Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68238
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Metabolic disorders and adipocytokines imbalance in hypertensive patients with diabetes mellitus and obesity
Other Titles Метаболічні порушення і адипоцитокіновий дисбаланс при артеріальній гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням
Метаболические нарушения и адипоцитокиновый дисбаланс при артериальной гипертензии с сахарным диабетом и ожирением
Authors Shelest, B.O.
Keywords артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
essential hypertension
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes mellitus
ожиріння
ожирение
obesity
хемерин
chemerin
запалення
воспаления
inflammation
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68238
Publisher Sumy State University
License
Citation Shelest, B.O. Metabolic disorders and adipocytokines imbalance in hypertensive patients with diabetes mellitus and obesity [Текст] = Метаболічні порушення і адипоцитокіновий дисбаланс при артеріальній гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням / B.O. Shelest // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 2. – P. 194-199.
Abstract Поєднаний перебіг артеріальної гіпертензії (АГ) з надлишковою масою тіла або з абдомінальним ожирінням розглядаються як один з найбільш розповсюджених варіантів коморбідної патології, що приводить до значного підвищення частоти серцево-судинних ускладнень. Метою роботи було вивчення особливостей адипоцитокінового дисбалансу і метаболічних порушень у хворих на АГ у поєднанні з ЦД 2 типу і ожирінням. Матеріал і методи. Обстежено 48 хворих з АГ ІІ стадії і 2-ї ступені (22 чоловіків і 26 жінок). Середній вік хворих складав 57,6 ± 4,7 років. Хворі були розподілені на 2 групи: 1-у групу склали 23 пацієнта з ізольованою артеріальною гіпертензією, 2-у групу – 25 хворих на АГ у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням. Рівень хемерину, ІЛ-6 і С-реактивного білка (С-РБ) визначали імуноферментним методом. Результати. Рівень ІЛ-6 підвищувався в обох групах у порівнянні з контрольною групою (р ≤ 0,05) і, майже, в 2 рази він був вище при поєднаному перебігу АГ з ЦД і ожирінням. Рівень С-РП в сироватці крові також перевищував в обох групах значення контрольних значень, найбільше (в 2,3 рази) підвищуючись у хворих при поєднаному перебігу АГ з ЦД і ожирінням. Рівень хемерину в сироватці крові підвищувався у хворих на артеріальну гіпертензію з поєднаною патологією. Висновки. Встановлено, що хворі на АГ з ЦД на фоні підвищеної маси тіла мають найбільш виразний дисбаланс адипокінів, дисліпідемій, вуглеводні порушення і показники системного запалення, що потрібно враховувати при призначенні патогенетичної терапії у даної категорії хворих. Доведені тісні патогенетичні взаємовідносини між метаболічними порушеннями і підвищенням рівня хемерину сироватки крові, що необхідно розглядати як несприятливий фактор поєднаного перебігу АГ з ЦД і ожирінням.
Сочетанное течение артериальной гипертензии (АГ) с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением рассматривается как один из наиболее распространенных вариантов коморбидной патологии, и приводит к значительному повышению частоты сердечно-сосудистых осложнений. Цель работы – изучение особенностей адипоцитокинового дисбаланса и метаболических нарушений у больных АГ в сочетании с СД 2 типа и ожирением. Материал и методы. Обследовано 48 больных с АГ II стадии и 2-й степени (22 мужчин и 26 женщин). Средний возраст больных составлял 57,6 ± 4,7 лет. Больные были разделены на 2 группы: первую группу составили 23 пациента с изолированной артериальной гипертензией, второй группу – 25 больных АГ в сочетании с сахарным диабетом и ожирением. Уровень хемерина, ИЛ-6 и С-реактивного белка (С-РБ) определяли иммуноферментным методом. Результаты. Уровень ИЛ-6 повышался в обеих группах по сравнению с контрольной группой (р ≤ 0,05), почти в 2 раза он был выше при одновременном течении АГ с СД и ожирением. Уровень С-РП в сыворотке крови также превышал в обеих группах значения контрольных значений, больше всего (в 2,3 раза) повышаясь у больных при одновременном течении АГ с СД и ожирением. Уровень хемерина в сыворотке крови значимо повышался у больных АГ с сочетанной патологией. Выводы. Установлено, что при сочетанной патологии наблюдается наиболее значимый дисбаланс адипокинов, дислипидемий, углеводного обмена и воспаления, что нужно учитывать при назначении патогенетической терапии у данной категории больных. Доказанные тесные патогенетические взаимоотношения между метаболическими нарушениями и повышением уровня хемерина, необходимо рассматривать как неблагоприятный фактор сочетанного течения АГ с СД и ожирением.
The combination of essential hypertension (EH) with excess body weight or with abdominal obesity is considered as one of the most common associated pathologies, which lead to significant increase in the frequency of cardiovascular complications. The aim of the work was to study the features of adipocytokine imbalance and metabolic disorders in patients with hypertension in combination with 2 type diabetes mellitus and obesity. Material and methods. 48 patients with essential hypertension II stage were examined (22 men and 26 women). The average age of patients was 57.6 ± 4.7 years. The patients were divided into 2 groups: the 1st group consisted of 23 patients with isolated hypertension, the 2nd group – of 25 patients with hypertension in combination with diabetes and obesity. The level of chemerin, IL-6 and C-reactive protein (C-RB) was determined by the immune-enzymatic method. Results. The results of the study show increased IL-6 levels in both groups compared with the control group (p ≤ 0.05), and the group with combined course of EH with diabetes and obesity had almost twice higher IL-6 level than in control. The level of C-RP in serum also exceeded the value of control values in both groups, the highest level was in patients with a combined course of hypertension with diabetes and obesity and was up to 2.3 higher. The level of serum chemerin increased in patients with essential hypertension with a combined pathology. Conclusions. It has been established that patients with hypertension with diabetes mellitus have the most distinct imbalance of adipokines, hyperlipoproteinemia, carbohydrate disturbances and systemic inflammation, which should be taken into account in the appointment of pathogenetic therapy in this category of patients. The close pathogenetic relationships between metabolic disorders and increased serum chemerin level have been proven, therefore it must be considered as an unfavorable factor in the combined course of hypertension with diabetes and obesity. The results of the research can be applied to new and more effective methods of individual treatment of such cohort of patients with combined pathology.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Germany Germany
5215
Netherlands Netherlands
1304
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
238
United Kingdom United Kingdom
2608
United States United States
782
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Ukraine Ukraine
237
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Shelest_arterialna_hipertenziia.pdf 482,55 kB Adobe PDF 251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.