Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72903
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Pragmastylistic and translation peculiarities of taglines to English movies
Other Titles Прагмастилістичні і перекладацькі особливості слоганів до англомовних фільмів
Authors Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Blyzniuk, А.
Keywords кінослоган
реклама
епітет
метафора
антитеза
порівняння
повтор
movie tagline
advertising
epithet
metaphor
antithesis
simile
repetition
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72903
Publisher Sumy State University
License
Citation Baranova, S.V. Pragmastylistic and translation peculiarities of taglines to English movies [Текст] / S.V. Baranova, A. Blyzniuk // Філологічні трактати. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 7-14.
Abstract Стаття аналізує стилістичні засоби, які використовуються у побудові слоганів до англомовних фільмів. У наш час одним із найбільш популярних видів мистецтва є кіно. Одним із способів реклами кінопродукції є кінослоган, тобто коротка фраза, яка передає в яскравій, образній формі основну ідею рекламної кампанії певного кінофільму. Розглянуто питання впливу на адресата, що відбувається за допомогою численних мовних засобів, серед яких одне з найважливіших місць займають стилістичні засоби. Дослідження кінослогану зумовлене сукупністю певних факторів. По-перше, кінослоган є розповсюдженим у сучасному англомовному культурному просторі видом рекламного тексту: кінослоган є важливим елементом рекламної кампанії, йому належить помітна роль у створенні привабливого іміджу фільму. По-друге, кінослогани є носіями поширених у суспільстві ідей, цінностей, стереотипів; це обумовлює необхідність їх всебічного дослідження. Стилістичне оформлення кінослогану є основною складовою адекватного сприйняття його реципієнтом. При вдалому використанні різних стилістичних прийомів, досягається основна мета прагматичного аспекту слогану до фільму – зацікавити адресата, викликати закономірний інтерес до кінострічки, підштовхнути потенційного глядача до придбання квитка в кіно, диску з фільмом. Виокремлено стилістичні особливості слоганів до фільмів, які знаходять своє відображення у використанні таких експресивних засобів та стилістичних прийомів, як епітет, полісемія, метафора, порівняння, антитеза, лексичний повтор. Без стилістично маркованих мовних та мовленнєвих засобів у своїй структурі слоган до фільму не може зацікавити потенційного глядача. Саме вони створюють емоційно-експресивне оформлення кінослогану, без них слогани були б лише набором короткої інформації про фільм. Крім того, було виявлено, що розгляд загальнотеоретичних питань сучасної лінгвістики може здійснюватися на матеріалі слоганів до англомовних фільмів, які є невичерпним джерелом дослідження з погляду прагматики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики тощо.
The article deals with the stylistic devices that are used in making taglines to English films. Nowadays, cinema is one of the most popular forms of art. The way of movie products advertising is a movie tagline that is a short phrase which conveys the main idea of the advertising campaign of a certain movie in a bright, expressive form. The article describes the influence on the addressee that is achieved by numerous linguistic means among which stylistically marked units dominate. The research of movie taglines is conditioned by a group of factors. Firstly, a tagline is a type of advertisement typical of the modern English cultural environment. It matters much in creating a favourable film image. Secondly, a tagline is a bearer of conventional social ideas, values, stereotypes that necessitate their overall investigation. The taglines to English movies are studied from the point of view of their pragmatic, stylistic and translation peculiarities. It is found out that the main expressive means and stylistic devices of the modern English movie taglines are an epithet, a simile, a metaphor and an antithesis. Without stylistically marked units in its structure, a movie tagline would be a set of short information about the film, and it could not interest a potential viewer. Epithets, antitheses, metaphors and other expressive means and stylistic devices create an emotional and expressive design of movie taglines. The stylistic design of a movie tagline is the main component of its adequate perception by a recipient. When using various stylistic techniques effectively, the main goal of the pragmatic aspect of the movie tagline is achieved – to evoke the addressee’s interest, with the help of verbal means of influence to make a potential viewer buy a ticket to the movie or a disc with the film. Some tips on translating taglines are given. It is pointed out that movie taglines are a great source of pragmatic, psycholinguistic and cognitive linguistic researches. The general theoretical issues of modern linguistics can be studied based on movie taglines.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
319486
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
2531
Philippines Philippines
1
Russia Russia
1
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
19427
United Kingdom United Kingdom
5062
United States United States
722666
Unknown Country Unknown Country
39
Vietnam Vietnam
56623

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
2528
Netherlands Netherlands
1
Philippines Philippines
19422
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
722666
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
17
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Baranova.pdf 480,14 kB Adobe PDF 744640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.