Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68243
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту
Other Titles Parameters of lipid profile in male hypertensive patients with androgen deficiency
Особенности липидного профиля у мужчин с гипертонической болезнью при наличии андрогенного дефицита
Authors Візір, В.А.
Насоненко, О.В.
Keywords артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
hypertension
холестерин
cholesterol
тестостерон
testosterone
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68243
Publisher Sumy State University
License
Citation Візір, В.А. Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту [Текст] / В.А. Візір, О.В. Насоненко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 215-220.
Abstract Сьогодні зацікавленість щодо ролі андрогенів в регуляції ліпідів зростає завдяки підтвердженій кореляції низького рівня тестостерону з серцево-судинною захворюваністю та смертністю. Показано, що рівень тестостерону обернено пов'язаний із концентрацією загального холестерину, ЛПНЩ, тригліцеридів. Співвідношення між андрогенами та ремнантним холестерином не описано. Метою даного дослідження було вивчення особливостей ліпідного профілю у пацієнтів з гіпертонічною хворобою чоловічої статі залежно від рівня тестостерону. Матеріали та методи. Дослідження включало 62 чоловіки з гіпертонічною хворобою та 15 здорових чоловіків у якості контрольної групи. Загальноклінічне обстеження, оцінка параметрів ліпідограми (загального холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцеридів), визначення загального тестостерону в сироватці крові були проведені для всіх учасників. Ремнантний холестерин розраховували за формулою: ремнантний холестерин = загальний холестерин – ЛПНЩ – ЛПВЩ. У 27 пацієнтів серед хворих на гіпертонічну хворобу рівень сироваткового тестостерону виявився зниженим (група 1). 35 чоловіків з нормальною концентрацією тестостерону були включені до групи 2. Результати. Група чоловіків, хворих на ГХ, із супутнім андрогенним дефіцитом характеризувалась несприятливими характеристиками ліпідного профілю: у даній групі досліджуваних гіперхолестеринемія, гіпетригліцеридемія, підвищення концентрації ЛПНЩ були більш імовірними. Пацієнти із рівнем загального тестостерону найнижчого квартилю були більш схильними до гіперхолестеринемії (25 %) та гіпертригліцеридемії (87,5 %). Крім того, вони мали мали відносно високу поширеність зниженого вмісту ЛПВЩ (43,7 %) та підвищеного – ЛПНЩ (93,8 %), а також вищу концентрацію ремнантного холестерину. Найсильнішою виявилась кореляція між загальним тестостероном та ремнантним холестерином. Висновок. Дане дослідження демонструє формування несприятливого ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту. Виявлена негативна кореляція між концентрацією загального тестостерону та рівнем загального та ремнантного холестерину в обстеженій когорті хворих.
Сегодня заинтересованность в роли андрогенов в регуляции липидов возрастает благодаря доказанной корреляции низкого уровня тестостерона с сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Продемонстрировано, что уровень тестостерона обратно связан с концентрацией общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов. Соотношение между андрогенами и ремнантным холестерином не описано. Целью данного исследования было изучение особенностей липидного профиля у пациентов с гипертонической болезнью мужского пола в зависимости от уровня тестостерона. Материалы и методы. Исследование включало 62 пациента с гипертонической болезнью и 15 здоровых мужчин в качестве контрольной группы. Общеклиническое обследование, оценка параметров липидограммы (общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов), определение общего тестостерона в сыворотке крови были проведены для всех участников. Ремнантный холестерин рассчитывали по формуле: ремнантный холестерин = общий холестерин – ЛПНП – ЛПВП. У 27 пациентов среди больных гипертониче ской болезнью уровень сывороточного тестостерона оказался сниженным (группа 1). 35 мужчин с нормальной концентрацией тестостерона были включены в группу 2. Результаты. Группа мужчин, больных ГБ, с сопутствующим андрогенным дефицитом характеризовалась неблагоприятными характеристиками липидного профиля: в данной группе испытуемых гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, повышение концентрации ЛПНП были более вероятными. Пациенты с уровнем общего тестостерона в пределах самого низкого квартиля были более склонны к гиперхолестеринемии (25 %) и гипертриглицеридемии (87,5 %). Кроме того, они имели имели относительно высокую распространенность сниженного содержания ЛПВП (43,7 %) и повышенного – ЛПНП (93,8 %), а также более высокую концентрацию ремнантного холестерина. Самой сильной оказалась корреляция между общим тестостероном и ремнантным холестерином. Вывод. Данное исследование демонстрирует наличие неблагоприятного липидного профиля у мужчин с гипертонической болезнью при сопутствующем андрогенном дефиците. Обнаружена отрицательная корреляция между концентрацией общего тестостерона и уровнем общего и ремнантного холестерина в обследованной когорте больных.
Nowadays the interest on the role of androgens in lipid regulation increases due to proven correlation of low testosterone with cardiovascular morbidity and mortality. It was shown that testosterone level is inversely associated with total cholesterol, LDL, triglycerides, while the interrelation between androgens and HDL remains contradictory. The correlation between androgens and remnant cholesterol was not described. The aim of this study was to investigate the peculiarities of lipid profile in male hypertensive patients depending on their serum testosterone level. Materials and methods. The study included 62 hypertensive men and 15 healthy male subjects as the control group. Physical examination, evaluation of serum lipids (total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides), assessment of total and free testosterone in the serum were performed for all participants. Remnant cholesterol was calculated using the formula: remnant cholesterol = total cholesterol-LDL-HDL. 27 subjects among hypertensive patients had low level of serum testosterone (group 1), and 35 men with normal testosterone concentration were included to the group 2. Results. All study participants were comparable by age and body mass index. The patients who had low total testosterone level were characterized by unfavorable lipid profile. Patients of the lowest quartile of total testosterone were vulnerable to hypercholesterolemia (25 %) and hypertriglyceridemia (87.5 %). In addition, they had decreased HDL levels (43.7 %), elevated LDL (93.8 %) and also had higher remnant cholesterol concentrations. The strongest correlation revealed between total testosterone and remnant cholesterol. Conclusion. This study demonstrates that hypertensive men with androgen deficiency are characterized by an unfavorable lipid profile. The negative correlation has been found between total testosterone concentration and the level of total and remnant cholesterol in the examined cohort of patients.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Germany Germany
455
Greece Greece
1
Iceland Iceland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
910
Ukraine Ukraine
3644
United Kingdom United Kingdom
1822
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
31

Downloads

Ukraine Ukraine
420
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Vizir_hypertension.pdf 499,62 kB Adobe PDF 426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.