бахарєв; наук. консультант В.М. Шмандій. - Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2018. - 402 с.
Abstract В дисертаційній роботі приведено результати наукових досліджень із розробки комплексної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем. Запропоновано базову схему побудови концепції екологічного моніторингу атмосферного повітря на муніципальному рівні. Конкретизовано складові концепції з виділенням цілей, задач, стратегічних результатів, статичних та динамічних індикаторів реалізації концепції. Обґрунтовано методологічний підхід до визначення зон активного забруднення, використання якого дозволить оптимізувати мережу стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря для ведення екологічного моніторингу урбанізованих територій. Розроблено спосіб побудови мережі стаціонарних постів моніторингу забруднення атмосфери населеного пункту, визначення їх кількості та місць розташування. Спосіб відрізняється від існуючих тим, що дозволяє чітко встановити кількість стаціонарних постів спостережень на території населеного пункту незалежно від кількості мешканців, визначити місця розташування стаціонарних постів з одержанням диференційованої інформації від системи спостережень. Розроблено структуру комплексної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем взаємодія підсистем в межах якої забезпечує логічне поєднання особливостей їх функціонування із метою забезпечення населення достовірною та диференційованою інформацією. Це є підґрунтям для прийняття організаційно-управлінських рішень із забезпечення екологічної безпеки. Запропоновано структуру інформаційно-аналітичної системи (ІАС) муніципального моніторингу якості атмосферного повітря та структури складових ІАС і підсистем комплексної системи моніторингу. Розроблено теоретико-множинну модель інформаційно-аналітичної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на муніципальному рівні, що включає підсистеми моніторингу параметрів екосистеми, підтримки прийняття рішень, інформаційний комплекс «база даних параметрів – база знань ситуацій» та дозволяє оперативно розпізнавати екологічно небезпечні ситуації та приймати адекватні рішення щодо їх корекції. Розроблено загальну схему інформаційної технології моніторингу та підтримки прийняття оперативних рішень з управління екологічною безпекою в системі муніципального екологічного моніторингу атмосферного повітря. На прикладі урбосистеми техногенно навантаженого міста Кременчука розроблено програму постійного контролю та спостереження (моніторингу) за забрудненням атмосферного повітря на відповідність вмісту забруднюючих речовин нормам ГДК, інтегровану з існуючою системою спостережень за забрудненням атмосферного повітря.
В диссертационной работе приведены результаты научных исследований по разработке комплексной системы экологического мониторинга атмосферного воздуха урбосистем. Доказано, что существующий теоретический базис реализации систем экологического мониторинга требует усовершенствования в части формирования единого концептуального антропоцентрического подхода к решению проблем как эффективного оценивания качества компонентов окружающей среды так и полноценного информирования общественности об их состоянии. Предложено базовую схему построения концепции экологического мониторинга атмосферного воздуха на муниципальном уровне. Конкретизированы составляющие концепции с выделением целей, задач, стратегических результатов, статических и динамических индикаторов реализации концепции. Проведено экспериментальные и аналитически-расчётные исследования состояния загрязнения атмосферного воздуха в условиях современных изменений застройки городов. Особое внимание уделено влиянию автомобильного транспорта на состояние ингредиентного и шумового загрязнения атмосферного воздуха, как в пределах магистральных улиц так и в зонах селитебной застройки. Обоснованы методологические подходы к определению зон активного загрязнения, использование которых позволит оптимизировать сеть стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха для ведения экологического мониторинга урбанизированных территорий. Разработан способ построения сети стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха населенного пункта, определение их количества и мест расположения для оценки качества атмосферного воздуха. Предложенный способ отличается от существующих тем, что позволяет четко установить количество стационарных постов наблюдений на территории населенного пункта независимо от количества жителей, места расположения стационарных постов. Позволяет получить дифференцированную информацию от системы наблюдений: в зонах селитебной застройки, находящихся в пределах зон активного загрязнения промышленных объектов I-III классов опасности, автотранспортных магистралей (дорог) и в зонах селитебной застройки, расположенных вне зон активного загрязнения промышленных объектов и транспорта. Полученная таким образом информация сети наблюдений позволит определять вклад источников загрязнения различного вида в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха урбосистемы. Разработана структура комплексной системы экологического мониторинга атмосферного воздуха на муниципальном уровне управления экологической безопасностью, основанная на взаимодействии подсистем в ее пределах. Выделены следующие подсистемы: прогнозирования метеорологических условий загрязнения атмосферы и предупреждения об опасных метеоусловиях; наблюдения, с дифференциацией качественных характеристик информации постов контроля; презентации результатов наблюдений, их анализа, наработанных решений с широким и дифференцированным доступом; оценки результатов наблюдений и краткосрочного прогнозирования изменений; независимого экспертного оценивания текущей и оперативной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха; накопления