Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73016
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of the Macroeconomic Stability Indicators Changing Dynamics in Ukraine
Other Titles Аналіз динаміки зміни показників макроекономічної стабільності в Україні
Анализ динамики изменений показателей макроэкономической стабильности Украины
Authors Korobets, Olena Mykhailivna
Slavkova, O.P.
Shynkarenko, M.M.
ORCID
Keywords макроекономічна стабільність
стабілізація
економічна рівновага
індикатор стабільності
інфляція
валовий внутрішній продукт
ставка валютного курсу
макроэкономическая стабильность
стабилизация
экономическое равновесие
индикатор стабильности
инфляция
валовой внутренний продукт
ставка валютного курса
macroeconomic stability
stabilization
economic balance
stability indicator
inflation
gross domestic product
exchange rate
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73016
Publisher Sumy State University
License
Citation Korobets, O.M. Analysis of the Macroeconomic Stability Indicators Changing Dynamics in Ukraine [Текст] = Аналіз динаміки зміни показників макроекономічної стабільності в Україні / O.M. Korobets, O.P. Slavkova, M.M. Shynkarenko // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 4. - С. 127-134. - DOI: 10.21272/mer.2018.82.12
Abstract У статті проаналізовано поняття макроекономічної стабільності та стабілізації. Стабілізаційна політика впливає на поведінку усіх економічних суб’єктів, а відтак на ефективність функціонування національної економіки. Будь-яка країна з ринковою економікою намагається досягти макроекономічної стабільності. Макроекономічна стабільність характеризує, по-перше, ефективність всіх факторів економічного розвитку, а по-друге, ефективність економічної політики країни. Стабілізація є комплексним поняттям, що враховує стан усіх без винятку складових економічної системи. Стабілізація розглядається як стратегічний процес, що полягає у наближенні до економічної стабільності. За умови визначення економічною політикою держави критерієм стабілізації недостатньої кількості конкретних економічних показників неминучим є наростання макроекономічних диспропорцій. Приділено увагу наслідкам макроекономічних процесів, які впливають на ряд важливих показників країни, таких як підвищення міжнародного іміджу країни, підвищення рейтингу в світових показниках, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, отримання бізнесом стабільного доходу, збільшення бюджетних надходжень, підвищення рівня реальної заробітної плати та соціальних виплат, тощо. Розглянута динаміка змін за виділеними показниками, та прогноз подальшого розвитку економічної стабільності країни. Сучасний макроекономічна система нашої країни наразі відноситься до нестабільної економіки, а це обумовлює нагальну потребу розробки ефективної державної стратегії, спрямованої на досягнення економічної стабілізації і економічного зростання. На основі світового досвіду авторами статті виділено та систематизовано основні показники та принципи макроекономічної стабільності, що доцільно використовувати в Україні.
В статье проанализированы и разграничены понятия макроэкономической стабильности и стабилизации. Стабилизационная политика влияет на поведение всех экономических субъектов, а значит на эффективность функционирования национальной экономики. Любая страна с рыночной экономикой старается достичь макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность характеризует, во-первых, эффективность всех факторов экономического развития, а во-вторых, эффективность политики страны. Стабилизация является комплексным понятием, которое учитывает состояние всех без исключения составляющих экономической системы. Стабилизация рассматривается как стратегический процесс, заключающийся в приближении к экономической стабильности. При условии определения экономической политикой государства критерием стабилизации недостаточного количества конкретных экономических показателей неизбежно нарастание макроэкономических диспропорций. Уделено внимание последствиям макроэкономических процессов, которые влияют на ряд важных показателей страны, таких как повышение международного имиджа страны, повышение рейтинга в мировых показателях, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, получение бизнесом стабильного дохода, увеличение бюджетных поступлений, повышение уровня реальной заработной платы и социальных выплат, и тому подобное. Рассмотрена динамика изменений по выделенным показателям, и прогноз дальнейшего развития экономической стабильности страны. Современная макроэкономическая система нашей страны пока что относится к нестабильной экономики, а это обусловливает необходимость разработки эффективной государственной стратегии, направленной на достижение экономической стабилизации и экономического роста. На основе мирового опыта авторами статьи выделены и систематизированы основные показатели и принципы макроэкономической стабильности, которые целесообразно использовать в Украине.
The concepts of macroeconomic stability and stabilization are analyzed in the article. The stabilization policy influences the behaviour of all economic entities, and thus, the efficiency of the national economy. Any country with a market economy tries to achieve the macroeconomic stability. Macroeconomic stability describes, firstly, the efficiency of all factors in the economic development, secondly, the efficiency of the country’s economic policy. Stabilization is a complex concept, which takes into account the state of all components in the economic system. Stabilization concept has to be observed not as a state, but as a strategic process, which consists in the approximation to the economic stability. If the state’s economic policy defines the stabilization criterion as a lack of concrete economic indicators, the macroeconomic disproportions will be inevitably raised. The consequences of these macroeconomic processes, which affect the country’s important indicators, such as country’s international image improving, rating increase in the global indicators, the native production competitiveness increase, obtaining of the stable income by business, increase in budget revenues, increase in the real wages and social benefits level, etc., are paid much attention. The dynamics of changes due to the selected indicators and the prediction of the country’s economic stability further development are considered. Today the current macroeconomic system of our country relates to the unstable economy, and that is why it causes the urgent need to develop an effective national strategy aimed at achieving economic stability and growth. Based on the international experience, the authors of the article highlight and systematize the main indicators and principles of macroeconomic stability, which are reasonable to be used in Ukraine.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

China China
1397314624
Egypt Egypt
1
France France
18157
Germany Germany
900721644
Greece Greece
1
Iran Iran
763044942
Ireland Ireland
210247
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
18155
Nigeria Nigeria
1
North Macedonia North Macedonia
1
Russia Russia
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Sweden Sweden
1112602
Turkey Turkey
-1948782841
Ukraine Ukraine
397401612
United Kingdom United Kingdom
794621925
United States United States
-1088311111
Unknown Country Unknown Country
1350946875
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
37841

Downloads

Algeria Algeria
1
Austria Austria
1
China China
-1088311112
Germany Germany
1
India India
148089
Iran Iran
763044943
Iraq Iraq
1266596450
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Nigeria Nigeria
1112603
Oman Oman
1
Rwanda Rwanda
1
Serbia Serbia
2225209
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
763044941
United Kingdom United Kingdom
175195
United States United States
1997633454
Unknown Country Unknown Country
1350946876
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
160779

Files

File Size Format Downloads
Slavkova_Shynkarenko_Korobets_Analysis.pdf 478,31 kB Adobe PDF 761810140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.