Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72590
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Peculiarities of the Author’s Fairy Tale Translation from English into Ukrainian
Other Titles Особливості перекладу авторської казки з англійської на українську мову
Authors Kovalenko, I.Yu.
Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Keywords авторська казка
народна казка
анімалістична казка
жанр
сюжет
переклад
текст перекладу
текст оригіналу
словниковий запас
авторская сказка
народная сказка
анималистическая сказка
перевод
текст перевода
исходный текст
словарный запас
author’s fairy tale
folk tale
animalistic fairy tale
genre
plot
translation
target text
source text
vocabulary
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72590
Publisher Маріупольський державний університет
License
Citation Kovalenko, I. Peculiarities of the Author’s Fairy Tale Translation from English into Ukrainian [Текст] / І. Kovalenko, S. Baranova // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2018. - Вип. 19. – С. 249-254.
Abstract Дана стаття присвячена вивченню проблем перекладу авторської казки, на прикладі казок англійських авторів, а також робіт українських перекладачів і українських народних казок. У статті зазначено, що англійська казка як прообраз національного духу та образного мислення народу є самобутнім літературним жанром, а її структурно-семантичні та комунікативні особливості є актуальними для дослідження вчених-лінгвістів і донині. Розглядаються загальні характеристики англійських казок як окремого літературного жанру, з’ясовуються його формуючі основи (формально-структурні, функціональні, когнітивні та комунікативні) та виявляються ключові особливості, які відрізняють авторську казку від народної. Проводиться аналіз композиційної структури англійських казок на прикладі англійської авторської казки. З’ясовано, що композиційна структура казки залежить від художнього мовлення, художніх засобів, локусу твору. У статті досліджено деякі стилістичні особливості англійських казок, а саме: використання каламбурів, порівнянь, епітетів, особливості вживання авторських неологізмів (оказіоналізмів). За допомогою вживання каламбурів у казках автор створює сатиричний ефект, робить твір більш емоційним та виразним. Головною ознакою неологізму є його абсолютна новизна для більшості носіїв мови, а індивідуально-авторські неологізми є багатим матеріалом у словотвірному плані, оскільки вони створюються як за допомогою узуальних, так і оказіональних способів. З’ясовується, що стилістичні прийоми допомагають створити детальний опис, настрій казки та характеристику її персонажів. До того ж, у статті розглядається такий жанр, як анімалістична казка. Анімалістична казка – це вид народної казки, у якій головними героями є тварини, за допомогою яких автор алегорично показує людей, їх звички, характери, побут, негативні та позитивні риси. Проводиться перекладацький аналіз фрагментів казок, пропонується власне бачення доцільності трансформацій.
В статье рассматривается английская авторская сказка как особый вид сказки и дается ее определение. Проводится сравнительный анализ жанровых, стилистических и сюжетных особенностей английских и украинских сказок и ситемы их персонажей. На основе иллюстративных источников оригинала и перевода, изучаются тематические и композиционные аспекты английской авторской сказки, определяетя перспектива дальнейших исследований.
The article investigates the English author’s fairy tale as a certain type of fairy tale and establishes its clear definition. A comparative analysis of the genre, stylistic and plot features of the English and Ukrainian fairy tales, and the system of their characters is carried out. On the basis of the original illustrative sources and their translation, the subject and compositional aspects of the English author’s fairy tale are explored and the relevance and importance of its further study is pointed out.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
193
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

Ukraine Ukraine
192
Unknown Country Unknown Country
51

Files

File Size Format Downloads
Коваленко_стаття.pdf 280,55 kB Adobe PDF 243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.