Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74295
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Students' Competencies for the Future and Innovativeness – Research Among Managerial Staff of Public Universities of Technology in Poland
Other Titles Компетенції студентів для майбутньої інноваційності: дослідження менеджменту закладів вищої освіти у Польщі
Authors Wodarski, K.
Machnik-Slomka, J.
Semrau, J.
Keywords компетенції
інноваційність
інноваційний менеджмент
освіта
ринок праці
competencies
innovation
innovation management
education
labour market
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74295
Publisher Sumy State University
License
Citation Wodarski, K. Students' Competencies for the Future and Innovativeness – Research Among Managerial Staff of Public Universities of Technology in Poland [Текст] = Компетенції студентів для майбутньої інноваційності: дослідження менеджменту закладів вищої освіти у Польщі / K. Wodarski, J. Machnik-Slomka, J. Semrau // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 2. - С. 198-205. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-17.
Abstract Соціально-економічні процеси, розвиток технологій та супутні зміни створюють динамічне середовище, що вимагає інноваційних знань. У свою чергу, це провокує відповідні зміни на ринку праці, розширення знань та цілеспрямований розвиток компетенцій молоді. Таким чином, академічна освіта відіграє суттєву роль у даному напряму. У статті авторами розглянуто особливості формування ключових компетенцій студентів технічних спеціальностей університетів Польщі з точки зору академічної освіти з урахуванням основних особливостей інноваційного розвитку. Мета даної статті полягає у визначенні: ключових компетенцій студентів, які в найближчі роки будуть значимими, ефективних методів освіти, які сприяють розвитку та зміцненню компетенції враховуючі специфіку інноваційної діяльності. У свою чергу, емпіричне дослідження проведено з використанням методів інтерв’ю та експертної оцінки. При цьому респондентами дослідження стали декани факультетів польських державних технічних університетів та їх заступники за такими спеціальностями як: економіка, фінанси та управління. У статті представлено результати емпіричних досліджень, які обґрунтовують наявні розбіжності між набутими студентами компетенціями та їх попитом на ринку праці. Авторами зроблено припущення про те, що інноваційні компетенції відіграють важливу роль серед компетенцій майбутнього, визначених респондентами. Крім того, отримані результати дослідження свідчать про те, що розвиток знань, умінь і навичок, пов’язаних у першу чергу із когнітивними, соціальними та міжособистісними компетенціями, а також технічними, цифровими та інноваційними компетенціями, міждисциплінарним та мультикультурним розвитком, є обов’язковими для випускників з метою забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці. Авторами зазначено, що результати дослідження можуть бути використані при формуванні та побудові навчального процесу, спрямованого на формування компетенцій студентів, затребуваних на ринку праці.
Socio-economic processes, development of technology and accompanying changes create a working environment with a high dynamic of change that requires constant learning and innovative orientation. This is related to the need to modify and increase knowledge and targeted competence development. In this regard, academic education plays an essential role. Therefore, the article discusses the issue of shaping key competencies of the future for technical students of universities in Poland from the perspective of academic education particularly in regard to aspects of innovation. Undertaking research in this area is an important and complex endeavour. The article also draws attention to contemporary social and economic processes which determine the demand for future competencies of university students. The purpose of the article is to identify the students’ key competencies of the future which in the coming years will be significant and necessary for the development and identification of the most effective ways and methods of education developing and strengthening these competencies in particular in the innovation area. The empirical research was based on the interview method and the expert panel method. The respondents to the survey were the deans and pro-deans of the faculties of Polish public technical universities where the fields of study within the disciplines of economics and finance as well as management and quality sciences are conducted. The article presents the results of empirical research which indicate some discrepancies between the competencies and the demand of the labour market for the desired competencies of students in the opinion of the management staff of the surveyed universities. It was assumed that innovative competencies play an important role among competencies for the future identified by the respondents. The results show that the development of knowledge, skills and attitudes related primarily to cognitive, social and interpersonal competencies, as well as technical and digital competencies, competencies related to innovation, interdisciplinarity and multiculturalism are vital for the development of future competencies of graduates on the labour market. Research results can be useful to design more efficiently a learning process aimed at shaping the competencies of the future of students to prepare them to assume different roles in a changing and diverse context.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Ukraine Ukraine
783
United States United States
56
Unknown Country Unknown Country
54

Downloads

Ukraine Ukraine
784
United States United States
58
Unknown Country Unknown Country
57

Files

File Size Format Downloads
Wodarski_MMI_02_2019.pdf 238,02 kB Adobe PDF 899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.