Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74777
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Companies Image: Marketing and Financial Communications
Other Titles Імідж компаній: маркетингові і фінансові комунікації
Authors Ciubotariu, M.
Socoliuc, M.
Mihaila, S.
Savchuk, D.
ORCID
Keywords оцінка
прості та похідні показники
структура акціонерного капіталу
фінансово-економічна інформація
якість
economic information
financial information
indicators
quality
scoring
shareholding
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74777
Publisher Sumy State University
License
Citation Ciubotariu, M., Socoliuc, M., Mihaila, S., Savchuk, D. (2019). Companies Image: Marketing and Financial Communications. Marketing and Management of Innovations, 3, 223-241. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-17
Abstract Основною метою дослідження є оцінка якості економічних та фінансових даних з точки зору задоволення вимог акціонерів, а також впливу, який структура акцій може мати на економічну та фінансову інформаційну систему компанії. Підставами для теоретичної підготовки були систематичний огляд та критичний аналіз літератури з області дослідження. Згідно з результатами дослідження літератури, були розроблені зв'язки між областями дослідження та гіпотезою взаємозв'язку між статусом держави, як зацікавленої сторони, та якістю інформації, яка була опублікована в щорічних звітах. Аналізована вибірка спочатку складалася з тих компаній (105), які були зареєстровані на фондовій біржі Бухареста, тоді як метод оцінки якості розкриття інформації базувався на методі скорингу, тобто на балах, що надаються класифікованим елементам, характер простих або похідних показників. Після застосування критеріїв включення і виключення залишилося лише 65 компаній. Об'єктом дослідження є компанії, які готують свої фінансові звіти з використанням МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності). Основним джерелом інформації були щорічні або проміжні опубліковані фінансові звіти. Ця стаття показує, що економічні та фінансові комунікації повинні покращувати інформаційну прозорість, що є ключовим елементом для підвищення достовірності. Навіть якщо практичні приклади дослідження зосереджені лише на вимогах зацікавлених сторін, якість економічного та фінансового розкриття вимагає, щоб надана інформація мала всі ті особливості, які характеризують високоякісну інформацію, тобто вона повинна бути актуальною та точною, легко зрозумілою, своєчасною, порівняною і перевіреною. Важливість цього дослідження випливає з того факту, що одержувачі фінансової інформації стають все більш і більш зацікавленими в якості останньої, характеристиці, яка по суті є основою їх рішень стосовно суб'єкта господарювання, що звітує. Результати дослідження можуть бути корисними для зацікавлених сторін, бізнессередовища, фінансово-банківських установ, держави, підкреслюючи важливість, потребу та переваги якісної економічної та фінансової комунікації в процесі прийняття рішень.
The main purpose of the study is to evaluate the quality of the economic and financial data from the point of view of satisfying the shareholders’ demands as well as of the influences that the structure of the shareholding can have on a company’s economic and financial informational system. The bases for the theoretical background were a systematic overview and a critical analysis of the literature from the study field. According to the findings from the literature study, links were developed between the study areas and a hypothesis of the relationship between the state’s status as a stakeholder and the quality of the information that was published in the annual reports. The analysed sample initially was made up of those companies (105) that were listed on the Stock Market of Bucharest whereas the evaluation method of the quality of disclosure was based on the scoring method, i.e. the scoring points that are given to the classified elements, the nature of the simple or derivative indicators. After applying the inclusion and exclusion criteria remained only 65 of the company. The object of research is the companies that prepare their financial reports using the IFRS reference (International Financial Reporting Standards). The main information sources were the annual or interim published financial reports. This paper shows that economic and financial communication needs to make improvements in terms of the informational transparency that is a key element for building up its credibility. Even if the study’s practical examples focussed only on the stakeholders’ demands, the quality of the economic and financial disclosure requires that the supplied information has all those features that characterize high-quality information, that is the must be relevant and precise, easy to understand, timely, comparable and verifiable. The importance of the present study results from the fact that the beneficiaries of financial information are becoming more and more interested in quality information, a characteristic that is basically the foundation of their decisions in regards to the reporting entity. The results of the study may be useful to the stakeholders, the business environment, the financial-banking institutions, the state, highlighting the importance, need and benefits of a qualitative economic and financial communication in the decision-making process.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Algeria Algeria
1
Angola Angola
1
Australia Australia
56558
Austria Austria
37744874
Barbados Barbados
94991131
Brunei Brunei
1
Burundi Burundi
1
Canada Canada
707130685
Croatia Croatia
1
Czechia Czechia
1
Egypt Egypt
1
Ethiopia Ethiopia
1
Finland Finland
119940
Germany Germany
1077776161
Ghana Ghana
594461846
Greece Greece
-983100820
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
8643758
India India
1415017850
Indonesia Indonesia
1815055585
Iran Iran
-1815584850
Ireland Ireland
8643748
Israel Israel
1
Italy Italy
1076642344
Japan Japan
1
Kenya Kenya
112384
Latvia Latvia
94991128
Lithuania Lithuania
2879893
Malaysia Malaysia
-1974755667
Moldova Moldova
180524
Nepal Nepal
1
Netherlands Netherlands
94991115
Norway Norway
1
Oman Oman
1
Pakistan Pakistan
94991127
Peru Peru
1
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1
Romania Romania
-1518578805
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Senegal Senegal
123153
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
1415017852
Slovakia Slovakia
1976214618
South Africa South Africa
483155021
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
2061514520
Switzerland Switzerland
1815055588
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
-1518578807
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
94991138
United States United States
-1815584846
Unknown Country Unknown Country
1976214619
Vietnam Vietnam
9441212

Downloads

Australia Australia
1
Bangladesh Bangladesh
1
Canada Canada
1
China China
1
Egypt Egypt
1631974489
Ethiopia Ethiopia
185844454
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1734924288
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
-983100821
Indonesia Indonesia
94991135
Iran Iran
-1815584849
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1415017848
Japan Japan
94991137
Kenya Kenya
707130687
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1077776165
Moldova Moldova
1106896683
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
1
Oman Oman
1
Philippines Philippines
1
Romania Romania
-1815584852
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Syria Syria
1
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
218658713
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
120579
United States United States
-1815584845
Unknown Country Unknown Country
7
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ciubotariu_mmi_3_2019.pdf 542,55 kB Adobe PDF 1838470839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.