Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72935
Title: Гігієнічні аспекти навчальної діяльностіучнів середнього шкільноговіку та її вплив на стан здоров'я
Other Titles: Hygienic aspects of educational activityofsecondary school children and its impact onhealth
Гигиенические аспекты учебной деятельности учащихся среднего школьного возраста и ее влияние на состояние здоровья
Authors: Кіндрук, М.О.
Keywords: навчальна діяльність
учебная деятельность
educational activity
учні
учащиеся
schoolchildren
навчальний заклад
учебное заведение
educational institution
здоров’я
здоровье
health
здоров’язберігаюча поведінка
здоровьесберегающее поведение
health-saving behavior
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кіндрук, М.О. Гігієнічні аспекти навчальної діяльності учнів середнього шкільного віку та її вплив на стан здоров'я [Текст] / М.О. Кіндрук // Східноукраїнський медичний журнал. - 2019. - Т. 7, № 1. - С. 1-10.
Abstract: У даній статті розглядається проблема збереження та поліпшення здоров’я школярів в процесі навчальної діяльності. Від стану здоров’я підростаючого покоління залежить розвиток майбутнього дорослого населення країни. В основі погіршення здоров’я школярів є цілий комплекс негативних соціально-гігієнічних, медичних, екологічних та педагогічних факторів, з якими зустрічаються сьогодні і сім’я і школа. Навчальний заклад є одним із соціально-детермінуючих факторів у формуванні психічного та фізичного здоров’я дітей. Саметому у статті розглянуті такі питання як здоров’я учнів в умовах сучасного навчального закладу, критерії напруженості навчальної діяльності дітей середнього шкільного віку, інтенсифікація навчального процесу та її вплив на стан здоров’я учнів, рекомендації щодо здоров’язберігаючої поведінки учнів в умовах навчального закладу. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні гігієнічних аспектів учбової діяльності учнів середнього шкільного віку та її вплив на стан здоров’я. У статті представлені дані огляду літератури щодо стану здоров’я учнів середнього шкільного віку у теперішній час, перелічені фактори, які негативно впливають на їх стан здоров’я, зазначені особливості режиму дня дітей середнього шкільного віку та відзначені аспекти формування здоров’язберігаючої поведінки учнів. На підставі аналізу літератури було зроблено висновок, що освітній навчальний заклад як певна система соціальних впливів на особистість, що розвивається, має вагомий вплив на розвиток внутрішньої картини здоров’я учнів як на емоційному, так і на поведінковомурівнях. Тому необхідно допомогти учням середнього шкільного віку сформувати поведінку, яка буде сприяти підвищенню захисних властивостей організму, спрямованих на боротьбу зі шкідливими звичками, залучати їх до різних видів діяльності і відпочинку, раціонального харчування, оптимальної рухової активності, фізичної культури, загартовування, дотримання правил особистої гігієни.
В данной статье рассматривается проблема сохранения и улучшения здоровья школьников в процессе учебной деятельности. От состояния здоровья подрастающего поколения зависит развитие будущего взрослого населения страны. В основе ухудшения здоровья школьников лежит целый комплекс негативных социально-гигиенических, медицинских, экологических и педагогических факторов, с которыми сталкиваются сегодня и семья, и школа. Учебное заведение является важным социально-детерминирующим фактором в формировании психического и физического здоровья детей. Именно поэтому в статье рассмотрены такие вопросы как здоровье учащихся в условиях современной школы, критерии напряженности учебной деятельности детей среднего школьного возраста, интенсификация учебного процесса и ее влияние на состояние здоровья учащихся. Цель статьи заключается в обосновании гигиенических аспектов учебной деятельности учеников среднего школьного возраста и ее влияние на состояние здоровья. В статье представлены данные литературного обзора состояния здоровья детей среднего школьного возраста в настоящее время, перечислены факторы, которые негативно влияют на их состояние здоровья, указаны особенности режима дня детей среднего школьного возраста и отмечены аспекты формирования здоровьесберегающего поведения учащихся.На основании анализа литературы были сделаны выводы о том, что учебное заведение, как система социальных воздействий на личность, которая развивается, имеет значительное влияние на развитие внутренней картины здоровья учащихся, как на эмоциональном, так и на поведенческом уровнях. Поэтому необходимо помочь детям среднего школьного возраста сформировать здоровое поведение, которое будет способствовать повышению защитных свойств организма, направленных на борьбу с вредными привычками, привлекать детей к различным видам деятельности и отдыха, рациональному питанию, оптимальной двигательной активности, закаливанию и соблюдению правил личной гигиены.
The priorities of society are to save and improve the health of children. The state of adult’s population health depends on the state of health of younger generation. The significant role in the formation of children health belongs to living and educational conditions. The educational institution (school) is an important social and determinant factor in the formation of children’s mental and physical health. The purpose of modern educational institution is to create a pedagogical and health-preserving school space to ensure optimal functional state of the organism and a sustainable level of children school activity.Nowadays, the modern school constantly increasesthe amount of information and mental load on schoolchildren. There isalack of physical activity among pupils, unsatisfactory organization of nutrition, disturbed mode of rest, by day and at night, and other aspects of living conditions. That can lead to deviations in the health of children and adolescents and reduce the functional capacity of thebody. Therefore, the problem of preserving the health of children and adolescents in the modern school needs to be studied and providedfurther recommendations.The purposeof article is to analyze hygiene aspects of educational activity of pupils of general school and the impact of it on their health. Materials and methods.The article presents review of the literature on the state of health of schoolchildren nowadays, the factors with negative influence upontheir state of health, the features of the day regimenof pupils in general school and the aspects of the formation of health preserving behavior of them. Therefore, an important role in keeping upthe health of schoolchildren is aproperly organized day regimen. Rational, age-specific children’s dayregimen allows pupils to alternate between different activities, provide optimal motor status, full rest, sufficient sleep duration that leads to the normal growth and development of children. The article not only reviewsthe rational day regimenorganization, but the organization of the educational process in the school. Thus, the organization of education process in schools should be carried out in accordance with the basic hygienic requirements. The observance of these requirements prolongs the period of stable working capacity and prevents fromfatigue and being exhausted. The hygienic principles of organization of schoolchildren education include the correspondence of the educational load to the age and individual characteristics of the child, the scientific organization of the educational providing the optimal training conditions.Conclusion.On the basis of the analysis of the literature, it was concluded that the educational institution has a significant influence on the development of the health of schoolchildren both emotional and behavioral. That is why it is necessary to help schoolchildren to form behavior that will increase the protective properties of the body; fight badhabits;attract pupils to various activities and rest, provide satisfactory nutrition, optimal motor activity, development of physical culture, tempering and compliance with the rules of personal hygiene.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72935
Type: Article
Appears in Collections:Східноукраїнський медичний журнал

Views
Other12
Downloads
Other6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kindruk_Hygienic.pdf1.09 MBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.