Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68775
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovative instrument of collaborative alliance management in the "stateregion-enterprise" system of withdrawal of the rent income in the extracting industry
Other Titles Інноваційний інструмент управління колабораційним альянсом в системі "держава-регіон-підприємство" щодо вилучення рентних доходів у видобувній промисловості
Authors Wiebe, I.
Oliinyk, Viktor Mykhailovych  
Halynska, Yuliia Viktorivna
Keywords collaborative alliances
rental income
natural resources
economic risks
withdrawal of rent income
колабораційний альянс
рентний дохід
природні ресурси
економічні ризики
вилучення рентного доходу
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68775
Publisher Sumy State University
License
Citation Wiebe, Yu. Innovative instrument of collaborative alliance management in the "stateregion-enterprise" system of withdrawal of the rent income in the extracting industry [Текст] / I. Wiebe, V. Oliinyk, Yu. Halynska // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 2. - С. 247-261. - DOI: 10.21272/mmi.2018.2-20.
Abstract The state and prospects of the transformation of the rental policy of Ukraine are assessed and recommendations are proposed for improving rental relations through the introduction of innovative tools for regulating collaboration relations in the extracting industry. The paper suggests a mechanism for interaction of all members of the society in the formation and distribution of rental income from the extraction of natural resources by creating collaborative alliances between the state, extractive enterprises and regions. The conducted researches showed that collaborative alliances in nature management are the most acceptable and promising organizational form through which it is possible to coordinate the interests of all participants in the formation and distribution and redistribution of rental income. With the help of the questionnaire and the Delphi method from 2015 until 2017, research was conducted on the possibility of creating a collaborative alliance in environmental management in the "state-region-enterprise" system, certain shortcomings and advantages for all participants in the collaboration alliances (state-region-extractive enterprise) and identified socio-ecological and economic risks in the formation and functioning of collaborative alliances in the use of natural resources, which may not contribute to the harmonization of the interests of its participants. A risk management system has been established in the operation of collaborative alliances in the use of natural resources, which includes a subsystem for identification, measurement, support (control and monitoring of risks). The coefficient of concordance of M. Kendall and B. Smith was determined in assessing the probability of occurrence of negative consequences. In order to formalize the identified risks in the operation of collaborative alliances in nature management, a scientific and methodical approach to ranking social, economic and environmental risks in the creation of collaborative alliances using the Fuzzy Logic method was developed, based on considering the indicators of the stability of collaborative relationships in determining the most significant risks and their interdependencies. The ways of minimizing the occurrence of negative risks in the functioning of collaborative alliances in the system "state-region-enterprise" on the withdrawal of rent income in the fuel extraction industry are suggested. Studies have shown that today, in the context of the transformation of rental policy and socio-economic relations, state administration must form social values of society through environmental use and consumption of resources and to implement a saving policy regarding the extraction of natural resources in Ukraine. In the implementation of the collaborative alliance in the system "state-region-enterprise" interests of its parties can be considered regarding the redistribution of rental income from the extraction of natural resources, considering personal and social responsibility in the extraction of natural resources and the protection of the environment. At the same time, the risks identified and assessed correctly in the formation and functioning of the collaborative alliances in the "state-region-enterprise" system will help to optimize the distribution of natural resource rent from the extraction of natural resources in order to compensate, hedge and save them for future generations. Thus, it can be concluded that the collaboration between the state and extractive enterprises and local communities is not only possible, but also necessary for the effective functioning of the state's ecological and economic system. At the same time, fuel-extracting companies can operate under coopetition conditions, creating additional incentives for the development of enterprises, minimizing risks and generating innovative ideas.
Оцінено стан та перспективи трансформації рентної політики України і запропоновано рекомендації щодо вдосконалення рентних відносин через запровадження інноваційного інструментарію регулювання колабораційних відносин у галузі паливодобування. У роботі пропонується механізм взаємодії всіх учасників суспільства щодо формування та розподілу рентного доходу від видобування природних ресурсів через створення колабораційних альянсів між державою, видобувними підприємствами та регіонами. Проведені дослідження показали, що колабораційні альянси є найбільш прийнятною та перспективною організаційною формою, через яку можна узгодити інтереси всіх учасників формування та розподілу й перерозподілу рентного доходу. За допомогою анкетування та методу Дельфі з 2015 до 2017 року були проведені дослідження щодо можливості створення колабораційного альянсу в системі «держава – регіон – підприємство», визначені недоліки та переваги для всіх учасників альянсів та виявлено соціо-еколого-економічні ризики при їх формуванні та функціонуванні, що можуть гальмувати процес узгодження інтересів їх учасників. Сформовано систему ризик-менеджменту при функціонуванні колабораційних альянсів, який включає підсистему ідентифікації, вимірювання, супроводження (контролю та моніторингу ризиків). Визначено коефіцієнт конкордації М. Кендалла і Б. Сміта під час оцінювання ймовірності настання негативних наслідків. Для формалізації виявлених ризиків при функціонуванні колабораційного альянсу розроблено науково-методичний підхід до ранжування соціальних, економічних та екологічних ризиків при створенні колабораційних альянсів за допомогою методу нечіткої логіки (Fuzzy Logic), що базується на врахуванні індикаторів стійкості колабораційних відносин під час визначення найбільш значущих ризиків та їх взаємозалежностей. Запропоновані шляхи мінімізації настання негативних ризиків при функціонуванні колабораційних альянсів в системі «держава – регіон – підприємство» щодо розподілу природно-ресурсної ренти у галузі паливодобування. Дослідження довели, що сьогодні в умовах трансформації рентної політики та соціально-економічних відносин державне управління повинне формувати соціальні цінності суспільства через екологічне використання й споживання ресурсів і впроваджувати заощадливу політику щодо видобування природних ресурсів України. При впровадженні колабораційного альянсу можуть бути враховані інтереси його сторін-учасників щодо перерозподілу рентних доходів від видобування природних ресурсів з врахуванням особистої та соціальної відповідальності при видобуванні природних ресурсів та охорони довкілля. При цьому правильно виявлені та оцінені ризики при формуванні та функціонуванні колабораційних альянсів в системі «держава – регіон – підприємство» допоможуть оцінити та оптимізувати розподіл природно-ресурсної ренти від видобутку природних ресурсів з ціллю компенсування та заощадження їх для майбутніх поколінь. Таким чином, можна зробити висновок, що колаборація держави і видобувних підприємств та місцевих громад не лише можлива, а й необхідна для ефективного функціонування еколого-економічної системи держави. При цьому паливодобувні підприємства можуть функціонувати в умовах коопетиції, створюючи додаткові стимули для розвитку підприємств, мінімізуючи ризики і генеруючи інноваційні ідеї.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Wiebe_MMI_A20-02-2018.pdf 636,07 kB Adobe PDF 17

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.