Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68736
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement
Other Titles Оцінка конкуренції на депозитному ринку: основа для удосконалення банківського маркетингу
Authors Didenko, Iryna Viktorivna  
Kryvych, Yana Mykolaivna  
Buriak, Anna Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0408-0437
http://orcid.org/ 0000-0002-3401-0878
http://orcid.org/0000-0003-2954-483X
Keywords банківський маркетинг
банки
ринок депозитів
конкуренція
модель Панзара-Россе
банковский маркетинг
рынок депозитов
конкуренция
bank marketing
banks
deposit market
competition
Panzar-Rosse model
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68736
Publisher Sumy State University
License
Citation Didenko, I. V., Kryvych, Y. M., & Buriak, A. V. (2018). Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement. Marketing and Management of Innovations, 2, 129-141. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-11
Abstract В умовах суттєвого впливу інновацій та появою висококонкурентного середовища бізнес-стратегія та ринкові комунікації фінансових посередників, включаючи банки, потребують трансформації. У статті розглядається напрям удосконалення банківського маркетингу через оцінку конкуренції на депозитному ринку. Для цього було проаналізовано основні тенденції розвитку депозитного ринку на прикладі України. Емпірично визначено, що більше 60% загального депозитного портфеля України зосереджено в 5 найбільших банках, що робить ринок висококонцентрованим. У роботі було розроблено порівняльну матрицю існуючих підходів та моделей для оцінюваня рівня конкуренції на ринку банківських послуг. Обґрунтовано, що найбільш доцільним слід вважати використання моделі Панзара-Росса (шляхом розрахунку Нстатистики як показника рівня конкуренції на ринку) на основі щоквартальних даних щодо фінансових показників банків в Україні за період з 01.01.2005 р. по 01.04.2016 р. Ключовими чинниками для оцінювання рівня конкуренції на ринку депозитів було визначено рівень банківської ліквідності; фактор, що описує ефективність стратегії фінансування банків; фактор що характеризує наявність резервних фондів банку та фактор, який поєднує в собі всі основні показники стабільності банківської системи країни (співвідношення власного капіталу до загальних активів, співвідношення обсягу депозитів клієнтів до загальних активів, співвідношення загальної суми несплачених активів до активів, співвідношення загальних адміністративних витрат банку до його активів). Результати оцінки свідчать про монополістичну конкуренцію з частими відхиленнями до абсолютної монополії або олігополії на депозитному ринку України. Ця тенденція відповідає ситуації на ринку Європейського Союзу, що свідчить про подальше реформування банківського сектору в цьому сегменті (наприклад, повне впровадження Базель ІІ, Базель III). Запропонований та емпірично перевірений підхід для оцінювання конкуренції на ринку депозитів може розширити інструментарій маркетингових досліджень та стратегічного аналізу банків.
Business strategy and market communication of financial intermediaries, including banks require a transformation under the significant impact of the innovation's development and a highly competitive landscape. The article considers bank marketing improvement through evaluation of deposit market competition. Key trends of the deposit market by Ukrainian case were analysed by authors. More than 60% of the total deposit portfolio of Ukraine is concentrated in 5 largest banks making market highly concentrated. Comparative matrix of the existing approaches and models for assessing the level of competition in the banking market was presented in the paper. Using nonstructural PanzarRosse model (by calculating the H-statistics as an indicator of the level of competition on the market) and input quarterly data on the bank's financial performance in Ukraine for the period 01.01.2005 – 01.04.2016, four main factors for bank competition level on the deposit market were identified. They include the rate of bank liquidity; factor describing the effectiveness of bank funding strategy; a factor assessing the availability of the bank's reserve funds and a factor that combines all the key indicators of the country's banking system stability (the ratio of equity capital to total assets, the ratio of the volume of customers' deposits to total assets, the ratio of total unpaid assets to assets, the ratio of total administrative expenses of the bank to its assets). Evaluation results point out on the monopolistic competition with frequent deviations towards absolute monopoly or oligopoly on the deposit market of Ukraine. This trend is consistent with the characteristic of the European Union indicating a further reforming of the banking sector in this segment (for example, full implementation of Basel II, Basel III). Suggested and empirically tested approach for evaluation of deposit market competition could expand tools of bank marketing strategies.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
1
Bahrain Bahrain
1
Bhutan Bhutan
1
Canada Canada
3832
China China
560272669
Fiji Fiji
183485401
France France
639
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
366970799
Iraq Iraq
581976
Ireland Ireland
2044282
Kenya Kenya
581983
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
52507539
Netherlands Netherlands
69902
Pakistan Pakistan
1
Puerto Rico Puerto Rico
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1867236963
United Kingdom United Kingdom
49139
United States United States
560272672
Unknown Country Unknown Country
98050
Vietnam Vietnam
283639

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
India India
1
Indonesia Indonesia
366970800
Iraq Iraq
34753
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
-1867236962
United Arab Emirates United Arab Emirates
2044273
United Kingdom United Kingdom
52507540
United States United States
560272671
Unknown Country Unknown Country
10
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Didenko_evaluation.pdf 662,05 kB Adobe PDF -885406906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.