Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72498
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Electrical Transport Properties of Liquid Li1 – xNax Alloys
Other Titles Електричні транспортні властивості рідких сплавів Li1–xNax
Authors Malan, R.C.
Vora, A.M.
Keywords electrical resistivity
pseudopotential theory
liquid alkali alloys
електричний опір
теорія псевдопотенціалів
рідкі металеві сплави
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72498
Publisher Sumy State University
Citation Malan, R.C. Electrical Transport Properties of Liquid Li1 – xNax Alloys [Текст] / R.C. Malan, A.M. Vora // Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – Т.11, № 1. – 01004(4cc). - DOI: 10.21272/jnep.11(1).01004.
Abstract Metals, being a less resistive to the flow of electrons, have been used for electrical conduction since the beginning. The factors affecting this flow have always been a focus of researchers working in this field. With the development of material science and the condensed matter physics, a high degree of accurate prediction for the electron behavior in the solid phase of the metals becomes possible. However, the liquid state is more unpredictable in metals as well as in alloys. Electron flow and hence the other properties of the sample as a whole will get change when two or more metals are combined to get form of alloys. It will be interesting to mathematically model the electrical transport in the metals and alloys, particularly in the liquid state. Alkali metals have their own importance in the field of the nuclear reactors. Lithium as having large absorption cross section is used for the coolant in many types of reactors. The small amount of electron current may in turn be converted in the cyclic heating and hence the raise in the temperature of the coolant itself. In present work, an effort has been made to check the electrical transport in liquid binary alkali alloy of lithium with sodium at different proportions. Some important electrical transport properties of the liquid Li1 – xNax binary alloys have been reported with the help of classical pseudopotential theory. The study includes the investigation of the electrical resistivity, the thermoelectric power and the thermal conductivity of the said alloy using a universal model potential of Fiolhais et al. for the first time to the best of our knowledge. Variety of the local field correction functions (starting from a static dielectric function given by Hartree (H) to the exchange and correlation functions given by Hubbard-Sham (HS), Taylor (T), Vashishta-Singwi (VS), Farid et al. (F), Ichimaru-Utsumi (IU), Nagy (N) including recent one given by Sarkar et al. (S)) are employed in the present computations and found appropriate for such a study. The presently computed values of the electrical resistivity agree reasonably well with the experimental data.
Метали із відносно малим питомим опором використовуються дуже давно. Фактори, що впливають на питомий опір, завжди були предметом аналізу дослідників цієї галузі. З розвитком матеріалознавства і фізики конденсованих матеріалів став можливим високий рівень точного прогнозування поведінки електронів у твердій фазі металів. Однак, рідкий стан є більш непередбачуваним як в металах, так і у сплавах. Властивості зразка в цілому будуть змінюватися, коли два або більше металів об'єд- нуються для утворення сплаву. Важливо провести математичне моделювання електричного транспорту в металах і сплавах, особливо у рідкому стані. Лужні метали мають застосування в галузі ядерної енергетики. Літій, який має великий переріз поглинання, використовується як теплоносій в багатьох типах реакторів. Електронний струм може, в свою чергу, зумовлювати додатковий нагрів і, отже, під- вищувати температуру самого теплоносія. Дана робота присвячена вивченню електричного транспорту в рідкому бінарному лужному сплаві на основі літію і натрію в різних співвідношеннях. За допомогою класичної теорії псевдопотенціалів досліджуються деякі важливі електричні транспортні властивості рідких бінарних сплавів Li1–xNax. В статті вперше визначаються електричний опір, термоелектрична потужність та теплопровідність зазначеного сплаву з використанням універсального модельного потенціалу Файолхейза та ін. Різновиди функцій корекції локального поля (починаючи зі статичної діелектричної функції Хартрі (H) і закінчуючи обмінною та кореляційною функціями Хаббарда і Шама (HS), Тейлора (T), Вашішта і Сінві (VS), Фаріда та ін. (F), Ічімару і Уцумі (IU), Негі (N), у тому числі Саркара та ін. (S)) використовуються у даних розрахунках, що є загальновідомою практикою для по- дібних досліджень. Розраховані значення електричного опору досить добре узгоджуються з експериментальними даними.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

India India
1
Unknown Country Unknown Country
37

Downloads

Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
114

Files

File Size Format Downloads
Malan_jnep_11_1_01004.pdf 411,85 kB Adobe PDF 115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.