Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72708
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Intangible Assets as an Accounting and Management Object
Other Titles Нематеріальні активи як об’єкт обліку і управління
Authors Zadorozhny, Z.-M.
Yasyshena, V.
Keywords визнання
ідентифікація
інтелектуальна власність
інтелектуальний капітал
невідчутні активи
нематеріальні активи (НМА)
немонетарні активи
необоротні активи
облік
оцінка
recognition
identification
intellectual property
intellectual capital
fixed assets
intangible assets (IA)
non-monetary assets
non-current assets
accounting
valuation
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72708
Publisher Sumy State University
License
Citation Zadorozhnyi, Z.-M., & Yasyshena, V. (2019). Intangible Assets as an Accounting and Management Object. Marketing and Management of Innovations, 1, 132-142. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-10
Abstract У статті розглянуто погляди вчених-економістів щодо розуміння сутності поняття нематеріальні активи (НМА) та їх ролі у системі управління підприємством. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення понятійного апарату. Систематизація літературних джерел та підходів до розуміння сутності НМА засвідчила, що існують різні підходи до визначення їх сутності (економічний, юридичний, бухгалтерський, оціночний), які розкриваються у науковій літературі і нормативно-правових документах. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що через існування розбіжностей у економічному, юридичному, бухгалтерському і оціночному підходах до розуміння сутності НМА відбувається значний розрив між методологією бухгалтерського обліку НМА і сучасними вимогами управління. Складність у трактуванні поняття НМА полягає в тому, що вони включають в себе різні за природою об’єкти. Проаналізовано і виокремлено ознаки, що характеризують НМА. Виявлено переваги та недоліки актуальних підходів до визначення сутності НМА, які розкриваються у науковій літературі і нормативно-правових документах. Запропоновано уточнення тлумачення поняття «нематеріальні активи» де поєднано економічні, юридичні, бухгалтерські, оціночні, управлінські підходи. Нематеріальними активами рекомендовано вважати ідентифіковані і оцінені довгострокові й поточні активи, які не мають фізичного втілення, являють собою права на об’єкти інтелектуальної власності, користування природними ресурсами, майном та організаційними й економічними привілеями, здатні приносити економічну вигоду та мають властивості впливати на формування вартості підприємства, підвищувати його прибутковість і конкурентоспроможність. Запропоновано уточнити редакцію визначення НМА, наведеного в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що дозволить більш повно розкрити права на об’єкти НМА за групами наведеними в П(С)БО8, Плані рахунків і у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.
The article deals with the views of foreign and domestic economists on understanding the essence of the notion of intangible assets (IA) and its role in the management system of the enterprise. The main purpose of the study is to improve the conceptual apparatus of this category. Systematization of literary sources and approaches to understanding the essence of the IA has shown that there are different approaches to the definition of their essence (economic, legal, accounting, evaluation), which are disclosed in the scientific literature and regulatory documents. The topicality of solving this scientific problem lies in the fact that due to the existence of differences in economic, legal, accounting and valuation approaches to understanding the essence of IA there is a significant gap between the methodology of accounting IA and modern management requirements. The difficulty in interpreting the concept of IA is caused by the fact that they include different objects by nature. The signs characterizing IA are analyzed and singled out. The advantages and disadvantages of topical approaches to the definition of the nature of the IA, which are disclosed in the scientific literature and normative legal documents, are revealed. It is proposed to clarify the interpretation of the concept of «intangible assets» where the economic, legal, accounting, valuation aspects are combined. It is recommended to consider intangible assets as identifiable and evaluated long-term and current assets that are not physically embodied, and represent the rights to intellectual property, the use of natural resources, property and organizational and economic privileges. In addition, they are able to bring economic benefits and have the property to influence the formation of value enterprises, increase their profitability and competitiveness. It is proposed to clarify the wording of the definition of IA in the Law of Ukraine «On state regulation of activities in the field of technology transfer», which will more fully disclose the rights to IA objects for the groups listed in PAS 8, the Accounts plan and in the Methodological Recommendations for accounting of intangible assets.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Belgium Belgium
1038655
China China
1038651
Egypt Egypt
1
France France
19001
Germany Germany
8509842
India India
1038670
Jordan Jordan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
8509843
Malaysia Malaysia
1038676
Peru Peru
1
Poland Poland
2091
Romania Romania
37996
Russia Russia
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1038662
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
8509844
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
8509840
United Kingdom United Kingdom
139334
United States United States
1038675
Unknown Country Unknown Country
1038644
Vietnam Vietnam
1

Downloads

China China
19000
Egypt Egypt
1038
France France
1038668
Germany Germany
1038669
India India
19004
Iran Iran
1
Kenya Kenya
1038664
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1032
Mauritius Mauritius
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1025
Ukraine Ukraine
8509839
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8509841
Unknown Country Unknown Country
29

Files

File Size Format Downloads
Zadorozhnyi_ММІ_01_2019.pdf 418,73 kB Adobe PDF 20176815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.