Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72707
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title System Modeling of Development of Innovative Project-Oriented Enterprises
Other Titles Системне моделювання розвитку інноваційних проектно-орієнтованих підприємств
Authors Yevdokymova, Alona Viktorivna  
Rach, V.
Rossoshanska, O.
Medvedieva, O.
Keywords імпліцитні явища
збалансованість
гармонія
метод потрійного згортання
інноваційний проект
balance
harmony
implicit phenomena
innovation project
triple convolution method
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72707
Publisher Sumy State University
License
Citation Rach, V., Rossoshanska, O., Medvedieva, O., & Yevdokymova, A. (2019). System Modelling of Development of Innovative Project-Oriented Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 1, 105-131. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-09
Abstract У статті узагальнені аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання кількісного оцінювання різних сфер діяльності підприємств на основі їх системного представлення. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення базової моделі системної економіки як основи для розроблення методу кількісного оцінювання гармонійності процесів розвитку інноваційних проектно орієнтованих підприємств. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми вибору базової моделі засвідчила, що найбільш обґрунтованим та розвинутим є підхід, який базується на моделі економічної тетради. Модель використовувалась різними авторами при розробці показників збалансованості та стійкості економічних систем. Але відомі результати не порівнювались між собою, а модель не застосовувалась для опису інноваційного розвитку підприємств. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що в епоху економіки знань інноваційний розвиток стає одним з головних напрямків діяльності сучасних підприємств, який потребує наукового забезпечення цього виду діяльності. Дослідження питання розробки методу кількісного оцінювання процесів розвитку інноваційних проектноорієнтованих підприємств в статті здійснено в наступній логічній послідовності: приведення до вимог системної цілісності та повноти економічної тетради; проведення аналіз взаємообміну ресурсами у тріадах економічної тетради; розкриття сутності механізму управління процесами зростання та розвитку підприємств; розробка математичного апарату опису динамічних структурних змін, які відбуваються на підприємствах; приведення комп’ютерного експерименту із застосуванням п’яти різних підходів до розрахунку показників динамічних структурних змін під час впровадження інновацій; проведення порівняльного аналізу отриманих результатів. Об’єктом дослідження обрані фази життєвого циклу інноваційного проекту, оскільки саме вони визначають особливості динамічних структурних змін, які відбуваються на підприємствах під час впровадження інновацій. В статті представлено результати емпіричного аналізу, який проведено на основі даних комп’ютерного моделювання реалізації інноваційного проекту за шістьма різними підходами, який засвідчив принципово різний характер зміни показників структурної збалансованості для цих підходів. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що запропонований показник внутрішньої узгодженості протилежних дій (хаотичних та організованих) відповідає логіці гармонійної реалізації інноваційної діяльності. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для розробки систем моніторингу та управляння процесами розвитку інноваційних проектно-орієнтованих підприємств.
The article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the quantification of various spheres of enterprise activity based on their system representation. The main purpose of the study is to improve the basic model of systemic economics as the basis for developing a method for quantitative assessment of the harmonious process of development of innovative project-oriented enterprises. Systematization of literary sources and approaches to solving the problem of choosing a basic model has shown that the most reasonable and developed approach is based on the model of the economic tetrad. Various authors used the model when developing indicators of balance and stability of economic systems. However, the known results were not compared, and the model was not used to describe the innovative development of enterprises. The urgency to solve this scientific problem is in the fact that in the era of knowledge economy, innovation development is becoming one of the main directions of activity of modern enterprises, which needs the scientific ground. Studying of the point related to creation of a method for quantitative assessment of the innovative project-oriented enterprises development is carried out in the following logical sequence: making the economic tetrad matching requirements of the system integrity and completeness; conducting an analysis of resource interchange in the triad of the economic tetrad; revealing the essence of the mechanism for managing processes of growth and development of enterprises; developing a mathematical apparatus to describe the dynamic structural changes of enterprises; conducting a computer experiment using five different approaches to calculating the indicators of dynamic structural changes during the introduction of innovations; conducting a comparative analysis of the results. The methodical toolkit of the research considers the postulates of systematicity, scale, harmony, and positions of qualitative mathematics and the triple convolution method. The object of the study is the selected phases of the innovation project life cycle since they determine the peculiarities of the dynamic structural changes of enterprises during the introduction of innovations. The article presents the results of the empirical analysis, carried out based on computer modelling of the innovation project implementation within six different approaches. This showed a fundamentally different nature of the change in structural balance indicators for these approaches. The study theoretically proves and empirically confirms that the proposed indicator of the internal coherence of opposite actions (chaotic and organized) corresponds to the logic of the harmonious implementation of innovation activity. The results of the study can be applied when creating monitoring and management systems for the development of innovative project-oriented enterprises.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
5885487
Germany Germany
1554431
Ireland Ireland
554728
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
53377
United Kingdom United Kingdom
11770977
United States United States
3719961
Unknown Country Unknown Country
13
Vietnam Vietnam
2289

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
53378
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3719962
Unknown Country Unknown Country
11
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Rach_MMI_01_2019.pdf 716,97 kB Adobe PDF 3773356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.