Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71143
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy
Other Titles Механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства згідно з вимогами інформаційної економіки
Authors Кwilinski, A.
Keywords mechanism
modernization
manufacturing sphere
industrial enterprise
information economy
impact assessment
project coordination
механізм
модернізація
виробнича сфера
промислове підприємство
інформаційна економіка
оцінка впливу
координація проекту
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71143
Publisher Sumy State University
License
Citation Кwilinski, A. Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy [Текст] / A. Кwilinski // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 4. - С. 116-128. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11.
Abstract In the paper is established that for the effective development of the industrial enterprise in the conditions of the information economy, should be the modernization of the production sphere of the enterprise. The main aim of the research to find out the optimal mechanism of modernization of industrial sphere in accordance with requirements of the information economy for the industrial enterprise development. To solve this problem, a mechanism for modernization of the industrial sphere of an industrial enterprise has been developed in accordance with the requirements of the information economy, which is based on the use of a model for assessing the effect of measures to modernize the production sector and the model of coordination of projects for modernization of the industrial sphere. This allows automation, robotization and informatization of manufacturing and technological processes of an industrial enterprise on the basis of balancing the criteria of maximizing financial results and competitiveness. It was established that the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy should be based on the modernization of the production sector because it is precisely in this area that the largest gap of industrial enterprises from the leading enterprises is observed. Also, an analysis of research in this direction made it possible to conclude that the problem of modernizing of the industry is not new, but the aspect of the development of an industrial enterprise in the process of its adaptation to the information economy is not sufficiently illuminated. Therefore, there is a need to develop a mechanism for the modernization of the industrial sphere of the industrial enterprise in accordance with the requirements of the information economy, which should contain tools for the development of the enterprise in the context of the modern economy and ensure the formation of projects for the modernization of the production sphere, their mutual coordination and coordination of implementation plans, as well as control of implementation. It is proposed to build a mechanism for modernization of the manufacturing sphere of the industrial enterprise in accordance with the requirements of the information economy on the basis of the use of the model of the evaluation of the effect of measures to modernize the production sphere and the model of coordination of projects for the modernization of the industrial sphere. The model for assessing the effect of measures to modernize the production sector is a tool for determining the impact of measures to modernize the production sector on the competitiveness of the industrial enterprise and its financial results, as well as preparing the grounds for the formation of modernization projects, which are groups of related activities. The model for the reconciliation of industrial production modernization projects provides solutions to such tasks as the estimation of connectivity and compatibility of modernization measures, the definition of the resource costs of modernization measures, the definition of the sequence of modernization measures, the grouping of possible measures in the projects of modernization of the production sector. While discussing further research on complex of models and auxiliary tools are developed, which are the basis of the modernization mechanism of the manufacturing sphere of the industrial enterprise in accordance with the requirements of the information economy, which makes it possible to substantiate and implement the development of the industrial sphere of the industrial enterprise in accordance with the peculiarities of functioning in the conditions of the information economy.
статті встановлено, що для ефективного розвитку промислового підприємства в умовах інформаційної економіки слід модернізувати виробничу сферу підприємства. Головна мета дослідження – розробка оптимального механізму модернізації промислової сфери відповідно до вимог інформаційної економіки для розвитку промислового підприємства. Для вирішення цієї проблеми розроблено механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки, який базується на використанні моделі оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничого сектора та моделі координації проектів модернізації промислової сфери. Це дає можливість автоматизації, роботизації та інформатизації виробничих та технологічних процесів промислового підприємства на основі збалансування критеріїв максимізації фінансових результатів та конкурентоспроможності. Встановлено, що розвиток промислового підприємства в умовах інформаційної економіки повинен базуватися на модернізації виробничого сектору, оскільки саме в цій галузі спостерігається найбільший розрив промислових підприємств з провідними підприємствами. Також аналіз досліджень у цьому напрямку дозволив зробити висновок, що проблема модернізації галузі не є новою, але аспект розвитку промислового підприємства в процесі його адаптації до інформаційної економіки недостатньо освітлений. Тому існує необхідність розробки механізму модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки, яка повинна містити інструменти для розвитку підприємства в контексті сучасної економіки та забезпечити формування проектів з модернізації виробничої сфери, їх взаємної координації та узгодження планів реалізації, а також контролю за впровадженням. Пропонується побудувати механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки на основі використання моделі оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничої сфери та модель координації проектів з модернізації виробничої сфери. Модель оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничого сектору є інструментом визначення впливу заходів щодо модернізації виробничого сектору на конкурентоспроможність промислового підприємства та його фінансових результатів, а також створення підстав для формування модернізації проектів, які є групами суміжних видів діяльності. Модель узгодження проектів модернізації промислового виробництва забезпечує вирішення таких завдань, як оцінка зв'язності та сумісності заходів модернізації, визначення ресурсних витрат заходів модернізації, визначення послідовності заходів модернізації, групування можливих заходів у проекти модернізації виробничого сектора. У подальших дослідженнях є необхідність розробки комплексу моделей та допоміжних інструментів, які є основою механізму модернізації виробничої сфери промислового підприємства, відповідно до вимог інформаційної економіки, що дозволяє обґрунтовувати та впроваджувати розробку промислової сфери промислового підприємства відповідно до особливостей функціонування в умовах інформаційної економіки.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

China China
1
Ukraine Ukraine
584
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
38

Downloads

Ukraine Ukraine
578
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
I_A121-04-2018_Kwilinski.pdf 274,92 kB Adobe PDF 593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.