Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74816
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering
Other Titles Інноваційний підхід до підвищення рівня кібербезпеки транзакцій через протидію відмивання грошей
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Yarovenko, Hanna Mykolaivna  
Dotsenko, T.
Keywords кібербезпека
відмивання грошей
гравітаційне моделювання
привабливість країни
ризик
експертний підхід
нормалізація
метрика Мінковського
cybersecurity
money laundering
gravity modelling
country attractiveness
risk
expert approach
normalization
Minkowski metric
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74816
Publisher Sumy State University
License
Citation : Lyeonov, S., Кuzmenko, О., Yarovenko, H. & Dotsenko, T. (2019). The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering. Marketing and Management of Innovations, 3, 308-326. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-24
Abstract Поточним завданням є забезпечення економічної безпеки будь-якої країни в контексті створення ефективних та надійних заходів системи банківської кібербезпеки для протидії відмиванню грошей. Перш за все, це стосується того, що процеси відмивання грошей та фінансування тероризму негативно впливають на економіку будь-якої країни та знижують рівень економічної безпеки. По-друге, високий рівень відмивання грошей у країні сприяє появі таких негативних процесів, як корупція, вимагання, виробництво наркотиків, контрабанда людей, бандитизм, тероризм, що призводить до посилення криміногенної ситуації в країні та загрожує життю населення країни. По-третє, існуючі заходи щодо кібербезпеки банків своєчасно не впливають на безпеку операцій з метою виявлення незаконно отриманих коштів. Тому саме для цього завдання необхідні зміни та модернізація. Метою статті є розробка іноваційного підходу до моделювання привабливості країни для відмивання доходів інших країн. Ця методика є одним із інструментів системи кібербезпеки банку для прийняття подальших рішень щодо ризику легалізації. Для вирішення цієї проблеми автори пропонують підхід, який базується на гравітаційному моделюванні. Вісім факторів: валовий внутрішній продукт на душу населення, вимоги до центральної влади, внутрішньо переміщені особи, пов'язані з конфліктом та насильством; автоматичний обмін інформацією; індекс сприйняття корупції; глобальний індекс тероризму; індекс процвітання; індекс щастя, – пропонується оцінити, використовуючи експертний підхід. Інтегральний показник обчислюється за допомогою метрики Мінковського та з урахуванням нормалізації факторів. Використовуючи модель гравітації, визначається ступінь привабливості країни для відмивання доходів з боку іншої країни. Для розрахунку було використано дані для 105 країн, та у даній роботі представлені результати для України, Польщі та Німеччини. Як висновок, розвинені країни з високим рівнем добробуту привабливі для країн, що розвиваються, для відмивання грошей; країни з низьким рівнем добробуту, низьким рівнем економічного розвитку та нестабільною політичною ситуацією привабливі для розвинених країн. Запропоновану методологію рекомендується впровадити в діяльність системи кібербезпеки банків. Це дозволить визначити транзакції тих країн, для яких ризик легалізації високий, та запровадити додатковий моніторинг з огляду на законність їх фінансових джерел. Крім того, модель доцільно використовувати у діяльності регулюючих органів країни, що сприятиме впровадженню стандартів кібербезпеки та підвищить етику фінансових відносин між країнами.
A current task is to provide the economic security of any country in the context of creating effective and reliable measures of the banking cybersecurity system against money laundering. First of all, it relates to the fact that the money laundering processes and financing of terrorism negatively influence the economy of any country and reduce the economic security level. Secondly, the high level of money laundering in the country promotes the emergence of such negative processes as corruption, extortion, drug production, people smuggling, gangsterism, terrorism, which leads to an increase of the crime situation in the country and endangers the lives of the population. Thirdly, the existing cybersecurity measures of banks do not affect the security of transactions in a timely manner to identify funds obtained illegally. Therefore, exactly this aspect is required changes and modernization in order to accomplish the task. The aim of the article is to develop the innovative scientific and methodic approach to the country’s attractiveness modelling for proceeds laundering by other countries. This technique is one of the tools of the bank’s cybersecurity system for making further decisions regarding the risk of legalization. In order to solve this problem authors suggest the approach, which is based on gravity modelling. Eight factors: Gross Domestic Product per capita, Claims on the central government, Internally displaced persons, associated with conflict and violence; Automatic Exchange of Information; Corruption Perceptions Index; Global Terrorism Index; Legatum Prosperity Index; Happy Planet Index are proposed to be evaluated using the expert approach to implement the above approach. Then the integral indicator is calculated using the Minkowski metric and taking into account the factors normalization. Using the gravity model, the country’s attractiveness degree considering is defined for proceeds laundering on the part of another country. Data for 105 countries are used for calculation and results for Ukraine, Poland and Germany are represented. As a result, we can see that developed countries with high welfare level are attractive for developing countries for money laundering, countries with low welfare level, low economic development and unstable political situation are attractive for the developed countries. The proposed methodology is recommended to be introduced in the activity of banks' cybersecurity systems. It will allow identifying transactions of those countries for which the risk of legalization is high and introduce additional monitoring to regard the legitimacy of their financial sources. In addition, it is expedient to use the model in the activities of the country’s regulatory authorities, which will promote the introduction of cybersecurity standards and increase the ethics of financial relations between countries.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Bahrain Bahrain
73
Ukraine Ukraine
853
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Ukraine Ukraine
755
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Lyeonov_mmi_3_2019.pdf 592,31 kB Adobe PDF 768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.