Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68349
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетинговий підхід до формування іміджу країни: основні детермінанти впливу та драйвери покращення макроекономічної стабільності
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Keywords імідж країни
конкурентоспроможність
когнітивна компонента
афективна компонента
имидж страны
конкурентоспособность
когнитивная компонента
аффективная компонента
country’s image
competitiveness
cognitive component
affective component
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68349
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Люльов, О.В. Маркетинговий підхід до формування іміджу країни:основні детермінанти впливу та драйвери покращення макроекономічної стабільності [Текст] / О.В. Люльов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - №2. - С. 47-56. - DOI: 10.21272/1817-9215.2017.2-07.
Abstract Формування позитивного іміджу України є одним з пріоритетних завдань реалізації Європейського вектору розвитку країни. У статті проведено теоретичний аналіз наукових підходів, що стосуються визначення поняття «імідж країни», що нині існують у науковій літературі. Автор виділяє економічний, стратегічний, глобалізаційний, маркетинговий, політичний, дипломатичний, соціологічно-психологічний, інформаційний погляди до дослідження іміджу країни. З метою найбільш повного розкриття сутності «імідж країни» автором наводяться основні характеристиками даного поняття: складність, багатовимірність, відносність та динамічність. Пропонується власне розуміння досліджуваного поняття «імідж країни», заснованого на проаналізованому матеріалі. Робиться висновок, що останні зміни в функціонування ЄС обумовлюють необхідність включення до основних факторів та чинників формування позитивного іміджу параметрів, що характеризують макроекономічну стабільність, як у її внутрішнього так і зовнішнього прояві. Запропоновано модель іміджу країни, що дозволяє сформувати комплексну інформаційну базу розробки науково-методичного підходу до інтегральної оцінки іміджу країни, з урахуванням відмінності інтересів всіх груп учасників його формування.
One of the foreground tasks to realize European vector of country’s development is to form positive image of Ukraine. The article demonstrates theoretical analysis of scientific approaches, related to determination of the concept “country’s image”, which may be seen in scientific literature. Author distinguishes economic, strategic, marketing, globalized, political, diplomatic, social and psychological, informational views regarding study of the country’s image. In order to find the most appropriate essence of the concept “country’s image”, author finds its main feature: complexity, multidimensionality, relativity and dynamic nature. Based on the analyzed material, own vision of the concept “country’s image” is proposed. It is concluded that recent changes in the EU functioning lead to the necessity to include parameters, which characterize macroeconomic stability both in its internal and external aspects, to main factors for positive image formation. A model of the country’s image, which lets to form a complex informational base to investigate scientific and methodic approach to the country’s image integral assessment, taking into account differences between all participants’ interests of its formation, is proposed
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Australia Australia
1
Ukraine Ukraine
405
United Kingdom United Kingdom
426
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

France France
850
Ukraine Ukraine
850
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
426
Unknown Country Unknown Country
43

Files

File Size Format Downloads
Liulov_konkurentospromozhnist.pdf 574,39 kB Adobe PDF 2170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.