Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68706
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers’ socially responsible intentions
Other Titles Методологія проведення емпіричних досліджень наявності та реалізації соціально відповідальних намірів споживачів
Authors Potrashkova, L.
Raiko, D.
Tseitlin, L.
Savchenko, O.
Nagy, S.
Keywords соціальна відповідальність споживачів
соціальна відповідальність бізнесу
соціально-етичний маркетинг
інформованість споживачів
метод анкетування
социальная ответственность потребителей
социальная ответственность бизнеса
социально-этический маркетинг
информированность потребителей
метод анкетирования
consumers' social responsibility
business social responsibility
social and ethical marketing
consumers' awareness
method of questioning
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68706
Publisher Sumy State University
License
Citation Potrashkova, L., Raiko, D., Tseitlin, L., Savchenko, O., & Nagy, S. (2018). Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers’ socially responsible intentions. Marketing and Management of Innovations, 3, 133-141. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-11
Abstract Соціальна відповідальність споживачів є однією з основних умов окупності витрат підприємств на виконання завдань соціально-етичного маркетингу. З цього випливає, що підприємства, які планують діяти на засадах соціально-етичного маркетингу, мають здійснювати моніторинг соціальної відповідальності споживачів на відповідних ринках. При цьому у регіонах з невисоким рівнем соціальної активності споживачів, необхідно приділяти особливу увагу аналізу факторів, які перешкоджають споживачам реалізовувати їхні соціально відповідальні наміри. Метою статті є розробка методологічних положень, які визначають завдання та напрями проведення емпіричних досліджень, спрямованих на оцінювання розриву між соціально відповідальними намірами споживачів та фактичною реалізацією цих намірів, а також на виявлення причин цього розриву. Для апробації запропонованих методологічних положень у 2017 році було здійснено емпіричне дослідження соціальної відповідальності споживачів на прикладі вибірки студентів та викладачів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (120 осіб). Анкетування респондентів здійснювалось за допомогою Google Forms. Отримані результати дозволили авторам прийти до висновку про наявність високого рівня готовності респондентів підтримувати соціально відповідальні та соціальні активні підприємства. Але при цьому дослідження виявило і наявність значного розриву між намірами та діями споживачів, спричиненого їхньою недостатньою інформованістю. Авторами виокремлено перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу в регіоні при умові здійснення активних заходів з боку бізнесу та органів влади щодо інформування споживачів про соціальну відповідальність та соціальну активність виробників.
Social responsibility of consumers is one of the main conditions for the recoupment of enterprises' expenses associated with the implementation of social and ethical marketing tasks. Therefore, the enterprises, which plan to act on terms of social and ethical marketing, should monitor the social responsibility of consumers in the relevant markets. At the same time, special attention should be paid to the analysis of factors that prevent consumers from implementing their socially responsible intentions in the regions with a low level of social activity of consumers. The purpose of the article is to develop methodological guidelines that determine the tasks and directions of conducting empirical studies aimed at assessing the gap between the socially responsible intentions of consumers and the actual implementation of these intentions, as well as to identify the causes of this gap. An empirical survey of the sampled consumers in Kharkiv was carried out in terms of the proposed methodological provisions. It revealed a rather high level of respondents' willingness to support socially responsible enterprises and a rather low level of implementation of these intentions due to the lack of consumers' awareness. To test the proposed methodological guidelines, an empirical study of the consumers' social responsibility was conducted in 2017 on a sample of students and professors of the Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics (120 people). Questioning of the respondents was carried out using the Google Forms. The finding allowed to make conclusion for existence of a high level of respondents' willingness to support socially responsible and socially active enterprises. However, the study also revealed the existence of a significant gap between the intentions and actions of consumers, caused by the lack of awareness. The authors allocated the prospects of socially responsible business development in the region, provided the active measures were taken by business and authorities to inform the consumers about the social responsibility and social activity of producers.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
165
United Kingdom United Kingdom
704
United States United States
4578
Unknown Country Unknown Country
9
Vietnam Vietnam
2290

Downloads

Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
158
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7749
Unknown Country Unknown Country
3
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Potrashkova_methodological_provisions.pdf 499,26 kB Adobe PDF 7914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.