Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70930
Title: Public-private partnership as the innovative instrument of effective management of Belarusian agro-industrial complex
Other Titles: Публічно-приватне партнерство як інноваційний інструмент ефективного управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь
Authors: Tsetsiatynets, T.
Chizh, D.
Keywords: public-private partnership
agro-industrial complex
management
social infrastructure
rural territories
публічно-приватне партнерство
агропромисловий комплекс
управління
соціальна інфраструктура
сільські території
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Tsetsiatynets, T. Public-private partnership as the innovative instrument of effective management of Belarusian agro-industrial complex [Текст] / T. Tsetsiatynets, D. Chizh // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 4. - С. 54-65. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-05.
Abstract: The purpose of the article is the scientific justification of theoretical approaches and the scientific and practical recommendations submitted on the improvement of a control system of agro-industrial complex of Belarus by means of introduction in practice of economic activity of the mechanism of public-private partnership. Limitation of the investment resources providing realization of reproduction processes in the agrarian sector of the economy of Belarus predetermines search of new sources. Effective management and development of the mechanism of publicprivate partnership will create necessary conditions for the attraction of investments into the countries of branch, priority for social and economic development, and can become an alternative to direct budgetary financing of infrastructure projects with the purpose of minimization of a subsidized component of the state budget. In article conceptual bases of formation of the mechanism of public-private partnership in the Republic of Belarus are stated. An assessment of the investment sphere of the agriculture showing a starting point of development of agro-industrial complex, in general, is given. Monitoring of a condition of fixed capital and a manpower is carried out and also the extent of their influence on a condition of the agrarian sector and the direction of his development is defined. The condition of social infrastructure in a section of such branches as education, health care and housing and communal services is studied. The scientific and practical recommendations of increase in the effective management of agroindustrial complex of Belarus in the context of the development of rural territories on the basis of the use of the mechanism of public-private partnership within the National infrastructure plan of the Republic of Belarus for 2016- 2030 are made. An assessment of infrastructure requirements of the state for socially oriented sectors of the economy and a long-term outlook for the purpose of effective planning of the available resources and formation of the strategy of infrastructure development of the Republic of Belarus is given at the moment. The volume of the budget deficit for the financing of the available needs for infrastructure for 2016-2030 is determined. The main directions of infrastructure projects in a section of social, transport and power sectors of the economy of the Republic of Belarus are revealed and also an assessment of a possibility of their realization within the mechanism of public-private partnership is given. The new direction of implementation of projects of public-private partnership in the agro-industrial complex of Belarus with the sphere of information and communication technologies is studied. IT realization – projects will allow to improve the system of electronic payments, to upgrade the mechanism of electronic trading platforms and electronic commerce for service of this sector. Experience of state-private interaction in the developed countries in total with activization of use of tools of electronic commerce confirms prospects of development of mechanisms of public-private partnership for the solution of a number of the latest important infrastructure tasks in IT – the sector.
Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо підвищення господарської діяльності механізму публічно-приватного партнерства. Обмеження та нестача інвестиційних ресурсів, що забезпечують реалізацію процесів відтворення в аграрному секторі Республіки Білорусь, зумовлюють необхідність пошуку та впровадження нових інвестиційних джерел. Ефективне управління та розвиток механізму публічно-приватного партнерства створює необхідні умови для залучення інвестицій у галузі, які є пріоритетними для забезпечення соціально- економічного розвитку країни та може стати альтернативним напрямом бюджетного фінансування інфраструктурних проектів з метою мінімізації субсидованої частини державного бюджету. У статті викладено концептуальні основи формування механізму публічно-приватного партнерства в Республіки Білорусь. Авторами здійснено оцінку інвестиційної привабливості сільського господарства з точки зору ключової детермінанти розвитку агропромислового комплексу в цілому. У статті проведено аналіз ефективності використання основного капіталу та трудових ресурсів, а також ступінь їх впливу на функціонування та розвиток аграрного сектору. Авторами досліджено стан соціальної інфраструктури в таких секторах як: освіта, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. На основі результатів дослідження було розроблено науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь в контексті розвитку сільських територій на основі використання механізму публічно-приватного партнерства в рамках Національного інфраструктурного плану Республіки Білорусь на 2016-2030 рр. У статті здійснено оцінку інфраструктурних вимог держави до соціально орієнтованих галузей економіки та здійснено довгостроковий прогноз з метою ефективного планування наявних ресурсів та формування стратегії розвитку інфраструктури Республіки Білорусь. Визначено обсяг дефіциту бюджету для фінансування наявних потреб на розвиток інфраструктури на 2016-2030 роки. Виявлено основні напрямки інфраструктурних проектів у соціальному, транспортному та енергетичному секторах економіки Республіки Білорусь, а також оцінено можливості їх реалізації в рамках механізму публічно-приватного партнерства. Автори досліджують новий напрямок реалізації проектів публічно-приватного партнерства в агропромисловому комплексі Республіки Білорусь із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Дані технології дають можливість підвищити ефективність системи електронних платежів, оновити механізм електронних торговельних платформ та електронної комерції для обслуговування агропромислового сектору. Результати дослідження зарубіжного досвіду взаємодії держава- приватний сектор з активізацією використання ІТ технологій підтверджує перспективи розвитку механізмів публічно- приватного партнерства для вирішення низки нагальних інфраструктурних завдань у всіх галузях економіки. ефективності системи управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь шляхом впровадження в практику
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70930
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other11
Downloads
Other5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
А58-2018_Teterynets.pdf336.54 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.