Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72736
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Assessment of the Value Loss Risk in Response to the Enterprise’s Innovative Transformations
Other Titles Оцінювання ризику втрати вартості в умовах інноваційних трансформацій підприємства
Authors Hrytsenko, Larysa Leonidivna  
Boiarko, I.
Ryabenkov, O.
Didenko, O.
Keywords менеджмент інновацій
оцінка ризику
ризик втрати ринкової вартості підприємств
економічна додана вартість
economic value added
management of innovations
the risk of the enterprises’ market value loss
risk assessment
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72736
Publisher Sumy State University
License
Citation Hrytsenko, L., Boiarko, I., Ryabenkov, O., & Didenko, O. (2019). Assessment of the Value Loss Risk in Response to the Enterprise’s Innovative Transformations. Marketing and Management of Innovations, 1, 229-237. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-19
Abstract Система менеджменту в умовах інноваційних трансформацій економіки має бути зосереджена, у першу чергу, на управлінні ризиком втрати ринкової вартості підприємства. У статті запропоновано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання ризику втрати ринкової вартості підприємства в умовах інноваційних трансформацій економіки. Він дозволяє враховувати інтегральний вплив чинників формування економічної доданої вартості, ранжованих за пріоритетністю моніторингу в системі вартісно-орієнтованого менеджменту інноваційного розвитку підприємства. Підхід заснований на багатосходинковому алгоритмі, який передбачає формування масиву даних експертним методом, нормалізацію показників, ідентифікацію бальної оцінки ступеня ризику за допомогою таксонометричного підходу, визначення пріоритетності факторних ознак за формулою Фішберна, узагальнюючу кількісну та якісну оцінку фінансового ризику на основі мінімаксного підходу. Авторами представлено результати оцінювання ризику втрати ринкової вартості підприємств промислового комплексу України за період 2008-2017 рр. Враховуючи отримані результати, можна відмітити, що в цілому інноваційна діяльність промислових підприємств України характеризується середнім рівнем фінансового ризику втрати ринкової вартості підприємства (у середньому комплексна оцінка фінансового ризику втрати ринкової вартості підприємства за аналізований період становить 0,39 частки одиниці). Доцільність та переваги застосування запропонованого науково-методичного підходу полягають в наступному: ідентифікація об’єктивного набору показників, динаміка яких свідчить про імовірність виникнення ризиків втрати ринкової вартості підприємства в умовах інноваційних трансформацій економіки та може бути використана для прийняття виважених управлінських рішень; можливість визначення рівня ризику втрати ринкової вартості підприємства в умовах інноваційних трансформацій економіки як за окремими показниками, так і в сукупності; визначення на основі математичних розрахунків значущості кожного показника у загальному інтегральному індикаторі у вигляді вагового коефіцієнта, що дає змогу підбору різноманітних факторів інноваційної активності та ефективності інновацій; універсальний характер і можливість використання як для формування висновків стосовно рівня ризику втрати ринкової вартості підприємства на підставі агрегованих даних статистичної сукупності підприємств, так і для отримання індивідуальних оцінок ризику окремого підприємства в умовах інноваційних трансформацій економіки. Стрибкоподібний характер динаміки ризику, різки переходи від низького рівня ризику до високого і навпаки протягом 2008-2017 рр. вказують на необхідність розробки та реалізації на промислових підприємствах України комплексу заходів із посилення контролю за чинниками виникнення ризику, спрямованих на збереження безпечного фінансового стану та створеної ринкової вартості підприємств промислового комплексу в умовах інноваційних трансформацій економіки.
The aim of this research is to investigate the scientific and methodic approach to the assessment of market value loss risk in response to the enterprise’s innovative transformations. The management system under conditions of innovative transformations in the economy, first of all, has to be concentrated on the management of an enterprise’s market value loss risk. The article proposes the scientific and methodic approach to the comprehensive assessment of the enterprise’s market value loss risk under the innovative transformations of the economy. It enables to take into account the integral influence of factors, which form the economic value added, ranked by the priority to monitor the value-oriented management of the enterprise’s innovative development. This approach is based on the multi-step algorithm, which forms the data array by the expert method, the normalization of indicators, the identification of the risk degree scoring through taxometric method, the prioritization of the factor features by Fishburn’s equation, generalized quantitative and qualitative assessment of the financial risk based on the minimax approach. Authors demonstrate the results of the market value loss risk assessment at the enterprises from the industrial complex of Ukraine during 2008-2017. Taking into account the obtained result, one can point out that, in general, the innovative activity of the industrial enterprises in Ukraine is described with an average level of the enterprise’s market value loss financial risk (the average complex assess of the enterprise’s market value loss financial risk is 0.39 of the unit fraction for the analyzed period). The reasonability and advantages of implementing the proposed scientific and methodic approach consist of the following actions: to identify the objective set of indicators, the dynamics of which proves the probability of enterprise’s market value loss risks in response to the innovative transformations in the economy and can be used to make weighted managerial decisions; to define the enterprise’s market value loss risk level in response to the innovative transformations in the economy both by the separate indicators and together; to define the significance of every indicator, based on mathematical calculations, in general, integral indicator through the weighted coefficient. It enables to select various factors of the innovative activity and innovations efficiency; universal nature and the possibility to use either for conclusions regarding enterprise’s market value loss risk level, based on the enterprises’ aggregated data or to obtain individual risk assessments of a separate enterprise in response to the innovative transformations in the economy. The stepwise nature of the risk dynamics, abrupt transitions from a low risk to the high one and vice versa during 2008-2017 points to the necessity to develop and to implement a set of measures to strengthen the control over the risk factors oriented to maintain the secure financial position and to create the industrial enterprises’ market value in response to the innovative transformations in the economy at the industrial enterprises of Ukraine.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
France France
418
Germany Germany
1252
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
598957
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2504
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
114346
United Kingdom United Kingdom
9596
United States United States
2718894
Unknown Country Unknown Country
26
Vietnam Vietnam
33386

Downloads

Canada Canada
1
Chile Chile
1
France France
1
Germany Germany
19195
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Ukraine Ukraine
357
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2718893
Unknown Country Unknown Country
8
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Hrytsenko_ММІ_01_2019.pdf 343,06 kB Adobe PDF 2738461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.