Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74830
Title: Невідомі документи 1734 року про закріпачених шведських підданих
Other Titles: Неизвестные документы 1734 года о взятых в крепостную зависимость шведских подданных
Unknown Documents of 1734 About Swedish Citizens Taken Into Serfdom
Authors: Dehtiarov, Serhii Ivanovych 
Молчанова, В.С.
Keywords: Швеція
Російська імперія
історичне джерело
документи
російсько-шведська війна
Ніштадський договір
Виборг
шведські громадяни
поневолення
кріпацтво
Швеция
Российская империя
исторический источник
документы
российско-шведская война
Ништадский договор
Выборг
шведские граждане
порабощение
крепостное право
Sweden
Russian Empire
historical source
documents
Russo-Swedish War
Nistadt Treaty
Viborg
Swedish citizens
enslavement
serfdom
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дегтярьов, С.І. Невідомі документи 1734 року про закріпачених шведських підданих [Текст] / С.І. Дегтярьов, В.С. Молчанова // Сумський історико-архівний журнал. - 2019. - № XXXІІ. - С. 12-19. - DOI: doi.org/10.21272/shaj.2019.i32.p.12.
Abstract: Дана робота присвячена публікації й аналізу двох раніше невідомих рукописних документів 1734 року. Ці документи містять відомості про кількох осіб шведської національності, незаконно вивезених російським дворянином І. Поповим під час Північної війни з території Швеції. Матеріали зберігаються у Державному архіві Сумської області. Вони входять до архівної справи Охтирського повітового суду, але тематично не пов’язані з нею. Знайдені документи колись були частиною значно більшого за обсягом комплексу матеріалів. У них йдеться про прохання колишніх шведських підданих звільнити їх з кріпосної залежності від білгородських та курських поміщиків Попових та Долгінцових. Подальша доля цих людей залишилася невідомою. Але відомо, що вони зазнавали знущань з боку своїх господарів. Російське законодавство цього часу забороняло таке поводження з особами шведської національності. Про це йшлося в умовах Ніштадської мирної угоди 1721 року. Два виявлені документи ілюструють епізоди з життя кількох іноземців, які потрапили у неволю. Проаналізовані матеріали дають змогу під новим кутом подивитися на таке історичне явище, як кріпацтво на території Російської імперії. Вони дозволяють вивчити один із шляхів поповнення кріпацької верстви. Документи також можуть бути використані як джерело до вивчення низки аспектів соціальної історії, у біографічних дослідженнях.
Даная работа посвящена публикации и анализу двух ранее неизвестных рукописных документов 1734 года. Эти документы содержат информацию о нескольких лицах шведской национальности, незаконно вывезенных российским дворянином И. Поповым во время Северной войны с территории Швеции. Материалы находятся в Государственном архиве Сумской области. Они входят в архивное дело Ахтырского уездного суда, но тематически не связаны с ним. Найденные документы когда-то были частью значительно большего по объему комплекса материалов. В них речь идет о просьбе бывших шведских подданных освободить их из крепостной зависимости от белгородских и курских помещиков Поповых и Долгинцовых. Дальнейшая судьба этих людей осталась невыясненной. Но известно, что они испытывали издевательства со стороны своих владельцев. Российское законодательство этого времени запрещало так поступать с лицами шведской национальности. Это было закреплено в условиях Ништадского мирного договора 1721 года. Два выявленных документа иллюстрируют эпизоды из жизни нескольких иностранцев, которые попали в неволю. Проанализированные материалы дают возможность под новым углом посмотреть на такое историческое явление, как крепостное право на территории Российской империи. Они позволяют изучить один из путей пополнения крепостной прослойки населения. Документы также могут быть использованы как источник для изучения ряда аспектов социальной истории, в биографических исследованиях.
This work is devoted to the publication and analysis of two previously unknown handwritten documents of 1734. These documents contain information on several persons of Swedish nationality, which were illegally taken out by the Russian nobleman I. Popov during the Northern War from the territory of Sweden. Materials are stored in the State Archives of the Sumy region. They are part of the archival case of Okhtyrka District Court, but they are not thematically connected with it. These documents were once part of a much larger complex of materials. They refer to the request of former Swedish nationals to release them from serfdom from the Belgorod and Kursk landlords Popov and Dolgintsev. The further fate of these people remained unknown. But it is known that they were mistreated by their masters. Russian legislation at the time prohibited such treatment of persons of Swedish nationality. This was discussed in terms of the peace agreement Nishtadskoyi 1721. The two documents revealed illustrate the episodes of the lives of several foreigners who were captured. The analyzed materials give an opportunity to look at a historical phenomenon like a serfdom in the territory of the Russian Empire under a new angle. They allow us to study one of the ways to replenish the serfs. Documents can also be used as a source for the study of some aspects of social history, in biographical studies. The authors noted that the conversion to the property of the enslaved people of other nationalities was a very common practice in the XVII-XIX centuries. This source of replenishment of the dependent population groups were popular in many nations in Europe, Asia and Africa since ancient times. For example, in the Crimean Khanate, Turkey, Italy, Egypt, the nations of the Caucasus and many others.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74830
Type: Article
Appears in Collections:Сумський історико-архівний журнал

Views
Other11
Downloads
Other7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Degtyarev_shaj_32_2019.pdf552.43 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.