Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68695
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Method of Delphi as an innovative tool for managing asymmetric information in financial relationships of potential investors and small business entities
Other Titles Метод Дельфі як інноваційний інструмент управління асиметрією інформації у фінансових взаємовідносинах потенційних інвесторів та суб’єктів малого бізнесу
Authors Pedchenko, N.
Strilets, V.
Rudenko, N.
ORCID
Keywords фінансове забезпечення
малий бізнес
метод Дельфі
міжнародні рейтинги
інвестування в малий бізнес
коефіцієнт конкордації
финансовое обеспечение
малый бизнес
метод Дельфи
международные рейтинги
инвестирование в малый бизнес
коэффициент конкордации
financial provision
small business
Delphi method
international rankings
small business investment
coefficient of concordance
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68695
Publisher Sumy State University
License
Citation Pedchenko, N., Strilets, V., & Rudenko, N. (2018). Method of Delphi as an innovative tool for managing asymmetric information in financial relationships of potential investors and small business entities. Marketing and Management of Innovations, 3, 68-80. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-06
Abstract Проблема інформаційної асиметрії є ключовою перешкодою у залученні зовнішніх інвестицій у малий бізнес. Особливо важливим є зменшення асиметрії первинної інформації про інвестиційний клімат малого бізнесу на етапі пошуку інвестором перспективного проекту для вкладення коштів. Використання міжнародних рейтингів є важливим інструментом мінімізації асиметрії інформації, проте їх реалістичність та достовірність потребують перевірки. У статті визначено, що одні рейтинги характеризують Україну як високоризикову та непривабливу для інвестування країну, в той час як інші створюють привабливий імідж України. Для визначення рівня обґрунтованості таких рейтингів у статті запропоновано проведення експерименту по дослідженню відповідності індикаторів міжнародних рейтингів реальному стану та доступності фінансового забезпечення малого бізнесу. Результати проведеного експерименту висвітлюють важливість міжнародних рейтингів як джерела отримання інформації про інвестиційну привабливість малого бізнесу, проте проведене методом Дельфі опитування експертів, які мають успішний багаторічний досвід діяльності у сфері малого підприємництва, дало змогу виявити значну невідповідність між бальними оцінками респондентів та індикаторами рейтингів, заявленими у звітах міжнародних організацій. Застосування коефіцієнту конкордації при визначенні узгодженості думок опитаних експертів дозволило отримати достовірні дані для прийняття майбутніх управлінських рішень. На підставі отриманих результатів та проведеної візуалізації наявної інформаційної асиметрії у фінансовій взаємодії потенційного інвестора та суб’єкта малого бізнесу у статті обґрунтовані напрями управління асиметрією інформації та запропоновані заходи мінімізації ризиків, пов’язаних з обмеженістю і неточністю інформації.
The problem of information asymmetry is a key obstacle in attracting external investment into small businesses. Especially important is management of asymmetricity of the information of the primary awareness about the investment climate of the small business at the stage of the search by the investor of a perspective project for funding. Among other sources of information, international rankings are important tools for minimizing asymmetric information, but their realism and reliability need to be checked. It is identified in the work that some ratings characterize Ukraine as a high-risk and non-contributing country for investing, at the same time, the other ratings create an attractive image of Ukraine. For determining the submissions of such ratings the article proposes an experiment on the STUDY of the conformity of indicators of international rankings to the real state and availability of financial support of small business. The results of the experiment highlight the importance of international rankings as a source for information about the investment attractiveness of small business, but conducted by the method of Delphi survey of experts with many years of experience in the field of small business, allows us to identify significant discrepancy between their scoring of respondents and indicators of ranks, stated in the reports of international organizations. Application of the coefficient of concordance in determining the consistency of opinion of the surveyed experts allowed to obtain reliable data for the making future government decisions. Based on the obtained results and the visualization of the existing information asymmetry in the financial interaction of a potential investor and a small business, the directions of asymmetric information management and proposed measures to minimize the risks associated with the limited and inaccurate information are substantiated.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Greece Greece
1
Ireland Ireland
26761
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
557
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
480008
United Kingdom United Kingdom
224114
United States United States
8989424
Unknown Country Unknown Country
480007
Vietnam Vietnam
4180

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
92560
Ukraine Ukraine
1695636
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
10205055
Unknown Country Unknown Country
9
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Pedchenko_method_Delphi.pdf 693,14 kB Adobe PDF 11993265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.