Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72994
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Транспарентність екологічної звітності як основа розвитку ринку зелених інвестицій
Other Titles Транспарентность экологической отчетности как основа развития рынка зеленых инвестиций
Authors Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Keywords звітність
відкритість
корпоративна звітність
інвестор
інвестиція
сталий розвиток
отчетность
открытость
корпоративная отчетность
инвестор
инвестиция
устойчивое развитие
reporting
openness
corporate reporting
investor
investment
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72994
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пімоненко, Т.В. Транспарентність екологічної звітності як основа розвитку ринку зелених інвестицій [Текст] / Т.В. Пімоненко // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 4. - С. 20-30. - DOI: 10.21272/mer.2018.82.02
Abstract У статті проаналізовано основні передумови формування вітчизняного ринку зелених інвестицій. Так, виявлено тенденцію зниження обсягів іноземного капіталу у національну економіку, що, передусім пояснюється наявними економічними та воєнно-політичними конфліктами. З іншої точки зору, наявні екологічні проблеми, забезпечення зеленого зростання та реалізація індикативних цілей сталого розвитку 2030 потребують залучення додаткових фінансових ресурсів. У статті ринок зелених інвестицій розглядається як альтернативне джерело залучення додаткових фінансових ресурсів на імплементацію цілей сталого розвитку 2030, особливо для країн, що розвиваються. Метою статті є аналіз основних передумов формування системи екологічної звітності (як складової нефінансової корпоративної звітності) та забезпечення її транспарентності з метою формування інформаційного підгрунтя розвитку ринку зелених інвестицій. Так, визначено, що відсутність уніфікованого принципу формування загальнодоступних екологічних звітів є одним із стримуючих чинників розвитку вітчизняного ринку зелених інвестицій. Автором проаналізовано зарубіжний досвід та тенденції оприлюднення нефінансової корпоративної звітності, що містить екологічні аспекти діяльності компанії. При цьому встановлено, що в країнах (Англія, Японія, Індія, Малайзія, Франція, Данія, Південна Африка, США та Мексика) з високим відсотком розкриття інформації (більше 90 %) є на законодавчому рівні вимоги щодо оприлюднення інформації. Визначено, що дотримання принципу транспарентності (відкритості) нефінансової корпоративної звітності, що містить інформацію про екологічні та соціальні аспекти діяльності компанії, є вирішальним фактором під час прийняття рішення зеленими інвесторами. Крім того, визначено, що поєднання державного регулювання, вимог фондових бірж та потенційних зелених інвесторів є ефективним механізмом підвищення якості розкриття корпоративної звітності. Достовірна та сучасна система нефінансової корпоративної звітності є базисом для розвитку дієвого ринку зелених інвестицій та залучення іноземних інвесторів.
В статье проанализированы основные предпосылки формирования отечественного рынка зеленых инвестиций. Так, выявленная тенденция снижения объемов иностранного капитала в национальную экономику объясняется, в первую очередь, имеющимися экономическими и военно-политическими конфликтами. С другой точки зрения, имеющиеся экологические проблемы, реализация индикативных целей устойчивого развития 2030 требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. В данной статье рынок зеленых инвестиций рассматривается как альтернативный источник привлечения дополнительных финансовых ресурсов на имплементацию целей устойчивого развития 2030, особенно для развивающихся стран. Целью статьи является анализ основных предпосылок формирования системы экологической отчетности (как составляющей нефинансовой корпоративной отчетности) и обеспечение ее транспарентности с целью формирования информационной основы развития рынка зеленых инвестиций. Так, определено, что отсутствие унифицированного принципа формирования общедоступных экологических отчетов является одним из сдерживающих факторов развития отечественного рынка зеленых инвестиций. Автором проанализировано зарубежный опыт и тенденции публикации нефинансовой корпоративной отчетности, содержащей экологические аспекты деятельности компании. При этом установлено, что в странах (Англия, Япония, Индия, Малайзия, Франция, Дания, Южная Африка, США и Мексика) с высоким процентом раскрытия информации (более 90 %) существуют на законодательном уровне требования относительно обнародования информации. Соблюдение принципа транспарентности (открытости) нефинансовой корпоративной отчетности, содержащей информацию об экологических и социальных аспектах деятельности компании, является решающим фактором при принятии решения зелеными инвесторами. Кроме того, установлено, что сочетание государственного регулирования, требований фондовых бирж и потенциальных зеленых инвесторов является эффективным механизмом повышения качества раскрытия корпоративной отчетности. Достоверная и современная система нефинансовой корпоративной отчетности является базисом для развития эффективного рынка зеленых инвестиций и привлечения иностранных инвесторов.
The paper deals with the analysis of the main prerequisites to format the domestic green investments market. Thus, the declining tendency of volumes of foreign investments to the national economy is revealed, which could be explained by the existing economic and military-political conflicts. From the other side, the existing environmental problems, green growth and the implementation of Sustainable Development Goals 2030 require to attract additional financial resources. In the paper, green investment market is analysed as an alternative source of additional financial resources for the implementation of Sustainable Development Goals 2030, especially for developing countries. The purpose of the paper is to analyse the main prerequisites to establish the ecological reporting system (as part of non-financial corporate reporting) and to ensure its transparency in order to form the information basis for the development of the green investment market. Thus, it is determined that the lack of the unifying principle for the creation of publicly available ecological reports is one of the constraining factors for the development of green investment market in Ukraine. The author analyses the foreign experience and trends of non-financial corporate reporting publication that contains the environmental aspects of the company's activities. It has been established that there are legislative requirements for disclosure of information in countries (England, Japan, India, Malaysia, France, Denmark, South Africa, the USA and Mexico) with a high percentage of disclosure (more than 90 %). It is determined that compliance with the principle of transparency (openness) of non-financial corporate reporting, which contains information on the environmental and social aspects of the company's operations, is a decisive factor in the decisionmaking by green investors. In addition, it has been determined that a combination of government regulation, stock exchange demands, and potential green investors is an effective mechanism for improving the quality of disclosure of corporate reporting. A reliable and modern system of nonfinancial corporate reporting is a basis for the development of an efficient market for green investments and attracting foreign investors.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
139
Unknown Country Unknown Country
31

Downloads

Ukraine Ukraine
140
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Pimonenko_Trancperency.pdf 549,46 kB Adobe PDF 150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.