исходной первичной и вторичной (в том числе разработанных организационно-управленческих решений) информации системы мониторинга (база данных). Предложена структура информационно-аналитической системы (ИАС) муниципального мониторинга качества атмосферного воздуха и структуры составляющих ИАС и подсистем комплексной системы мониторинга. Разработана теоретико-множественная модель построения структуры информационно-аналитической системы экологического мониторинга (ИАС ЭМ). Обоснована структура детализированной модели ИАС ЭМ, в составе которой четко определены функциональные подсистемы ИАС, комплексы обеспечивающие функциональные взаимоотношения, связывающие элементы ИАС в единую структуру. Определен состав и структура основных функциональных элементов ИАС ЭМ. Разработана общая схема информационной технологии мониторинга и поддержки принятия оперативных решений по управлению экологической безопасностью в системе муниципального экологического мониторинга атмосферного воздуха. На примере урбосистемы промышленного города Кременчуг разработана программа постоянного контроля и наблюдения (мониторинга) за загрязнением атмосферного воздуха на соответствие содержания загрязняющих веществ нормам ПДК, интегрированную с существующей системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.
In the dissertation work the results of scientific researches on development of integrated system of urbosystem atmospheric air environmental monitoring are given. The basic scheme of constructing the concept of atmospheric air environmental monitoring at the municipal level has been proposed. The concept components with the allocation of goals, tasks, strategic results, static and dynamic indicators of the concept implementation have been specified. The methodological approach to the active pollution zones definition, the use of which will allow optimize the stationary observation posts network for the atmospheric air state in order to conduct urbanized territories environmental monitoring, has been substantiated. The method of constructing a stationary posts network for monitoring the settlement atmosphere pollution, determining their number and locations has been developed. The method differs from the existing ones by allowing establish precisely the stationary observation posts number on the settlement territory regardless of the residents’ number, determine the stationary posts locations with the obtaining differentiated information from the observation system. The structure of the complex system of urbosystem atmospheric air environmental monitoring has been developed, the subsystems interaction within the framework of which provides a logical combination of their functioning peculiarities in order to provide the population with reliable and differentiated information. This is the basis for the organizational and managerial decisions making on ensuring environmental safety. The structure of the information-analytical system (IAS) of municipal atmospheric air quality monitoring and the structure of IAS components and the complex monitoring system subsystems has been proposed. The theoretical-multiple model of the atmospheric air environmental monitoring information-analytical system at the municipal level has been developed, which includes subsystems for the ecosystem parameters monitoring, decision-making support, "parameters database - situations awareness database" information system and allows to recognize environmentally hazardous situations operatively and to make adequate decisions regarding their correction. The general scheme of information monitoring technology and making operational decisions support on environmental safety management in the municipal environmental atmospheric air monitoring system has been developed. On the example of the urbosystem of the technogenically loaded town of Kremenchuk, a program of atmospheric air pollution permanent control and observation (monitoring) has been developed concerning the pollutants content correlation to the MPC norms, integrated with the existing system for atmospheric air pollution monitoring.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Belgium Belgium
2064045754
Bulgaria Bulgaria
1
China China
1
Czechia Czechia
1201142461
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
557308438
France France
1201142456
Georgia Georgia
1
Germany Germany
-555063281
Greece Greece
1
Ireland Ireland
214308412
Japan Japan
-2139452014
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
948345786
Poland Poland
1
Romania Romania
1029325457
Russia Russia
71760
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1913112501
United Kingdom United Kingdom
85003
United States United States
937496737
Unknown Country Unknown Country
52640

Downloads

Belgium Belgium
1
Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
-1670703643
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
-2139452015
France France
1023805570
Germany Germany
-2139452016
Indonesia Indonesia
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1702830185
Netherlands Netherlands
-2139452015
Nigeria Nigeria
1
Poland Poland
1201142463
Romania Romania
1702830184
Russia Russia
1201142469
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
80767589
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
948345799
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
-1670703641
United Kingdom United Kingdom
856576332
United States United States
-1670703642
Unknown Country Unknown Country
1796387982

Files

File Size Format Downloads
diss_Bakhariev.pdf 11,43 MB Adobe PDF -916638388
critique_Adamenko.PDF 8,76 MB Adobe PDF -916638388
critique_Petruk.PDF 7,46 MB Adobe PDF -916638388
critique_Hurets.PDF 7,82 MB Adobe PDF -916638388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.