Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68749
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Transnational banks' influence on the development of the economy and the financial sector of developing countries (on the example of Poland, Brazil, Turkey)
Other Titles Вплив транснаціональних банків на розвиток економіки і фінансового сектора країн, що розвиваються (на прикладі Польщі, Бразилії, Туреччини)
Authors Fernandes, A.J.L.
Keywords транснаціональні банки
економічний розвиток
фінансовий сектор
кредити
депозити
іноземний капітал
транснациональные банки
экономическое развитие
финансовый сектор
кредиты
депозиты
иностранный капитал
transnational banks
economic development
financial sector
loans
deposits
foreign capital
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68749
Publisher Sumy State University
License
Citation Fernandes, A. J. L. (2018). Transnational banks' influence on the development of the economy and the financial sector of developing countries (on the example of Poland, Brazil, Turkey). Marketing and Management of Innovations, 3, 253-259. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-22
Abstract Автор статті наголошує, що саме зовнішньоекономічна діяльність транснаціональних банків (ТНБ) в теперішній час стає ключовим фактором глобалізаційних трансформацій, оскільки вона сприяє консолідації банківського і промислового капіталу (ТНБ акумулюють фінансові ресурси з найбільш зручних і вигідних джерел, трансформуючи їх у ті сфери, де їх використання буде найбільш прибутковим). Якщо раніше діяльність ТНБ була пов’язана лише з кредитуванням зовнішньоторговельних операцій суб’єктів господарської діяльності, та на сучасному етапі розвитку вони здійснюють кредитування будь–яких операцій своїх клієнтів. Основною метою статті є вивчення впливу ТНБ на розвиток економіки і фінансового сектора країн, що розвиваються. У роботі відповідно до поставленого завдання побудовано економетричну модель оцінки впливу ТНБ на розвиток економіки і фінансового сектора Польщі, Бразилії та Туреччини, які були включені до списку "Топ–20 економік, що розвиваються". У якості залежної змінної регресійного рівняння прийнято показник ВВП на душу населення як характеристика економічного розвитку цих країн. До складу незалежних змінних включено частку активів іноземних банків у загальних активах банківської системи країни, частку іноземних банків у загальній їх кількості, співвідношення кредитів приватному сектору до ВВП та співвідношення депозитів до ВВП. Для Польщі та Бразилії до переліку незалежних змінних додано ще й рівень капіталізації фондового ринку цих країн. Період дослідження складав 21 рік (з 1995 р. по 2015 р.). Отримані результати засвідчили позитивний вплив на економічний розвиток Польщі частки активів іноземних банків у сукупних активах банківської системи країни, а також частки іноземних банків у загальній кількості банків. Автором відмічається високий ступінь інтернаціоналізації банківського сектору Польщі, що пов’язано з прийнятими урядом країни заходами по стабілізації економіки держави, а також залученню іноземних інвестицій. Для Бразилії та Туреччини кредити і депозити по відношенню до ВВП мають найбільший вплив на розвиток економіки. При цьому у Бразилії зі збільшенням обсягу виданих кредитів відбулося зниження доходів домогосподарств. Таким чином, в країні велика частка населення має прострочені кредити, крім того, з 2011 року ВВП на душу населення також мав тенденцію до зниження. Для економіки Туреччини збільшення обсягу наданих кредитів і депозитів сприяло збільшенню доходів населення країни. Окрім цього, лише для цієї країни влив ТНБ на фінансовий сектор виявився статистично значимим.
The main purpose of transnational banks is to mobilize and redistribute funds in such a way as to maximize profits. The foreign economic activity of TNB is a generating factor for the expansion and development of globalization processes, the economic ties of most countries in the world. The increasing importance of TNBs in the world economy is explained by the consolidation of banking and industrial capital, which is an important trend in modern economic relations (TNB accumulate financial resources from the most convenient and beneficial sources, transforming them into those spheres, where their implementation will be the most profitable). If previously TNBs were issuing loans, mainly on foreign trade transactions of the economic entities, now at the present stage of development they are crediting any operations of their clients. The main purpose of the article is to identify the impact of TNBs on the economic and financial sector development of the developing countries by constructing the regression models and analyzing their results. According to the stated task, there is an econometric model of the TNB impact evaluation on the development of the economy and financial sector in Poland, Brasil and Turkey, which were included to the list of "Top–20 emerging economies". The dependent variable of the regression equation, GDP per capita was chosen as an indicator of economic development of these countries. The independent variables included a share of assets of foreign banks in the country’s total banking system, the share of foreign banks in their total number, correlation of the credits, given in the private sector to the GDP and ratio of deposit to GDP. The list of independent variables includes also the capitalization level of the stock market for Poland and Brazil. The study period was 21 years, from 1995 to 2015. Poland is characterized by the fact that the country's economy is the most influenced by such indicators as the share of assets of foreign banks in total banking assets of Poland, as well as the proportion of foreign banks among the total number of banks. The author points out the high level of the banking sector internationalization in Poland that relates to measures, approved by the country’s government, to stabilize the state’s economy and to attract foreign investors. For Brazil and Turkey, loans and deposits relative to GDP have the greatest impact on the development of their economies. In Brazil, with an increase in the volume of loans issued, there was a reduction in household incomes. So in the country, the majority of the population has the overdue loans, moreover, GDP per capita also has had a downward trend since 2011. For the Turkish economy, the increase of the given credits and deposits quantity leads to the increase of the inhabitants' incomes in the country. Besides, only for this country, the impact of TNB on the financial sector is statistically significant.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
371
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
27
Ukraine Ukraine
372
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Fernandes_transnational.pdf 403,08 kB Adobe PDF 424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.