Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74285
Title: Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex
Other Titles: Інновації в управлінні трудовими ресурсами в євроінтеграційних умовах: на прикладі підприємств агропромислового комплексу України
Authors: Butko, M.
Popelo, O.
Pishenin, I.
Keywords: трудовий потенціал
ринок праці
агропромисловий комплекс
оцінка ефективності
система управління
коефіцієнт конвергенції
інноваційний розвиток
potential
labour market
agro-industrial complex
management system
convergence
innovation
Issue Year: 2019
Publisher: Sumy State University
Citation: Butko, M. Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex [Текст] = Інновації в управлінні трудовими ресурсами в євроінтеграційних умовах: на прикладі підприємств агропромислового комплексу України / M. Butko, O. Popelo, I. Pishenin // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 2. - С. 74-82. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-07.
Abstract: Темпи зростання економічного розвитку АПК і вплив дестабілізуючих факторів на функціонування суб’єктів господарювання активізують низку проблем сталого розвитку аграрного сектору України. У сучасних трансформаційних умовах об’єктивна оцінка рівня економічної ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств агробізнесу в процесах планування, організації, контролю, аналізу і прогнозування перспектив його розвитку є важливою складовою системи управління. На думку авторів, реалізація інноваційної моделі розвитку економіки держави потребує суттєвих модернізаційних перетворень і комплексного використання не лише новітньої техніки, технологій, а й наукомістких підходів до менеджменту, передусім для забезпечення стійкого розвитку пріоритетних сегментів економіки України, до яких відноситься агропромисловий комплекс. Визначено, що агропромисловий комплекс України є ключовим бюджетоформуючим елементом економіки України. Розглядаючи аграрний сектор як складну економічну систему, автори стверджують, що вирішення проблем оцінки та ефективного використання трудового потенціалу потребує інтегрального підходу, який стає фундаментом для створення універсальної методичної бази оцінки ефективності використання трудового потенціалу для вирішення регіональних проблем щодо забезпечення трудовим потенціалом, заснований на з’єднанні загальних закономірностей процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. У статті представлено комплексне оцінювання економічної ефективності використання трудового потенціалу за допомогою запропонованої авторами методики визначення коефіцієнта конвергенції. Проведено групування та ранжування регіонів України за коефіцієнтом конвергенції, за результатами якого виділено у групи регіонів: регіони з високим, вище середнього, середнім та низьким коефіцієнтом конвергенції. Розроблено концепцію інтегрованого управління трудовим потенціалом в умовах інноваційного розвитку агропромислового комплексу. Застосування представлених методологічних положень сприятиме подальшому удосконаленню методів оцінки ефективності управління трудовим потенціалом, а також підвищенню готовності працівників до сприйняття інновацій.
The growth rate of the agroindustry complex development and the effect of destabilizing factors on the business sectors lead to limitation of Ukrainian agrarian sector sustainable development. In the ongoing economic transformational conditions, the implementing of the innovations in human resources management is an important component of the company’s system. The paper deals with analysing of the instruments to determine the economic efficiency of the labour potential at agribusiness companies and proposing the innovative model for the formation, development, and reproduction of labour potential. The authors developed the convergence indexes for estimating the labour protentional. In the paper, the grouping and ranking of the Ukrainian regions according to the convergence factor was conducted. The concept of integrated management of labour potential in the conditions of agro-industrial innovative development was developed. In the framework to increase the efficiency of labour protentional the authors allocated and emphasized the importance of the following components: production, finance, marketing, and transactions. In this case, the convergence factor based on the aggregate values of financial, production, marketing, and transaction efficiency. In the conditions of strengthening of European integration processes, the social vector of strategic development of the country requires the development and introduction of new management methods in all spheres of economic activity in order to increase their competitiveness. The implementation of the innovative model of the state's economic development requires significant modernization transformations. The Ukrainian agro-industrial complex is a key budget-forming element of the national economy. The proposed methodology will further improve the methods for assessing the effectiveness of labour potential management, as well as increase the readiness of employees to perceive innovations.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74285
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other28
Downloads
Other32


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Butko_MMI_02_2019.pdf734.12 kBAdobe PDF32Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.