Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72701
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation, Education, Research Components of the Evaluation of Information Economy Development (as Exemplified by Eastern Partnership Countries)
Other Titles Інноваційна, освітня, дослідницька компоненти оцінки розвитку інформаційної економіки (на прикладі країн Східного Партнерства)
Authors Shkarlet, S.
Kholiavko, N.
Dubyna, M.
Zhuk, O.
Keywords інформаційна економіка
інновації
вища освіта
методичний підхід
комплексний інтегральний показник оцінки розвитку інформаційної економіки
, індекси освітньої, інноваційної, дослідницької компонент
information economy
innovation
higher education
methodical approach
the comprehensive integral indicator of information economy development
indices of educational, innovation, research components
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72701
Publisher Sumy State University
License
Citation Shkarlet, S., Kholiavko, N., Dubyna, M., & Zhuk, O. (2019). Innovation, Education, Research Components of the Evaluation of Information Economy Development (as Exemplified by Eastern Partnership Countries). Marketing and Management of Innovations, 1, 70-83. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-06
Abstract Глобальним трендом соціально-економічного розвитку провідних країн світу є становлення інформаційної економіки. В умовах формування економіки нового типу особливу роль у забезпеченні економічного зростання країни та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності відіграють сектори, спроможні до генерації інновацій і проведення високоякісних наукових досліджень. У такому контекстізростає науковий інтерес до питань оцінки рівня розвитку інформаційної економіки та визначення ступеню впливу на його динаміку параметрів дослідницької, інноваційної й освітньої компонент. Компаративний аналіз продемонстрував, що у світовій практиці опрацьовані різні методики подібної оцінки, серед яких у статті виділено методику ООН з розрахунку Індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (IDI). Проведено аналітичну характеристику країн Східного Партнерства за IDI у розрізі його субіндексів. Здійснений аналіз засвідчив неспроможність існуючих методик повною мірою відобразити тенденції розвитку інформаційної економіки в сучасних турбулентних соціально-економічних умовах. Метою статті є обґрунтування методичного підходу до формування комплексного інтегрального показника оцінки розвитку інформаційної економіки, що має трирівневу структуру (освітня, інноваційна, дослідницька компоненти) і ґрунтується на світовому досвіді проведення відповідних розрахунків. Даний підхід включає два етапи: компонентний аналіз (розрахунок часткових індексів освітньої, інноваційної, дослідницької компонент інформаційної економіки) і системний аналіз (обчислення комплексного інтегрального показника). Запропонований методичний підхід апробовано на прикладі України як представника групи країн Східного Партнерства. На основі результатів індексного і статистичного аналізу ідентифіковано основні проблемні моменти в розвитку інформаційної економіки в країні, і зокрема – в розрізі виокремлених освітньої, інноваційної і дослідницької компонент. Проведене дослідження дозволило дійти висновків про необхідність розвитку стратегічної співпраці суб’єктів моделі Quadruple Helix (секторів держави, бізнесу, вищої світи, громадськості) для вирішення визначених проблем за кожною із компонент інформаційної економіки.
The global trend of socio-economic development of the leading countries of the world is the formation of an information economy. In conditions of a new type of economy formation, sectors ensuring the country's economic growth and increasing its international competitiveness, capable of generating innovations and conducting high-quality research, play a special role. In this context is increasing the scientific interest in issues of evaluation of information economy development and of determining the influence of research, innovation and educational component on its dynamics. The comparative analysis has shown that in the world practice different methods of such evaluation have been worked out, among which the UN methodology for calculating the Information and Communication Technologies Development Index (IDI) was high lightened within the article. The analytical characterization of the Eastern Partnership countries under the IDI was conducted in the context of its sub-indices. This analysis showed the failure of existing techniques to fully reflect the trends of the information economy in the current turbulent socio-economic conditions. The purpose of the article is to substantiate the methodical approach to the formation of a comprehensive integral indicator of the information economy development with a three-tier structure (educational, innovation, and research components); it is based on the global experience of relevant calculations. The methodical approach includes two stages: a component analysis (calculation of partial indices of educational, innovation, research component of the information economy) and a system analysis (calculation of comprehensive integral index). The proposed approach is tested on the example of Ukraine as a representative of the Eastern Partnership group. On the basis of the index and statistical analysis results the main problem points of the information economy development in the country were identified; and in particular – in the context of a distinct educational, innovation and research component. The authors come to the conclusion about the necessity of development of strategic cooperation of subjects within the Quadruple Helix model (business enterprise sector, higher education sector, government sector and private non-profit sector) to solve identified problems for each component of the information economy.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
426
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

Ukraine Ukraine
428
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Shkarlet_MMI_01_2019.pdf 478,14 kB Adobe PDF 448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.