Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68731
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Neurological aspects of finance, transmitters, emotions, mirror neuronal activity in financial decision
Other Titles Неврологічні аспекти прийняття фінансових рішень: нейротрансміттери, емоції, активність дзеркальних нейронів
Authors Njegovanovic, A.
ORCID
Keywords нейротрансміттери
прийняття фінансових рішень
дзеркальні нейрони
емпатія
сигнали неврології
інвестиційні рішення
нейротрансмиттеры
принятие финансовых решений
зеркальные нейроны
эмпатия
сигналы неврологии
инвестиционные решения
neurotransmitters
financial decision making
mirror neurons
empathy
neuroscience signals of the decision
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68731
Publisher Sumy State University
License
Citation Njegovanovic, A. (2018). Neurological aspects of finance, transmitters, emotions, mirror neuronal activity in financial decision. Marketing and Management of Innovations, 3, 186-198. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-16
Abstract Метою дослідження є аналіз неврологічних аспектів прийняття інвестиційних рішень, яке є результатом складних нейрофізіологічних процесів, передбачає, серед іншого, постійну переоцінку статистичної інформації про проблему, збалансування різних емоційних аспектів та зважування важливості значної кількості факторів. Дослідження містить грунтовне узагальнення та структуризацію світового наукового доробку вчених щодо пояснення механізму поєднання фінансового та емоційного підгрунтя при прийнятті інвестиційних рішень. Стаття структурно складається з чотирьох частин, кожна з яких присвячена дослідженню специфічних поведінкових аспектів економічного вибору. В першій частині статті автор описує неврологічну природу формування сигналу для прийняття економічного рішення, логічну послідовність прогнозування та вибору, психонейронні механізми визначення економічними суб’єктами рівнів та співвідношення очікуваної вигоди та очікуваного ризику як фундаментальних категорій сучасної теорії мікроекономіки тощо. Друга частина статті присвячена дослідженню нейронних механізмів, в результаті якого емоційні фактори (ажіотаж і розчарування, гордість і дискомфорт, почуття жалю, страх потерпіти збитки, жадібність, ризик, страх пошкодкувати за неправильний вибір, ефект перемоги тощо) провокують прийняття інвестором нераціонального рішення в сфері інвестування, нівелюють здоровий глузд і логіку. Третя частина статті присвячена ролі нейротрансміттерів (маленьких ендогенних хімічних месенджерів різних типів (дофамін, серотонін, норадреналін), з якими клітини головного мозоку взаємодіють через синаптичний простір) у процесі прийняття фінансових рішень. В четвертій частині статті описується феномен нейронного резонансу, який пояснює емпатію, формування довірчих відносин з клієнтами та партнерами в бізнесі тощо . Цей феномен викликаний дією дзеркальних нейронів (клітини мозку, які реагують, коли людина виконує певний фізичний рух, а також спостерігаючи, як інша особа робить те ж саме, відповідають за імітацію, усвідомлення та розуміння дій, намірів чи емоцій іншої людини), які стали одним з найважливіших відкриттів в галузі нейронауки.
The aim of the research is to analyse neurological aspects for investment decisions making process, which is a result of complex neurophysiological processes, provides constant revaluation of the statistic information about the problem, balancing of various emotional aspects and weighting of many factors’ importance. The study contains wellgrounded generalization and structuring of the scientists’ global scientific heritage regarding the explanation of the mechanism to connect the financial and emotional grounds in the investment decisions making process. The article consists of four parts each of which deals with the study regarding the specific behavioural aspects of the economic choice. The author describes the neurological nature to form the signal for the economic decision-making process, logical order of prediction and selection, psychoneurological mechanisms to define the levels and the expected benefit and risk ratio by the economic entities as fundamental categories of modern microeconomic theory, in the first part. The second part of the article deals with the investigation of neurological mechanisms, as a result of which emotional factors (excitement and disappointment, pride and discomfort, feelings of regret, fear of suffering losses, greed, risk, fear to regret the wrong choice, victory effect etc) provoke investors to make irrational decisions in the investment sphere, negate common sense and logic. The third part of the article deals with the role of neurotransmitters (small endogenous chemical messengers of different types (dopamine, serotonin, norepinephrine), with which brain cells interact through synaptic space) in the financial decision-making process. The fourth part of the article describes the neuron resonance phenomenon, which explains the empathy, formation of the reliable relations of customers and partners in business.This phenomenon is caused by the action of mirror neurons (brain cells that react when a person performs a certain physical movement and also observing how the other person does the same, are responsible for imitation, awareness and understanding of the actions, intentions or emotions of another person), which make one of the most significant inventions in the neuroscience.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
3149401
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
487074134
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
81327654
Greece Greece
1
India India
139195
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
445883
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
10953307
Pakistan Pakistan
243537082
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
-1644850824
Ukraine Ukraine
-1279450740
United Kingdom United Kingdom
1823155655
United States United States
-1279450743
Unknown Country Unknown Country
39644
Vietnam Vietnam
14112

Downloads

Austria Austria
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
952241654
Canada Canada
41308
China China
1
Germany Germany
-1644850824
India India
139196
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
-1279450741
United Kingdom United Kingdom
43813227
United States United States
-1553916229
Unknown Country Unknown Country
19
Venezuela Venezuela
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Njegovanovic_neurological_aspects.pdf 367,71 kB Adobe PDF 812984916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.