Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72741
Title: Innovation Methods and Models of Personnel Security Management: Opportunities and Imperatives of Use at Ukrainian Enterprises
Other Titles: Інноваційні методи та моделі управління кадровою безпекою: можливості та імперативи використання на українських підприємствах
Authors: Zatonatskiy, D.
Keywords: кадрова безпека
економічна безпека
управління кадровою безпекою
моделі кадрової безпеки
управління персоналом
personnel security
economic security
personnel security management
personnel security models
personnel management
Issue Year: 2019
Publisher: Sumy State University
Citation: Zatonatskiy, D. Innovation methods and models of personnel security management: opportunities and imperatives of use at ukrainian enterprises [Текст] = Інноваційні методи та моделі управління кадровою безпекою: можливості та імперативи використання на українських підприємствах / D. Zatonatskiy // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 1. - С. 294-301. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-24
Abstract: У сучасному світі для захисту діяльності компаній від внутрішніх та зовнішніх загроз все більшої популярності та значущості набувають питання управління кадровою безпекою. У статті аналізуються сучасні підходи та моделі управляння кадровою безпекою у структурі економічної безпеки. Мета статті полягає у розробленні рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних систем та моделей управління кадровою безпекою для українських підприємств, які мають стратегічне значення для національної економіки. Визначено, що найбільш загальний та широкий підхід до визначення кадрової безпеки передбачає не лише попередження порушень норм та принципів конфіденційності інформації з боку персоналу, а й організацію захищеності самого персоналу, тому виникає потреба у формуванні комплексної системи управління кадровою безпекою на корпоративному рівні. Проведений автором аналіз сучасних систем управління кадровою безпекою засвідчив важливість дослідження психологічних та поведінкових характеристик працівників не лише в корпоративному середовищі, а й за його межами. Доведено, що посиленню системності у практиці забезпечення кадрової безпеки під впливом зовнішніх та внутрішніх загроз сприятиме запровадження сучасних методів моделювання (зокрема, байєсівська модель, нелінійна модель нейронної мережі зі зворотним зв’язком, лінійна регресія, алгоритми к-середніх та інші). Підприємствам рекомендовано запровадити комплексну та цілісну систему кадрової безпеки для поліпшення практики психологічної діагностики та моніторингу дій співробітників, зокрема – вдосконалення систем збору інформації щодо поведінкових індикаторів співробітників у корпоративному середовищі та за його межами. Доведено необхідність використання сучасного інструментарія технічної складової інформаційної безпеки, системи сертифікації з використанням міжнародного стандарту ISO 27001, що суттєво покращить управління кадровою безпекою в структурі економічної безпеки підприємств, зменшить операційний ризик та підвищить обізнаність менеджерів та рядових працівників. Рекомендовано запровадження досконалих систем технічного характеру в тих видах діяльності та галузях, які є стратегічними для економічного піднесення національної економіки та забезпечення обороноздатності і конкурентоздатності країни.
In the modern world, issues of personnel security management are getting more popular and significant in order to protect companies from internal and external threats. The article analyses modern approaches and models of personnel security management in the structure of economic security. The aim of the paper is to develop recommendations for the use of modern information systems and models of personnel security management for Ukrainian enterprises of strategic importance to the national economy. It is determined that the most general and broad approach to the definition of personnel security involves not only prevention of violations of the norms and principles of confidentiality of information by the personnel but also the organization of the security of the personnel itself, therefore, there is a need for the formation of an integrated system of personnel security management at the corporate level. The author's analysis of modern systems of personnel security management has shown the importance of researching the psychological and behavioural characteristics of employees not only in the corporate environment but also beyond its borders. It has been proved that the introduction of modern modelling techniques (in particular, the Bayesian model, the nonlinear model of the neural net with feedback, linear regression, k-mean algorithms, etc.) will contribute to the strengthening of the system in the practice of providing personal security under the influence of external and internal threats. It is recommended that domestic enterprises introduce a comprehensive and integrated personnel security system to improve the practice of psychological diagnosis and monitoring of employees' actions, in particular, improving the systems for collecting information on employee behavioural indicators in the corporate environment and beyond. The necessity of using the modern toolkit of the technical component of information security and certification system using the international standard ISO 27001 is proved, which significantly improves personnel security management in the structure of economic security of enterprises, reduces operational risk and increases the awareness of managers and ordinary employees. It is recommended to introduce improved technical systems in those types of activities and industries that are strategic for the economic growth of Ukraine's national economy and ensuring the country's defence and competitiveness.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72741
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other18
Downloads
Other11


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zatonatskiy_MMI_01_2019.pdf205.09 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.