Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73709
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Evaluation of the Impact Made by the Hydrodynamic Regime of the Granulation Equipment Operation on the Nanoporous Structure of N4HNO3 Granules
Other Titles Оцінка впливу гідродинамічного режиму роботи грануляційного обладнання на нанопористу структуру гранул N4HNO3
Authors Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Krmela, J.
Gavrylenko, O.M.
Keywords 3D наноструктурований пористий шар
вихровий гранулятор
гідродинаміка
гідродинамічні режими
3D nanostructured porous layer
vortex granulator
hydrodynamics
hydrodynamic modes
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73709
Publisher Sumy State University
License
Citation Artyukhov, A.E. Evaluation of the Impact Made by the Hydrodynamic Regime of the Granulation Equipment Operation on the Nanoporous Structure of N4HNO3 Granules [Текст] = Оцінка впливу гідродинамічного режиму роботи грануляційного обладнання на нанопористу структуру гранул N4HNO3 / A.E. Artyukhov, J. Krmela, O.M. Gavrylenko // Журнал нано- та електронної фізики. - 2019. - Т. 11, № 3. - 03033. - DOI: 10.21272/jnep.11(3).03033
Abstract Стаття присвячена вивченню впливу гідродинамічних характеристик роботи вихрового гранулятора і інтенсивності направленого вихрового руху теплоносія на структуру і якість пористого поверхневого шару і внутрішньої нанопористої структури гранул аміачної селітри. Представлені результати аналізу показників якості пористої аміачної селітри (ПАС), яка отримана в різних гідродинамічних режимах. Вивчено структуру гранули, що отримана у вихровому газовому потоці з різною інтенсивністю закрутки. Отримані дані є основою для створення методики інженерного розрахунку вихрових грануляторів у складі установок отримання 3D наноструктурованого пористого поверхневого шару на гранулі аміачної селітри. Отримані зразки ПАС були випробувані для визначення вибухових характеристик промислової вибухової речовини "Аміачна Селітра/Дизельне Паливо" (АСДП). Швидкість детонації АСДП визначалася методом Дотріша (заснований на порівнянні відомої швидкості детонації детонуючого шнура з невідомою швидкістю детонації АСДП). Заряди промислової вибухової речовини АСДП на основі 95 % ПАС і 5 % дистиляту дизельного палива надійно детонують від проміжного заряду – тротилової шашки, яка ініціюється електродетонатором. Швидкість детонації АСДП склала 2.2-2.3 км/с. Управління процесом утворення наноструктурованого пористого шару з заданими властивостями стає можливим за рахунок підбору оптимального гідродинамічного режиму нанесення плівки зволожувача і термообробки гранул. Результати теоретичних і експериментальних досліджень, проведених авторами, дозволяють провести оптимізаційне проектування основного обладнання установки отримання ПАС – вихрового гранулятора.
The article deals with the impact of the hydrodynamic feature of the vortex granulator operation and intensity of the heat transfer agent’s directional vortex motion on the structure and quality of the porous surface layer and internal nanoporous structure in the ammonium nitrate granules. The analysis results of the porous ammonium nitrate quality indices, obtained in different hydrodynamic regimes, were demonstrated. The structure of a granule, obtained in the vortex gas flow with different twisting intensity, was studied. The received data make the base to create the engineering calculation method of granulators as a part of the unit to obtain 3D nanostructured porous surface layer on the ammonium nitrate granule. The obtained porous ammonium nitrate (PAN) samples were tested to define the explosive features of the industrial explosive "Ammonium Nitrate/Fuel Oil" (ANFO). The detonation velocity of ANFO was determined by the Dotrish method (it is based on the comparison of the known detonation velocity of the detonating chord with the unknown velocity of ANFO detonation). The industrial explosive (ANFO) charges based on the 95 % of PAN and 5 % of the diesel fuel distillate reliably detonate from the intermediate charge – trotyl block, which is initiated by the electric detonator. The ANFO detonation velocity was 2.2- 2.3 km/s. It is possible to regulate the process regarding the nanostructured porous layer formation with the specified properties owing to the selection of the optimal hydrodynamic regime to lay the humidifier’s film and granules heat treatment. The results of the theoretical and experimental research carried out by authors enable to perform the optimization projection of the main equipment in the unit to obtain PAN, i.e. the vortex granulator.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
654
Sweden Sweden
10922
Ukraine Ukraine
425
United Kingdom United Kingdom
3712
United States United States
6115
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Ukraine Ukraine
424
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Artyukhov_jnep_11_3.pdf 292,3 kB Adobe PDF 429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.